logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 3
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 1230
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył III w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Pana Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, kierowników jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad sołeckich.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.      Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
3.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  1. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików,
b)      w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików,
c)      w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
d)      w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
e)      w sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na rok 2010,
f)        w sprawie uruchomienia na terenie Gminy Sulików Systemu „Samorządowego Informatora SMS”,
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że pkt. 2 porządku obrad dotyczący miedzysesyjnej pracy Przewodniczącego Rady Gminy jest niezgodny z §33 ust. 3 Statutu Gminy i powinien brzmieć: „informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”. Radna zaproponowała, aby pkt. 2 porządku obrad otrzymał takie brzmienie.
 
Porządek sesji wraz z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, żewraz z materiałami na dzisiejszą sesję radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji. Do protokołu wpłynęła uwaga radnego Konarskiego, w punkcie 5 – podjęcie uchwał w dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o. zostaną dodane słowa:
„Radny Grzegorz Konarski zapytał, czy po 31 marca będzie miała miejsce podwyżka taryfy za wodę.
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Pan Krzysztof Lipko odpowiedział, że informacja na ten temat będzie miała miejsce około 20 stycznia oraz poinformował, że raz na rok spółka może wystąpić do Rady Gminy o przedłużenie obowiązującej taryfy o trzy miesiące.”
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że w protokole znalazł się błąd w nazwisku Starosty Zgorzeleckiego, oraz wśród zaproszonych gości został ujęty Zastępca Wójta, który nie był obecny na sesji.
 
Protokół z poprzedniej sesji wraz ze zgłoszonymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Przewodniczący przedstawił informację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz otrzymaną korespondencję.
 
Ad. 3
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  (zał. 4)
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał kto wchodzi w skład komisji zajmującej się odbiorem odbudowywanych mostów, zniszczonych w wyniku powodzi. Ponadto radny pytał, co spowodowało wizytę telewizji w Sulikowie, w związku z odbudową mostu na ul. Górnej.
 
Wójt odpowiedział, że w skład komisji odbiorowej wchodzi Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację tej inwestycji – Pani Karolina Żerko – Kopij i Pani Ewa Ziemlak, oraz inspektor nadzoru. Sytuacja związana z wizytą telewizji w Sulikowie wynika z tego, że inwestycja została rozpoczęta przez poprzednią władzę i została zorganizowana nie do końca we właściwy sposób. Została podpisana umowa użyczenia terenu pomiędzy Gminą Sulików, a właścicielem działek bezpośrednio położonych przy moście na ul. Górnej. Kiedy roboty były już w zaawansowanym stanie, właściciel działek stwierdził, że postanowił wymówić umowę. Skutkowałoby to tym, że prace musiałby zostać przerwane, a wykonawca musiałby opuścić plac budowy. Gminę naraziłoby to na bardzo duże straty – wykonawca musiałby otrzymać środki za wykonana pracę, a dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji byłaby zagrożona. Wójt kilkukrotnie próbował przekonać właścicieli działek aby odstąpili od swojego stanowiska i liczy na to, że więcej nie powtórzy się taka sytuacja. Sprawa, ta nie jest jednak do końca załatwiona – należy wycenić działki, a następnie je wykupić.
 
Rady Grzegorz Konarski stwierdził, że według jego wiedzy działki te zostały wykupione przez gminę.
 
Wójt stwierdził, że nie wie skąd radny posiada takie informacje i powtórzył, że została zawarta jedynie umowa użyczenia działek.
 
 
 
Ad. 4
Podjęcie uchwał:
1)      W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z składami stałych komisji Rady Gminy, które zostały ustalone wcześniej na podstawie deklaracji składanych przez radnych.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 5)
 
2) W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący odczytał proponowany skład Komisji Rewizyjnej.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 6)
 
3) W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały oraz poinformował, że na spotkaniu przed sesją radni zaproponowali, aby przedstawicielami do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej byli Agnieszka Nachotko i Tadeusz Polowy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 7)
 
4) W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 8)
 
5) W sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na rok 2010.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 9)
 
6) W sprawie uruchomienia na terenie Gminy Sulików Systemu „Samorządowego Informatora SMS”.
Wójt omawiając możliwości jakie może przynieść gminie Informator SMS, stwierdził, że chciałby aby jak największa liczba mieszkańców zalogowała się do systemu, aby mieć możliwość otrzymania informacji o zagrożeniach jakie zagrażają gminie, np. o powodzi i inne anomaliach pogodowych. To podstawowe zadanie systemu, pozostałe sprawy takie jak działalność kulturowa gminy pozostają na drugim planie. Wójt poprosił wszystkich obecnych aby przekazali informację o Informatorze dla jak najszerszego grona mieszkańców. Wdrożenie Informatora SMS wymaga czasu, również z jego oceną należy poczekać.  Wójt poprosił Pana Mariusza Skowrońskiego – Przedstawiciela Firmy Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Systemu.
 
Pan Mariusz Skowroński w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację na temat działania Informatora SMS. System ten funkcjonuje w wielu samorządach w Polsce.
W Województwie Dolnośląskim z Informatora korzysta około 70% gmin. W Powiecie Zgorzeleckim do systemu weszły Gmina Zgorzelec i Miasto Zawidów. Zainteresowanie Informatorem SMS jest duże, tym bardziej po ostatnich tragicznych wydarzeniach. Nie ma skuteczniejszej i szybciej możliwości poinformowania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu. Firma SISMS pozyskała strategicznego sponsora – Powszechny Zakład Ubezpieczeń, która dofinansowuje każdą z gmin na terenie Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5 tys. zł w celu pokrycia kosztów wdrożenia systemu oraz jego promocji. Strukturę w gminie można podzielić na dwie grupy: otwartą (publiczną) – mieszkańcy, którzy samodzielnie zarejestrowali się w systemie, grupa zamknięta to np. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – osoby przypisane na podstawie stosownego oświadczenia. Po stronie mieszkańców leży jedynie wysłanie smsa, dzięki któremu będą otrzymywali informacje. Zalogowanie w systemie jest szybkie i łatwe, mieszkańcy płaca za smsa, według kosztów ustalonych przez operatora danej sieci komórkowej. Pakiet, który otrzyma Gmina Sulików zawiera darmowe smsy, które zapewnią gminie brak kosztów przez około 9-10 miesięcy. Gmina otrzyma dodatkowo materiały promocyjne Informatora SMS, w formie plakatów i ulotek
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 10)
 
Wójt podziękował Panu Skowrońskiemu za przedstawioną prezentację oraz radnym za okazanie słusznej inicjatywy.
  
Ad. 5
1)     Radny Jerzy Nowicki pytał, czy radnych czekają jeszcze niespodzianki przygotowane przez poprzednią władzę.
 
2)     Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał jak wygląda sprawa pomieszczeń, które pozostały po ośrodku zdrowia w Studniskach Górnych. Pomieszczenia miały zostać udostępnione dla Klubu Sportowego „Błękitni Studniska”, jednak od dwóch lat nic nie dzieje się w tej sprawie. Klub Sportowy nie dysponuje pomieszczeniem, w którym mógłby przechowywać sprzęt, stroje i dokumenty. Radny pytał, czy pomieszczenia będą przekazywane do sprzedaży czy nadal będą niszczeć. Radny prosił aby zainteresować się tą sprawą.
 
3)     Radny Marian Kurek pytał, czy uczniowie nadal będą przyjeżdżać do szkoły na 40 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Miała również miejsce sytuacja, w której autobus przywiózł uczniów do szkoły, a rodzice sami musieli odbierać swoje dzieci.
 
4)     Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przeanalizował budowę jednego z odbudowywanych mostów w Radzimowie Górnym i jego zdaniem jest przesunięty o kilkanaście metrów i ustawiony do biegu rzeki pod innym kątem. Radny prosił o zwrócenie na tę sytuację uwagi i stwierdził, że chciałby wziąć udział w spotkaniu z projektantami.
 
5)     Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że zwracała uwagę na tą sprawę dla Zastępcy Wójta już wtedy, gdy wykonawcy przywozili na miejsce budowy elementy mostu.
 
6)     Radna Genowefa Wilczak – Raczak korzystając z obecności Pana Bolesława Mańczaka poruszyła sprawę nieregularnego odbioru odpadów przez Łużycką Higienę Komunalną. Radna jest jedną z osób która musi wystawiać pojemnik z opadami, aby ŁHK mogła je odebrać. Firma nie pojawiła się na terenie Biernej już od kilku tygodni. Ponadto radna przypomniała o niedotrzymanych ustaleniach, na temat dodatkowych kontenerów, dla mieszkańców, do których Łużycka Higiena Komunalna nie jest wstanie dojechać. Radna zasugerowała, aby ŁHK przekazywała informację, że odpady nie zostaną odebrane np. do sklepu, tak aby jak najwięcej mieszkańców wiedziało kiedy wystawić kontener.
 
7)     Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, czy śmieci nie są wywożone z całego terenu Studniska czy tylko z miejsc do których samochód ŁHK nie może dojechać. Zdaniem radnego śmieci nie były wywożone ze Studnisk od początku grudnia.
 
8)     Pan Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej stwierdził, że nieregularny odbiór odpadów jest spowodowany złą sytuacją pogodową i obfitymi opadami śniegu, szczególnie tam gdzie drogi są wąskie. Firma dysponuje małą liczbą pracowników, taką na jaką może sobie pozwolić, co również utrudnia sprawny odbiór odpadów. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ciężkie samochody nie zawsze mogą dojechać w planowanym terminie.
 
Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
1)     Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki stwierdził, że osobom które czekały na rozpoczęcie sesji, prawie pół godziny, należą się przeprosiny od Przewodniczącego.
2)     Sołtys Ewangelis Zaras powiedział, że sołtysi również powinni otrzymać projekt budżetu gminy na 2011 rok. Ponadto sołtys prosił o interwencje u zarządcy drogi wojewódzkiej, droga nie jest odśnieżana i nieposypywana.
Ad. 8
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
1)     Pracownicy Urzędu Gminy robią co w ich mocy, aby drogi były jak najlepiej odśnieżone, należy mieć jednak na uwadze, że tej zimy panują trudne warunki pogodowe. Odśnieżenie całego terenu gminy jednocześnie jest trudne, pomimo tego, że firma wykonująca tę usługę dysponuje czterema ciągnikami. Oczekiwania mieszkańców wobec Łużyckiej Higieny Komunalnej są słuszne, mieszkańcy płacą rachunki i chcą aby śmieci były wywożone terminowo.
2)     Wójt stwierdził, że niespodzianki mają to do siebie, ze trudno je przewidzieć wcześniej.  14 grudnia, podczas przekazania protokołu stanowiska Wójta, były Wójt oraz jego Zastępca nie byli obecni, wciąż obaj są nieodstępni ponieważ przebywają na zwolnieniu chorobowym. Taka sytuacja jest sprzeczna z przysięgą jaką składa Wójt podczas obejmowania tej funkcji, mówiąc że przede wszystkim dobro gminy, będzie kierowało jego działaniami. Wójt mówił ponadto o trudnościach jakie napotkał przy odbudowie mostów w Radzimowie, Biernej i Sulikowie zniszczonych w wyniku tegorocznej powodzi. Obudowa w wyznaczonym terminie nie była możliwa, nie ma też podstaw ku temu aby przerywać prace. Zdaniem Wójta kwestie techniczne należy pozostawić wykonawcom, którzy pracują zgodnie z projektami. Poprzedni Wójt i jego Zastępca, chcieli również za wszelką cenę zachować otrzymaną dotację, jednak w pośpiechu podczas przygotowywania przetargów pominięto kilka ważnych kwestii i to właśnie można nazwać niespodziankami, z którymi Wójt musi się teraz zmagać. Wójt ma nadzieję, że dzięki współpracy z pracownikami, którzy są na bieżąco z wszystkimi problemami, wykonawcom i ich przychylności i rozmowom z MSWiA uda się zakończyć tą inwestycję. W przypadku robót budowlanych, często pojawiają się nieprzewidziane problemy. Wójt wraz z pracownikami zrobi wszystko aby mosty zostały odbudowane i sfinansowane w jak największej części z dotacji.
3)     Odnośnie pomieszczeń po ośrodku zdrowia w Studniskach, Wójt stwierdził, że jeżeli będzie tylko taka możliwość, nie widzi przeszkód aby pomieszczenia mogły być wykorzystane przez Klub Sportowy Błękitni Studniska.
4)     Sprawa dowozu uczniów do szkół, była jedną z pierwszych, którą zajął się Wójt. Umowa z obecnym przewoźnikiem obowiązuje do końca czerwca tego roku. Wypowiedzenie tej umowy wiązałoby się z finansowymi konsekwencjami dla gminy. Zdaniem Wójta, obiekcje radnego Kurka są słuszne, on również nie zgadza się z obecnym stanem rzeczy. Wójt chciałby aby uczniowie, wyjeżdżali do szkół jak najpóźniej przed rozpoczęciem lekcji. Tego jednak nie może zapewnić jeden przewoźnik i będzie dążył do tego aby podzielić to zadanie na więcej wykonawców.
5)     Zdaniem Wójta mało eleganckie jest zawracanie uwagi Przewodniczącemu Rady Gminy uwag co do prowadzenia sesji, ponieważ to on decyduje o jej przebiegu. Sołtys Zdzitowiecki powinien mieć to na uwadze, bo pewne zwyczaje jakie do tej pory panują, należy zmienić.
6)     Projekt budżetu trafi do sołtysów. W sprawie drogi wojewódzkiej Wójt zaproponował pewne rozwiązanie zarządcy, zostanie ono przekazane również na piśmie. Poza monitami, nie można zmienić tej sytuacji. Gdyby została zawarta umowa na odśnieżanie tej drogi przez gminę z pewnością nie byłoby tego problemu.
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
1)     Radny Andrzej Kurek zwrócił się z zapytaniem do Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, jaki był koszt podnośnika, który służył do zawieszenia ozdób świątecznych, m.in. na budynku Urzędu Gminy i czy instalacja świetlna była naprawiana, ponieważ w napisie Wesołych Świąt pozostało jedynie „wąt”. Instalacje świetlne, niewielkim kosztem można naprawić.
Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że Sekretarz Gminy przekazała zlecenie dla GZK w poniedziałek na kilka dni przed świętami, gdyby miało to miejsce wcześniej Zakład zdążyłby się przygotować, pracownicy nie wiedzieli w jakim stanie są ozdoby. Na zapalenie jednej z ozdób na Placu Wolności nie wyraził zgody jeden z właścicieli budynku. Wynajęcie podnośnika kosztowało ok. 150 zł.
2)     Radna Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że w związku z tym, że Wójt swoim zarządzeniem powołuje Gminną Komisję Mieszkaniową i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy wytypować troje radnych aby uzupełnić składy tych komisji.
Radna Weronika Ziółkowska poinformowała, że w poprzedniej kadencji wspólnie z radną Bogdanowicz działała w Gminnej Komisji Mieszkaniowej i jeżeli radni wyrażą na to zgodę nadal chciałaby pracować w tej Komisji.
Wójt zaproponował, aby radni skorzystali ze swoich kompetencji i wytypowali ze swojego składu dwóch radnych do Gminnej Komisji Mieszkaniowej i jednego radnego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że radny Tadeusz Polowy i radna Weronika Ziółkowska powinni działać w Gminnej Komisji Mieszkaniowej a radny Andrzej Kurek w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję radnego.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udział radnych w wymienionych Komisjach.
3)     Wójt w imieniu Księdza Andrzeja Wojciechowskiego zaprosił wszystkich na Mszę Świętą w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie w dniu 6 stycznia 1030 w intencji samorządu oraz Mszę Świętą w dniu 9 stycznia 1200 w Sulikowie w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
4)     Sołtys Jan Kolbuch w imieniu Sołtysów przekazał wszystkim obecnym na sesji najlepsze życzenia noworoczne.
5)     Wójt przekazał radnym, sołtysom i wszystkim zaproszonym na sesję gościom życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 roku.
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, zamknął III w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (1430).
 
Protokołowała:
A. Adamiak
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 5157
Nazwa dokumentu: Protokół nr 3
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-02 07:27:10
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 07:27:10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 07:29:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner