logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 25
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 września 2012 r.
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXV w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3).
Nieobecny na sesji był radny Jerzy Nowicki
(Radny Tadeusz Polowy spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1205 – w sesji bierze udział 14 radnych)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików oraz Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Przewodniczący powitał również kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Wójt przedstawił wszystkim obecnym na sali nowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Pana Grzegorza Żaka, który objął stanowisko po rezygnacji Pana Zbigniewa Jaworskiego. Wójt poinformował, że Pan Grzegorz Żak jest mieszkańcem Studnisk Dolnych, ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zna cztery języki obce, posiada znaczny dorobek literacki, jest twórcą wielu imprez organizowanych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego i nie tylko, jak np. Mistrzostwa Polski w Klęciu jak Szewc, konkursu literackiego Nie-Do-Rzeczki, Wielkanocnego Biegu dla Jaj. Wójt zachęcił do współpracy z Panem Żakiem zarówno radnych jak i sołtysów, która z pewnością przyniesie wiele korzyści dla gminy.
 
Przewodniczący poinformował, że do porządku dzisiejszej sesji zgodnie z decyzją radnych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych należy wprowadzić projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Sulików Anny Pawlak.
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad wraz z proponowaną zmianą:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku.
6.  Podjęcie uchwał:
6.1. (druk nr 1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2012 roku,
6.2.  (druk nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
6.3.  (druk nr 3) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
6.4.  (druk nr 4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików,
6.5.  (druk nr 5) w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
6.6.  (druk nr 6) w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików,
6.7.  (druk nr 7) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2011 rok,
6.8.  (druk nr 8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików,
6.9.  (druk nr 9) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
6.10 (druk nr 10) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Sulików Anny Pawlak.
7.  Zapytania radnych.
8.  Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.  Odpowiedzi na zapytania.
10.  Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Paweł Hasiuk spytał, czy Pani Anna Pawlak powinna brać udział w sesji jako radna Gminy Sulików, ponieważ art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stanowi, że wygaśnięcie mandatu następuje na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Uchwała ma zdaniem radnego tylko charakter deklaratoryjny.
 
Wójt stwierdził, że Pani Anna Pawlak ma prawo, jak każdy mieszkaniec gminy brać udział w sesji Rady Gminy Sulików, nie będzie natomiast brała udziału w głosowaniu.
 
Radny Hasiuk dodał, że z chwilą złożenia przez radnego rezygnacji, przestaje pełnić obowiązki radnego oraz dodał, że odkąd został radnym to nigdy nie spotkał się z tym, że w sesjach nie uczestniczy jakikolwiek radca prawny.
 
Wójt odpowiedział, że nie ma zamiaru nikogo wypraszać z sali. Pani Pawlak przebywa na sesji jako osoba spoza Rady Gminy
w związku ze złożoną rezygnacją.
 
Radny Hasiuk zapytał, czy Pani Pawlak podpisała się na liście obecności.
 
Pani Anna Pawlak odpowiedziała, że podpisała się na liście obecności radnych oraz wyjaśniła, że jej obecność na sesji wynika
z chęci złożenia oficjalnych podziękowań za dwuletnią współpracę z Radą Gminy.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że nie ma nic do osoby Pani Pawlak, chciałby jedynie uzyskać informację w jakim charakterze będzie brała udział w sesji.
 
Przewodniczący zapytał radnego Pawła Hasiuka, czy ma uwagi co tego, że Pani Pawlak zajmuje miejsce przy stole dla radnych.
 
Radny Hasiuk ponownie stwierdził, że nie ma żadnych uwag do osoby Pani Pawlak.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (13 głosów za, w głosowaniu nie brała udział Pani Anna Pawlak).
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów z poprzednich sesji. Do projektu protokołu z sesji nadzwyczajnej wpłynęły następujące uwagi radnej Bogusławy Delijewskiej:
-na str. 1 zdanie: „Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 3 marca 2012 r.” powinno brzmieć: „Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 3 września 2012 r.”
-na str. 2 zdanie: „Radna odwołując się do konsultacji z mieszkańcami pytała w jaki sposób Prezes MSWK SUPLAZ i Wójt zamierzają przekonać do podłączania się do sieci kanalizacyjnej.” powinno brzmieć: „Radna odwołując się do konsultacji
z mieszkańcami pytała w jaki sposób Prezes MSWK SUPLAZ i Wójt zamierzają przekonać do podłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.”
Protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Radna Bogusława Delijewska omówiła przebieg posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniach 3 września 2012 r.
i 24 września 2012 r.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali pisemną informację pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym przed sesją.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poprosiła o przedstawienie informacji na temat skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę XXIII/182/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików.
 
Pani Dorota Świątek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że Wojewoda Dolnośląski wniósł w skardze
o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym zarzucając jej m.in. naruszenie art. 90f pkt 1 w związku z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Radny Marian Kurek pytał, dlaczego w sprawozdaniu Wójta nie znalazła się informacja o spotkaniu z Panem Kazimierzem Wadzickim i Burmistrzem Zawidowa.
 
Wójt odpowiedział, że odbywa w ciągu każdego dnia wiele podobnych spotkań roboczych, których nie wymienia w swoim sprawozdaniu, ponieważ nie są zakończone notatką czy protokołem. Wójt zapoznał sięze sprawą skarg mieszkańców Skrzydlic na działalność Pana Kazimierza Wadzickego, poprosił o udział w spotkaniu Burmistrza Zawidowa. Pan Wadzicki twierdzi, że sam jest również narażony na odór wydobywający się z silosu, który wybudował  przed kilkoma laty. Obecnie zgromadzona kiszonka ma zostać usunięta i wywieziona do biogazowi.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o przedstawienie informacji na temat działalności komisji ds. oszacowania strat powstałych wskutek nawalnych opadów i powodzi w dniach 5-6 lipca 2012 r. w Gminie Sulików i efektów jej pracy. Radny pytał ponadto, czy gmina uzyska korzyści z tytułu zawartej umowy użyczenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych dla Zgorzeleckiej Fundacji EDU z Żarskiej Wsi.
 
Wójt odpowiedział, że komisja ds. szacowania strat została powołana zarządzeniem, które określa przede wszystkim skład działającej komisji. Wyniki pracy komisji mogą zostać przedstawione radnemu w formie pisemnej.
Umowa użyczenia zawarta z Fundacją EDU mówi o oddaniu w użyczenie jednego z budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. Zgodnie z propozycją Dyrektor Jankowskiej, lekcje w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych będą odbywały się
w jednym budynku, na co pozwala liczba uczniów. W użyczonym budynku Fundacja EDU będzie prowadziła punkt przedszkolny do którego będzie uczęszczało kilkanaścioro dzieci. Za użytkowanie budynku Fundacja poniesie koszty 1.000,00 zł miesięcznie.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o ustalenia jakie zapadły na spotkaniu z Prezesem PKS Zgorzelec – Panią Kazimierą Kamińską.
 
Wójt odpowiedział, że w ślad za wnioskami radnych i sołtysów prowadzone są rozmowy z przewoźnikami obsługującymi teren Gminy Sulików. Mieszkańcy m.in. Miedzianej, Starego Zawidowa, Studnisk zwrócili się z wnioskiem o przewozy łączące Gminę Sulików ze Zgorzelcem. Spotkanie miało charakter roboczy, poza poszerzeniem oferty przewozów poruszono także sprawę udziału PKS Zgorzelec w przetargu na przewóz uczniów. Pani Kamińska jest zainteresowana poszerzeniem działalności PKS na terenie Gminy Sulików.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o szerszą informację na temat umowy zawartej na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”. Radna pytała czy roboty dodatkowe zwiększyły koszty inwestycji.
 
Wójt odpowiedział, że nie wszystkie elementy wchodzące w zakres modernizacji Placu Wolności mogły zostać wykonane zgodnie
z projektem, jak np. zabudowanie granitowymi płytkami istniejącego cokołu, który okazał się zmurszały po usunięciu starych płytek
i nie nadaje się do ponownego oklejenia. Najbardziej znaczącą zmianą była wycinka drzew, które znajdowały się na Placu Wolności oraz przeniesienie obelisku w inne miejsce. Część dodatkowych robót została kompensowana tymi robotami, które nie zostały wykonane według pierwotnego planu. Koszt inwestycji zwiększył się o kwotę ok. 40 tys. zł.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał na jaką kwotę została zawarta umowa z Firmą Astel na dowóz dzieci. Radny pytał również dlaczego poprzedni Dyrektor GOK-u otrzymał trzymiesięczne wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy, a jednocześnie zatrudniony został nowy Dyrektor. Radny stwierdził, że wiąże się to z wypłacaniem podwójnej pensji.
 
Wójt odpowiedział, że takie są konsekwencje przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.
 
Radny Hasiuk zapytał czy nie można było rozwiązać tego problemu w taki sposób aby Pan Jaworski pracował w okresie wypowiedzenia, aby otrzymał wynagrodzenie za swoją pracę. Radny w kwestii pełnomocnictwa udzielonego Pani Bogusławie Przychodnej w związku z wypowiedzeniem Pana Jaworskiego, stwierdził, że zgodnie z art. 47 ustawy o samorządzie gminnym kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Zdaniem radnego Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie posiada osobowość prawną i Wójt nie może udzielić takiego pełnomocnictwa.
 
Wójt stwierdził, że jego zdaniem takie pełnomocnictwo mogło zostać udzielone. Pan Jaworski został odwołany ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodku Kultury w Sulikowie zarządzeniem Wójta po złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Wójt przychylił się do prośby Pana Jaworskiego o trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który przysługuje każdemu pracownikowi. Kiedy poprzedni Zastępca Wójta odchodził ze stanowiska, również został odwołany z chwilą powołania nowego Zastępcy i pobierał trzymiesięczne wynagrodzenie. Pan Grzegorz Żak został powołany na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zarządzeniem Wójta, pełni już swoje obowiązki i przysługuje mu wynagrodzenie. Wójt dodał, że Pan Jaworski nie wywiązał się z wielu swoich obowiązków, jak np. remonty świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego. Czekanie aż nowy Dyrektor rozpocznie pracę w grudniu i zacznie realizować swoje zadania byłoby niezasadne.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że jeżeli Pan Jaworski nie spełniał oczekiwań Wójta i nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, należało zwolnić go w trybie dyscyplinarnym a następnie zatrudnić nowego Dyrektora.
 
Wójt odpowiedział, że Pan Jaworski został zatrudniony przez poprzedniego Wójta. Wójt obserwował jego pracę nie podejmując decyzji w kwestii jego zatrudnienia licząc na to, że nastąpią zmiany. Ponadto osoba, która zatrudniła go wcześniej dokonała oceny przydatności pracy Pana Jaworskiego na tym stanowisku. Kiedy Pan Jaworski złożył wypowiedzenie, Wójt przychylił się do jego decyzji.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie odnośnie kosztów dowozu uczniów.
 
Wójt odpowiedział , że jest to kwota ok. 720 tys. zł za dwa lata. Koszy dowozu są niższe niż ponoszone poprzednio, uwzględnia również koszty zatrudnienia opiekunek po stronie przewoźnika. Dokładną kwotę Wójt poda po udzieleniu informacji przez pracownika.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
 
 
Ad. 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku.
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych przez Pana Wójta
i Panią Skarbnik.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał dla jakiej placówki zostały przekazane środki w ramach dotacji dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych.
 
Wójt odpowiedział, że w ramach porozumienia w sprawie określenia zasad pokrywania kosztów dotacji dla uczennicy pochodzącej
z Sulikowa, środki zostały przekazane do oddziału przedszkolnego dwujęzycznej Szkoły Tęcza w Zgorzelcu.  
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze zostało przyjęte 10 głosami za. Przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Hasiuka w kwestii udziału radnej Anny Pawlak w sesji, odczytała fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca 2008 r. mówiącego że zgodnie z art. 24 u.s.g radny do chwili podjęcia przez radę gminy uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu posiada  mandat, jest członkiem rady gminy, zobowiązanym do brania udziału w pracach rady, a więc powinien być zawiadomiony o sesji rady, w której ma prawo czynnego uczestniczenia, za wyjątkiem głosowania w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu. Zdaniem radnej Pani Anna Pawlak powinna brać udział w sesji jako radna.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że sprawa jest różnie komentowana, miał w związku z tym wątpliwości co do udziału radnej w sesji, w sesji nie uczestniczy jednak Sekretarz Gminy ani radca prawny, którzy mogliby pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
 
Radna Wilczak – Raczak stwierdziła, że uniemożliwianie głosowania dla Pani Pawlak jest błędem.
 
Wójt stwierdził, że nawet gdyby na sesji był radca prawny lub gdyby Sekretarz mogła uczestniczyć w sesji z pewnością mieliby odmienne stanowisko do stanowiska radnego Hasiuka, poparte odpowiednimi wyrokami sądu, a radny przytaczałby wyroki zawierające odmienne stanowisko.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
 
1) Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2012 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
2) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
3) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
4) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
5) W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6) W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (Radna Genowefa Wilczak – Raczak i radny Andrzej Kurek wyłączyli się z głosowania.)
 
7) W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2011 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2011 rok zawarta została informacja o udziałach Gminy Sulików w Spółce Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu w wysokości 24,46% udziałów spółki ogółem. Radny przypomniał, że 20 maja 2011 roku Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Łużyckiej Higieny Komunalnej. Radny prosił o wyjaśnienie tej sytuacji.
 
Wójt odpowiedział, że Spółka ŁHK działa, a Gmina Sulików ma w niej swoje udziały. Uchwała Rady Gminy Sulików mówiąca
o rozwiązaniu Spółki nie mogła być zrealizowana, ponieważ wspólnicy, mający większe udziały od Gminy Sulików odrzucili propozycję rozwiązania Spółki.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy Wójt informował o tym wcześniej radnych.
 
Wójt stwierdził, że żaden z radnych nie pytał o tę sprawę wcześniej. Uchwała Rady Gminy Sulików upoważniła go do podjęcia działań w kierunku rozwiązania Spółki Łużycka Higiena Komunalna. Wójt podjął te działania, jednak Gmina Sulików nie jest jedynym udziałowcem Spółki, pozostali udziałowcy odrzucili jego propozycję.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że uchwała powinna zostać unieważniona.
 
Wójt odpowiedział, że nie wszystkie uchwały są możliwe do wykonania.
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
8) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
9) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał o zmniejszenie o kwotę 78 569,86 zł w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz gminie Hohendubrau”.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmiana jest spowodowana tym, że zadanie inwestycyjne zostało wykonane, wobec tego że gmina otrzymała dotację w euro, kwota jest wynikiem przeliczeń kursu euro.
 
Uchwała został przyjęta 10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
 
10)   W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Sulików Anny Pawlak.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
(Radna Anna Pawlak nie brała udziału w głosowaniu)
 
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali Pani Annie Pawlak za dwuletnią współpracę. Pani Anna pełniła funkcję radnej wzorowo, zawsze była przygotowana do sesji, w związku z tym Wójt z żalem przyjął jej rezygnację z mandatu, co wiąże się ze przeprowadzeniem kolejnych wyborów.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
 
Radny Marian Kurek pytał czy Wójt lub jego Zastępca podpisali projekt na budowę silosu na działce nr 83/7 położonej
w Skrzydlicach należącej do Pana Kazimierza Wadzickiego.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o udrożnienie załamanego przepustu na drodze gminnej w Radzimowie Górnym. Radny zgłaszał tę sprawę również telefonicznie.
 
Radny Marian Kurek poinformował, że mieszkańcy Skrzydlic skierują pismo do Wójta w sprawie wstrzymania budowy silosu o którym wspomniał, ponieważ będzie tam przechowywany płyn wytworzony z kukurydzy, którego fetor będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu ma obowiązek przeprowadzania dezynfekcji pojemników na odpady.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-W kwestii projektu budowy silosu Wójt stwierdził, że zarówno on jak i jego Zastępca nie podpisali żadnego pozwolenia na budowę. Wszystkie pozwolenia na budowę są wydawane przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Urząd Gminy wydaje warunki zagospodarowania przestrzennego na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Sulików
w 2001 roku. Każdy kto ma zamiar prowadzić inwestycję na terenie Gminy Sulików musi zwrócić się do Wójta Gminy o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W kwestii projektu budowy silosu żaden podpis ze strony Gminy nie miał miejsca. Inwestycja, którą prowadzi Pan Kazimierz Wadzicki jest inwestycją zgodną z prawem. Instytucja, która wydaje pozwolenie na budowę, powinna sprawdzić jakie może nieść za sobą skutki, aby nie miały miejsca sytuacje jak w Skrzydlicach. Rolnik na swoim terenie ma prawo do prowadzenia tego typu działalności.
-Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie dróg miał podjąć działania w sprawie udrożnienia przepustu, Wójt sprawdzi dlaczego problem nie został rozwiązany.
 
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak w kwestii pytania radnego Bogdana Kaczmarczyka stwierdziła, że prywatni właściciele pojemników na odpady sami powinni utrzymywać je w czystości.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy poruszyli sprawę wymytego pobocza drogi powiatowej biegnącej przy ostatniej posesji we Wrociszowie Górnym. Sołtys pytał dlaczego Statut, który otrzymali sołtysi nie został podpisany przez Przewodniczącego.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak wyjaśniła, że sołtysi oraz radni otrzymali ujednolicony tekst Statutu Gminy w którym uwzględniono uwagi zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka stwierdziła, że według informacji, które posiada w grudniu 2011 roku Zastępca Wójta podpisał zgodę na budowę silosu dla Pana Wadzickiego, na podstawie której uzyskał pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Do Pani Sołtys przychodzą również rozgoryczeni mieszkańcy Zawidowa, którzy nie mogą znieść fetoru. Sołtys otrzymała informację o wizji, którą ma przeprowadzić Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk poinformował, że na drodze powiatowej przy zjeździe do Miedzianej pojawił się nowy zaciek. Woda wylewa się na całą nawierzchnię drogi i w zimie może stwarzać niebezpieczeństwo. Sołtys pytał również w imieniu mieszkańców
o możliwość przydziału kamienia na drogi gminne.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał o zakres robót, które zostaną wykonane w ramach umowy dotacji z Oddziałem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim na konserwacje koryta rzeki Czerwona Woda. Sołtys prosił również o łagodne traktowanie rolników przewożących wapno na pola.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała czy dotacja na utylizację azbestu obejmuje również budynki należące do gminy. Sołtys w imieniu mieszkańców pytała, czy obecny przewoźnik mógłby zatrzymywać się również przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną, ponieważ do jednego przystanku w środku wsi niektóre dzieci muszą przejść spory kawałek drogi.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz prosiła o zwrócenie uwagi dla wykonawcy budowy mostu realizowanej przez Starostwo, który niszczy skarpę brzegu rzeki, przez co staje się coraz bardzie stromy i stwarza niebezpieczeństwo. Sołtys prosiła również o sprawdzenie sprawy odprowadzania ścieków przez mieszkańców bloków. Sołtys pytała również w imieniu mieszkańców o sposób w jaki zostaną naliczone opłaty za odpady.
 
Sołtys Adam Czesnkowski zgłosił sprawę uszkodzonego hydrantu położonego w okolicy posesji Państwa Łazorczyków w Małej Wsi Dolnej, do której omyłkowo został wykopany rów o długości ok. 20 m. w ramach budowy kanalizacji. Awaria hydrantu była zgłaszana do Spółki SUPLAZ, jednak nie podjęto żadnych działań w tym temacie.
 
Sołtys Beata Mazur zgłosiła problem wycieku wody na drogę biegnącą przez Wielichów, który w zimie stwarza niebezpieczeństwo .
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Sprawa wycieku na drogę w Wielichowie zostanie sprawdzona.
-W kwestii remontów dróg powiatowych Wójt poinformował, że zgodnie z informacją ze Starostwa, nie ma środków na remonty
i naprawy dróg.
-Sprawa herbu Gminy została uregulowana podczas podejmowania poprzedniego Statutu Gminy. W obecnym Statucie poprzedni zapis został powielony. Zmiana zapisów wiąże się z wystąpieniem o wydanie opinii przez Komisję Heraldyczną.
-Odnośnie podpisu Zastępcy Wójta, o którym mówiła Sołtys Skrzydlic Wójt stwierdził, że sprawdzi tę sprawę dokładnie , jednak jest przekonany, że żadne projekty dotyczące tego typu przedsięwzięć nie są zatwierdzane w Urzędzie Gminy. Pozwolenia na budowę wydaje Starostwo Powiatowe. Wójt prosił o nierozpowszechnianie błędnej informacji na temat tego, że gmina ma związek od strony prawnej związanej z fetorem przeszkadzającym mieszkańcom Skrzydlic.
-Sprawa wycieku na drogę powiatową w Miedzianej zostanie przekazana do Starostwa.
-Kamień zostanie dostarczony na drogi gminne w miejscach gdzie pracownicy Urzędu Gminy stwierdzą takie zapotrzebowanie.
-Dotacja z budżetu Gminy Sulików dla Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim zostanie wykorzystana na naprawy i bieżące utrzymanie koryta rzeki Czerwona Woda i nie dotyczy konkretnych napraw lub zadań inwestycyjnych.
-Wójt zgadza się, że nie należy karać rolników za przewożenie wapna na pole, ale jednorazowe wysypanie wapna z niezabezpieczonej należycie przyczepy na drogę jest równoznaczne ze zniszczeniem jej nawierzchni.
-W kwestii dowozu uczniów, Wójt stwierdził, że przewoźnik zatrzymuje się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.
Wójt przypomniał, że dopuszczalny dystans do przejścia w miejsce odjazdu autobusu to 3 km.
 
Sołtys Pławiak stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, że przewoźnicy mogą ponieść kary za zatrzymywanie się
w niewyznaczonych miejscach, w związku z tym pytała czy jest możliwe wprowadzenie kolejnego przystanku we wspomnianym wcześniej miejscu przy skrzyżowaniu dróg.
 
Wójt odpowiedział, że sprawdzi co można zrobić w tym temacie, jednak biorąc pod uwagę niewielką odległość między przystankami nie wydaje się to możliwe,
 
Radna Bogusława Delijewska mówiła o odpowiedzialności za wypadek, który mógłby mieć miejsce w miejscu niewyznaczonym
do zatrzymywania autobusu szkolnego. Kwestie odległości jakie uczeń musi pokonać w drodze do szkoły lub do autobus reguluje ustawa o systemie oświaty. Rada stwierdziła również, że dzieci nie mają kondycji fizycznej.
 
Sołtys Pławiak odpowiedziała, że nie miała na myśli wymuszenia zatrzymywania się przewoźnika w niedozwolonym miejscu, tylko zapytała o możliwość uregulowania tej sprawy. Zdaniem Pani Sołtys należy zastanowić się nad kondycją fizyczną dzieci, które uczęszczają do szkoły wyposażonej w dobre zaplecze sportowe jak w Sulikowie.
 
-Odnośnie zniszczeń skarpy przy remontowanym moście w Radzimowie Górnym sprawa zostanie sprawdzona zanim dojdzie
do odbioru inwestycji.  
-Ścieki najwyraźniej są wyrzucane przez mieszkańców do rowu przy „drodze serwatkowej”. Mieszkańcy zostali zobowiązani do podłączenia do szczelnego szamba, widocznie nie przyniosło to zamierzonego efektu.
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że chciałaby uczulić pracowników Urzędu Gminy, którzy powinni skontrolować ten problem.
-Opłata za odpady będzie naliczana od mieszkańca, na podstawie złożonych deklaracji.
-Sprawa uszkodzonego hydrantu w Małej Wsi Dolnej zostanie sprawdzona.
-Dotowanie usuwania azbestu obejmuje także budynki stanowiące własność gminy.
 
Ad. 10
Sprawy różne:
  1. Pani Anna Pawlak podziękowała wszystkim za dwuletnią współpracę oraz życzyła owocnych posiedzeń i podejmowania mądrych decyzji.
  2. Radny Tadeusz Polowy zwrócił się z wnioskiem o zaproszenie Starosty i Dyrektora Wydziału Drogownictwa Pana Cezarego Mostowika na sesję i prosił o przegłosowanie jego wniosku.
Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie.
  1.  Wójt w kwestii zapytania radnego Pawła Hasiuka o koszt dowozu uczniów przedstawił następującą informację:
-od 10.04.2009 r. do 31.12.2009 r. - 142 315,00 zł,
-od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. – 358 466,00 zł,
-od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. – 146 372,00 zł,
Ogółem kwota, którą otrzymał poprzedni przewoźnik wyniosła 647 154,00 zł. Kwota oferowana przez przewoźnika
w przetargu na przewóz uczniów: 594 000,49 zł, a kwota zakładana przez gminę to: 420 000,00 zł.
Koszt przewozu uczniów 2011 roku wyniósł 360 000,00 zł. Obecny przewoźnik, po którego stronie będzie również zatrudnienie opiekunek w ciągu dwóch lat otrzyma kwotę 720 000,00 zł.
               
Radny Paweł Hasiuk pytał czy w ramach obecnych wydatków na dowóz, które przedstawił Wójt, uczniowie są dowożeni także na zajęcia dodatkowe.
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli takie zajęcia będą organizowane, dzieci z całej gminy będą na nie dowożone raz w tygodniu.
  1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosił wszystkich na drugą edycję Samorządowych Mistrzostw Sołectw w dniu 6 października na Placu Wolności w Sulikowie oraz przedstawił planowany przebieg imprezy. SMS są organizowane
    w Nadnyski Kulturalny Kulturalnik, po stronie gminy leży przygotowanie sceny i nagłośnienia. W ramach Mistrzostw Europy w Zupie, dla wygranych sołectw przewidziane są nagrody pieniężne.
  2. Radny Józef Ziomek podziękował za pomoc w realizacji wniosku o wycinkę drzewa, który skierowany został do Starostwa Powiatowego pracownicom Urzędu – Pani Marcie Brzozowskiej i Małgorzacie Skórka, dzięki którym sprawa została sprawnie załatwiona.
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (1435)
 
Protokołowała:
A.Adamiak
 
                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                            Jan Solecki

Załączniki do pobrania: 2012-10-26 14:48:17 - Załącznik nr 1 - Projekt protokołu nr 25 (74.94 kB)

Ilość odwiedzin: 7002
Nazwa dokumentu: Protokół nr 25
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 września 2012 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-26 14:37:48
Data udostępnienia informacji: 2012-10-26 14:37:48
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:09:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner