logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 8
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył VIII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy, Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący w związku z obecnością na sesji Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu punktu dotyczącego dyskusji w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy. Ponadto Przewodniczący zwrócił się z prośbą o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z międzysesyjnej działalności komisji oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014. Jeżeli przewodniczący komisji stałych będą mieli istotne wnioski z posiedzeń komisji do przekazania, będą mogli zrobić to w punkcie informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt zwrócił się z prośbą o uzupełnienie porządku obrad i wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał, które wynikają
z podejmowanych obecnie działań:
-w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
- w sprawie rozwiązania Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 
Radny Grzegorz Konarski zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał dotyczących likwidacji dróg wewnętrznych
i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, dotyczących dróg przebiegających przez teren Kopalni Bazaltu w Sulikowie.
 
Wójt stwierdził, że projekty uchwał powinny pozostać w porządku sesji, a wniosek może zostać zgłoszony podczas ich omawiania.
 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku sesji wraz z zaproponowanymi zmianami:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Dyskusja w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za rok 2010:
a)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
b)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 1. Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie,
b)       w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna nr 64, w drodze przetargu,
c)       w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie,
d)       w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików,
e)       w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
f)        w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych,
g)       w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
h)       w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018,
i)         w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
j)        w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików,
k)       w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014,
l)         w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
m)     w sprawie rozwiązania Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty
 
Radny Tadeusz Polowy, pytał kiedy będzie możliwe przedstawienie wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji stałych. Przewodniczący odpowiedział, że będzie to możliwe w punkcie informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym. Porządek sesji wraz z proponowanymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.
Na sesji radni również nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2
Dyskusja w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
Radny Jerzy Nowicki zwrócił uwagę,  że w Starym Zawidowie gdzie teren jest górzysty a drogi są wąskie, odpady powinny być odbierane przez mniejsze samochody. Ponadto radny zwrócił uwagę na potrzebę dostawienia pojemnika na makulaturę, oraz ustawienie kompletu pojemników do segregacji w Wielichowie.
 
Radny Grzegorz Konarski poprosił o wyjaśnienie w kwestii wysokiej jego zdaniem ceny za odbiór odpadów.
 
Radny Andrzej Dominikowski zgłosił potrzebę ustawienia pojemników do segregacji odpadów w Ksawerowie. Ponadto radny stwierdził, że poprzez odbiór odpadów co drugi tydzień, mieszkańcy nie będą mieli gdzie pomieścić odpadów.
 
Radny Józef Ziomek pytał, czy istnieje możliwość obniżenia ceny za odbiór odpadów dla osób samotnych i starszych.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o ustosunkowanie się Prezesa do sprawy częstotliwości wywozu odpadów z terenu gminy. Radna pytała również, jak wygląda sprawa segregacji odpadów na posesjach i kiedy zostanie wprowadzona.
 
Radna Anna Pawlak stwierdziła, że dodatkowy komplet pojemników do segregacji jest potrzeby także na Łowinie.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy byłaby możliwość organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego np. raz w miesiącu lub co pół roku.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy w Sulikowie będą dostawiane dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czy za worki do indywidualnej segregacji odpadów będzie trzeba ponieść dodatkowe koszty, oraz w jaki sposób obniży się koszt odbioru odpadów, kiedy będą one segregowane.
 
Sołtys Franciszek Fleszar poinformował, że w Studniskach Dolnych podpisanych zostało 120 umów z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych. Mieszkańcy zwracają uwagę na problem osób starszych i samotnych, dla których wskazana cena jest dość wysoka. Ponadto mieszkańcy mają obawy, czy ZGiUK dojedzie wszędzie tam, gdzie dojeżdżała Łużycka Higiena Komunalna. Zdaniem sołtysa dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie zbiorczych pojemników na odpady w wyznaczonych miejscach.
 
Sołtys Bożena Chorąży-Uczkiewicz zgłosiła potrzebę zorganizowania zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz ustawienia pojemnika ogólnego na odpady w miejscowości Wilka Bory.
 
Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Pan Michał Turkiewicz podziękował za zaproszenie na sesję, podczas której będzie miał szansę wyjaśnić wszelkie wątpliwości na temat działalności Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
Prezes szczegółowo omówił zmiany w gospodarce odpadami, które wprowadzi nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W kwestii ceny za odbiór odpadów, Prezes stwierdził, że w cenie zawarte są wszystkie wydatki jakie ponosi Zakład, czyli amortyzacja, paliwo, podatki, energia elektryczna, wynagrodzenia, ubezpieczenia, monitoring składowiska, opłaty środowiskowe i wiele innych. W związku z tym cena na poziomie 68 zł za m3 odebranych odpadów, nie jest wygórowana w porównaniu do niektórych sąsiednich samorządów. Odnośnie częstotliwości odbioru odpadów Prezes poinformował, że w czerwcu pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych dotrą do każdej posesji, aby ustalić szczegółowo plan odbioru odpadów. We wszystkich gminach, w których ZGiUK świadczy swoje usługi, odpady obierane są raz na dwa tygodnie, jedynie w Lubaniu, raz w tygodniu odbierane są odpady komunalne, w kolejnym bioodpady. Pracownicy odbierający odpady, mają przy sobie worki, które każdy z mieszkańców może zakupić, jeżeli okaże się, że zebrał większą ilość śmieci. Prezes omówił ponadto proces selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez ZGiUK. W porozumieniu z sołtysami, zostaną dostawione dodatkowe zestawy pojemników do segregacji, tak aby mieszkańcy mieli do nich ułatwiony dostęp. Prezes zaprosił sołtysów do Centrum Utylizacji Odpadów, które jest zarządzane przez ZGiUK. W kwestii zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, poinformował, że nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzi obowiązek organizacji punktów zbiórki tych odpadów. Prezes stwierdził, że jesienią zostanie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe i gruz będą odbierane na zlecenie mieszkańca za dodatkową opłatą. Problem osób samotnych będzie można rozwiązać np. poprzez wspólne korzystanie z pojemnika z sąsiadami, tak aby pojedyncze osoby nie ponosiły pełnych kosztów. Samochody odbierające odpady są sprawne, kierowcy odbierają odpady o stałej porze w wyznaczonym dniu.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy Gmina przekazując 800 tys. zł dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych może mieć w niej swoje udziały oraz czy pracownicy, którzy byli zatrudnieni w Łużyckiej Higienie Komunalnej zostaną zatrudnieni w Zakładzie.
 
Prezes odpowiedział, że dwóch pracowników Łużyckiej Higieny Komunalnej złożyło podania o przyjęcie do pracy, zostaną zatrudnione te osoby, które znają teren Gminy Sulików. ZGiUK jest spółką komunalną. Centrum utylizacji odpadów budowało kilka gmin, zostało przekazane do Miasta Lubań, a następnie do Zakładu. Gmina przekazując środki do Miasta Lubań na realizację inwestycji w Zakładzie ma wpływ na zwiększenie kapitału spółki.
 
Radny Jerzy Nowicki zwrócił uwagę, że np. w Starym Zawidowie, drogi są bardzo wąskie, w związku z tym należałoby zabezpieczyć odpowiednie pojazdy, które będą w stanie wjechać na teren tej miejscowości. Zdaniem radnego zasadne jest wcześniejsze rozplanowanie systemu odbioru odpadów przez pracowników ZGiUK.
 
Prezes odpowiedział, że metoda i pojazd, który będzie odbierał odpady, będą dostosowane do warunków drogowych w poszczególnych miejscowościach w Gminie Sulików. Prezes podziękował za pytania i uwagi oraz poprosił o wsparcie radnych i sołtysów w procesie wdrażania systemu zbiórki odpadów przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o dokładne określenie terminu, w którym nastąpi segregacja odpadów na posesjach.
 
Prezes odpowiedział, że w okresie przejściowym postara się dostawić wystarczającą liczbę zbiorowych pojemników do segregacji, aby mieszkańcy mieli do nich łatwiejszy dostęp. Zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, Rada Gminy zdecyduje, czy na terenie gminy będzie miała miejsce indywidualna segregacja na terenie każdej posesji.
 
Pani Teresa Robaszewska poinformowała, że mieszkańcy proszą o wyznaczenie dodatkowych dni na podpisywanie umów z Zakładem. Wówczas wszystkie osoby, które nie zdążyły podpisać umowy miałyby na to szansę.
Prezes odpowiedział, że ustali dodatkowe terminy na podpisywanie umów. W ciągu ostatniego miesiąca podpisano ponad 1000 umów z mieszkańcami.
 
Wójt poinformował że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Łużycka Higiena Komunalna podjęto decyzję o jej likwidacji. Dalsze korzystanie ze składowiska odpadów w Stojanowie i funkcjonowanie Łużyckiej Higieny Komunalnej wiąże się
z kosztami w wysokości ponad 6 mln zł. System odbioru odpadów wykonywany przez Łużycką Higienę Komunalną nie sprawdził się.
Radni i sołtysi muszą pomóc w przekonaniu mieszkańców, że jedynym właściwym rozwiązaniem sprawy gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików jest współpraca z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Decyzja o likwidacji ŁHK nie jest łatwa, wiąże się z długotrwałym procesem i wieloma zobowiązaniami.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili pytań do informacji.
Informacja została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za.
(Radny Tadeusz Polowy nie brał udziału w głosowaniu, powrócił na sesję o godz. 1335.)
Przewodniczący komisji stałych przedstawili informację na temat posiedzeń komisji w miesiącu maju. 
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. (zał. 5)
 
Radny Tadeusz Polowy pytał kto uczestniczył w spotkaniu w sprawie podziału darowizny otrzymanej od Gminy Suchy Dąb dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi oraz dlaczego nie został powiadomiony o spotkaniu, skoro pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i jednocześnie jest rolnikiem poszkodowanym w wyniku zeszłorocznej powodzi.
 
Wójt odpowiedział, że Gmina Suchy Dąb przekazała dotację celową, w wysokości 20 tys. zł., która została zebrana przez rolników z tamtejszej gminy z przeznaczeniem na zakup środków produkcji rolnej. Wójt poprosił przedstawicieli rolników: Tadeusza Baranka, Roberta Puka oraz Stanisława Kowalskiego, aby doradzili w jaki sposób podzielić przyznane środki. W spotkaniu wzięła udział również Pani Dorota Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która dysponuje listą rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. W związku z tym, że środki nie są duże, ustalono, że zostanie zakupiona pszenica wysokogatunkowa, którą rolnicy będą mogli odebrać. Przekazanie rolnikom pomocy w gotówce, byłoby kłopotliwe, każdy rolnik musiałby się rozliczyć z przyznanych środków.
 
Sołtys Adam Czesnakowski pytał, na jakiej podstawie wytypowano 25 rolników poszkodowanych w wyniku powodzi, skoro ucierpiało ich znacznie więcej.
 
Wójt odpowiedział, że rolnicy zostali wytypowani według kryteriów przestawionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że podczas zeszłorocznej powodzi rolnikom zostało przekazane zboże, wydzielone w kilogramach dla każdego. Mimo to zboża nie starczyło dla wszystkich, zboże zdaniem Sołtysa było również podmienione.
 
Wójt stwierdził, że nie może odpowiadać za tamten podział materiału siewnego, i ma nadzieję, że w tym przypadku zostanie on podzielony sprawiedliwie.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, czy ul. Górska w Sulikowie będzie objęta budową sieci kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że ul. Górska nie jest objęta pierwszym etapem budowy kanalizacji, ponieważ nie spełniała warunków wskaźnika 120 mieszkańców na kilometr. Być może zostanie objęta budową kanalizacji w ramach drugiego etapu.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie. (zał. 5)
 
Ad. 5
Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za rok 2010:
a)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wystąpienie na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
 
Wójt w swoim wystąpieniu omówił zmiany w procedurze udzielania absolutorium, jakie wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych. Wójt stwierdził, że zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok, jak i sprawozdanie finansowe gminy za 2010 rok zostały omówione szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych i przedstawił najważniejsze kwoty i założenia obu dokumentów. Wójt podkreślił, że przejął władzę w gminie dopiero pod koniec ubiegłego roku, jednak będzie rozliczany za cały rok budżetowy. Jedyną osobą, która kontynuuje założenia ubiegłorocznego budżetu jest Pani Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, której złożył serdeczne podziękowania, za ogromny wkład pracy nad każdym budżetem. Pani Skarbnik jest osobą rzetelną, sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Wójt wyróżnił z grona pracowników Urzędu Gminy Panią Martę Bassa odpowiedzialną za wymiar podatkowy, która pomimo tego że jest młodym pracownikiem jest osobą sumienną i zaangażowaną w swoją pracę. Ponadto Wójt wyróżnił Panią Karolinę Żerko-Kopij, odpowiedzialną za realizację inwestycji prowadzonych w gminie. Wójt złożył podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za ich wkład w rozwój Gminy Sulików. Priorytetem pierwszych dni urzędowania Wójta było skuteczne zakończenie odbudowy mostów zniszczonych w wyniku powodzi. Mosty zostały odbudowane, a dotacja na to zadanie właściwie rozliczona.
 
Przewodniczący odczytał uchwałę nr I/112/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię na temat sprawozdania.
 
Przewodniczący zaprosił do dyskusji na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do sprawozdań.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok, została przyjęta jednogłośnie. (zał. 6)
 
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – radnego Andrzeja Kurka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak odczytała uchwałę nr I/166/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2010 rok. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię na temat wniosku Komisji Rewizyjnej.
 
Wójt przedstawił informację na temat mienia komunalnego Gminy Sulików.
 
Przewodniczący zaprosił do dyskusji.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do informacji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie. (zał. 7)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 7)
 
2) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna nr 64, w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 8)
 
3)w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał.9)
 
4) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt przedstawił postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu w sprawie wydania pozytywnej opinii
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 10)
 
5) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Józef Ziomek pytał, czy podwyższenie stawki za odbiór odpadów oraz nieczystości ciekłych, nie stanowi furtki dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych, do podniesienia cen za swoje usługi.
Wójt odpowiedział, że są to maksymalne stawki jakie mogą być zastosowane na terenie gminy, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych oferuje cenę 68zł za m3.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (zał. 11)
 
6) w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Radny Grzegorz Konarski złożył wniosek o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi likwidacji dróg wewnętrznych i sprzedaży nieruchomości do czasu zawarcia porozumienia pomiędzy Firmą Lafarge i rolnikami, do których działek prowadzą te drogi. Zdaniem radnego opinię w tej sprawie powinno wydać również zebranie wiejskie Sołectwa Mikułowa, ponieważ te drogi są łącznikiem pomiędzy Sulikowem a Mikułową.
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Konarskiego stwierdził, że zostało zwołane zebranie wiejskie Sołectwa Sulików, na którym większością głosów zdecydowano o likwidacji dróg. Droga która miałaby być zlikwidowana znajduje się w obrębie Sulikowa, nie ma obowiązku zwrócenia się do sołectwa Mikułowa o wyrażenie opinii. Działanie wychodzi naprzeciw kopalni, która wkrótce zamierza zainwestować w ochronę przed hałasem. Droga należy do gminy a znajduje się na terenie wykorzystywanym przez kopalnię, jeżeli będzie miał miejsce wypadek na tej drodze, gmina ponosi za to odpowiedzialność. Wójt zaproponował, aby uchwał nie przesuwać, tylko poddać pod głosowanie.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy droga jest użytkowana przez rolników.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że rolnicy są jeszcze w trakcie rozmów z kopalnią, dlatego radni powinni wstrzymać się z decyzją w tej sprawie. Zdaniem radnego w poprzedniej kadencji, gdy zaproponowano likwidację dróg i sprzedaż działek, Sołectwo Mikułowa wyraziło negatywną opinię na ten temat.
 
Radna Bogusława Delijewska poinformowała, że odbyło się spotkanie z rolnikami, radna jest jednym z nich. Dojazd do nieruchomości przez ulicę Lubańską jest bardzo utrudniony. Zdaniem radnej odroczenie głosowania nad projektami uchwał jest zasadne. Deklaracje
z marca, dotyczące rekompensaty finansowej dla rolników nie zostały dotrzymane. Obecnie Firma Lafarge prowadzi negocjacje z rolnikami na temat wykupu areałów znajdujących się na terenie kopalni.
 
Wójt zwrócił uwagę, na to że mieszkańcy takich ulic, jak np. Nowe Miasto, Krótka, Górska cierpią z powodu funkcjonowania drogi, biegnącej przez teren kopalni. Uchwały dopiero rozpoczynają długotrwały proces, który obejmuje wycenę, pomiary, przetarg. Wójt zadeklarował ze swojej strony działanie na rzecz mieszkańców a nie na rzecz Kopalni.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że rolnicy którzy posiadają pola za kopalnią, są za wyzbyciem się swoich nieruchomości. Przełożenie sprzedaży tych nieruchomości zmotywuje kopalnię do podjęcia ostatecznej decyzji. Interes pięciu mieszkańców nie przewyższa zdaniem radej interesu mieszkańców Sulikowa.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Konarskiego o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu do kolejnej sesji.
 
Wniosek został przyjęty 11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
 
7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 12)
 
7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 13)
 
8) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby do składu komisji doraźnej dodać radną Annę Pawlak, jako przedstawiciela Komisji Społecznej.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 14)
 
9) w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 15)
 
10) w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 16)
 
11) w sprawie rozwiązania Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 17)
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radna Weronika Ziółkowska pytała kiedy zostaną wykoszone pobocza dróg powiatowych.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał jak wygląda sprawa dotacji dla Ośrodka Zdrowia w Zawidowie, do której przychyliła się Rada Gminy. Ponadto radny pytał jak wygląda sprawa dzikiego wysypiska śmieci na pograniczu Miasta Zawidów i Gminy Sulików. Radny monitował
w sprawie wyjaśnienia sprawy mieszkańców, którzy twierdzą, że pobrali mniej wody, niż wydalili ścieków.
 
Radny Marian Kurek zgłosił potrzebę naprawy drogi w Skrzydlicach, w miejscu, gdzie naprawiony został przepust.
 
Radny Andrzej Kurek zgłosił potrzebę pracy Straży Gminnej w godzinach popołudniowych, ze względu na potrzebę utrzymania porządku np. na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o zabezpieczenie rowu, znajdującego się przy przystanku „na żądanie”, z którego korzystają mieszkańcy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, czy będą podejmowane działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na odbudowę remizy OSP w Radzimowie.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, czy w związku z obecnością pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogłaby uzyskać odpowiedź na pytania zadanie na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów na temat funkcjonowania świetlic profilaktycznych. Radna pytała również jak wygląda sprawa remontu dachu na budynku Przedszkola Publicznego.
 
Radny Józef Ziomek pytał, czy tzw. droga serwatkowa w Radzimowie Górnym będzie remontowana.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Wykaszanie poboczy dróg powinno rozpocząć się w najbliższym czasie, sprawa będzie monitorowana przez Urząd Gminy.
-Sprawa dotacji dla Ośrodka Zdrowia w Zawidowie będzie rozstrzygnięta po zakończeniu przetargu na budowę wodociągu w Starym Zawidowie, wówczas będzie wiadomo jakimi środkami finansowymi dysponuje gmina i czy jest w stanie udzielić dotacji. Podobnie jest
z remontem dachu na Przedszkolu, budową remizy i odbudową drogi serwatkowej, na te zadania potrzebne są środki. Droga serwatkowa została ujęta w protokole strat, przekazanym do Urzędu Wojewódzkiego. Według Wojewody druga transza środków na usuwanie szkód po powodzi zostanie uruchomiona w lipcu.
-Przystanek na żądanie w Studniskach Dolnych znajduje się na działce nie należącej do gminy. Wójt zasugerował, że w ramach realizacji budowy sieci kanalizacyjnej, można poprosić wykonawcę tego zadania o pomoc.
-Naprawa drogi w Skrzydlicach będzie możliwa po rozstrzygnięciu przetargu na remont drogi do Ksawerowa.
 
Radny Jerzy Nowicki prosił o wyjaśnienie w sprawie różnicy w poborze wody a produkcji ścieków w Starym Zawidowie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że należy podjąć działania mające na celu pozyskanie środków na odbudowę remizy, rozpocząć rozmowy z komendantem Powiatowym OSP Kazimierzem Słabickim.
 
Wójt odparł, że będzie prowadził rozmowy z każdym, kto będzie mógł wesprzeć środkami to zadanie.
 
Pani Anna Marczyk – Główna Księgowa odpowiedziała, że sytuacja, o której mówił radny Nowicki miała miejsce w jednym miesiącu i wynika z terminu odbioru ścieków. Każde potwierdzenie wywozu nieczystości potwierdzają swoim podpisem lokatorzy danego budynku. Pracownicy uczulają mieszkańców na to, aby sprawdzali, czy w beczce nie ma ścieków już wcześniej, aby firma która wykonuje usługę nie mogła ich oszukać.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że na dzień przed sesją rozmawiał z mieszkańcami i ta sytuacja powtórzyła się, więc zdaniem radnego Pani Marczyk nie ma aktualnych informacji.
 
Pani Teresa Robaszewska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, poinformowała, że funkcjonowały dwie świetlice terapeutyczne, w Biernej i w Sulikowie. Z czasem w świetlicach zabrakło chętnych dzieci do brania udziału w zajęciach. Pracownicy socjalni w porozumieniu z nauczycielami mogą przeanalizować zapotrzebowanie na funkcjonowanie tych świetlic wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli będzie taka potrzeba, świetlice mogą być reaktywowane. Działalność świetlic jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radni Kaczmarczyk i Stachowski opuścili sesję o godz. 1520.
 
 
Ad.8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała w jaki sposób może doprowadzić do zmiany działki, która jest przeznaczona na realizację zadania z funduszu sołeckiego – utworzenie miejsca integracji społecznej w Małej Wsi Górnej. Padła propozycja lokalizacji miejsca integracji społecznej na działce, która znajduje się w centrum wsi. Jednak działka ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Pani Sołtys pytała w jaki sposób może doprowadzić do anulowania przetargu.
 
Sołtys Franciszek Fleszar:
-Zgłosił że podczas remontu dróg powiatowych pominięta została droga ze Studnisk do Kunowa.
-Zgłosił problem tzw. bomby ekologicznej na terenie Studnisk Dolnych, która znajduje się na terenie po byłej jednostce wojskowej. Zgromadzone są tam substancje różnego rodzaju. Sołtys prosił o zainteresowanie się tą sprawą i poinformowanie o niej właściwych organów.
-Prosił o przeniesienie pojemników do segregacji odpadów, które znajdują się koło boiska sportowego w Studniskach Dolnych w miejsce wskazane przez Sołtysa.
 
Sołtys Ewangelis Zaras prosił o wstawienie szyby na przystanku autobusowym, który znajduje się przy drodze wojewódzkiej.
 
Sołtys Marek Biliński pytał, kiedy będą rozpoczęte prace przy kontynuacji budowy placu zabaw w Studniskach Górnych.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz:
-Stwierdziła, że w przypadku nowego oświetlenia w Radzimowie Górnym, lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie zegarów, ponieważ obecnie oświetlenie zapala się nawet wówczas, gdy słońce zostanie zakryte przez chmury.
-Pytała, czy wykonawca budowy mostów w Radzimowie Górnym otrzymał termin poprawienia wykonanych prac, ponieważ w przypadku mostu znajdującego się w okolicy jej posesji i obok transformatora miały miejsce uwagi.
-Zgłosiła sprawę ustawienia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie wiaty garażowej, mieszkańcy są oburzeni, ponieważ wygląda to bardzo niekorzystnie. Cmentarz komunalny zdaniem Pani Sołtys jest wystarczająco zaniedbany.
-Prosiła o przesunięcie pojemników do segregacji odpadów, miejsce zostało już wykoszone i przygotowane.
 
Sołtys Beata Mazur pytała, kiedy będzie miała miejsce naprawa mostów w Starym Zawidowie uszkodzonych w wyniku powodzi.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki poinformował, że naprawa drogi powiatowej, o której mówił na czerwcowej sesji nie miała miejsca. Ponadto Sołtys mówił o potrzebie wcześniejszego rozpoczęcia kontynuacji budowy placu zabaw. Sołtys prosił również o przekazanie nowszych druków do poboru podatków.
 
Radny Andrzej Dominkowski pytał co dzieje się w sprawie dzikiego wysypiska odpadów w Wilce.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie odpowiedział, że Straż Gminna odnalazła osobę, która wysypywała odpady. Komendant omówił również działania w sprawie likwidacji innych nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o właściwe ustawienie lamp na nowych słupach oświetleniowych w Radzimowie Dolnym.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o wsparcie finansowe Stowarzyszenia Kresów Wschodnich, na zakup szafy do przechowywania dokumentów.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
 -Anulowanie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi Górnej zostanie rozważone.
-Sprawa naprawy drogi powiatowej ze Studnisk do Kunowa zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
-Wójt wystąpi do właściciela terenu po byłej jednostce wojskowej o jego uprzątnięcie.
-Pojemniki do segregacji odpadów w Studniskach Dolnych zostaną przeniesione we wskazane miejsce.
-Szyba na przystanku autobusowym we Wrociszowie Górnym zostanie wstawiona, ale jeżeli ponownie zostanie wybita, nie będzie to naprawiane.
-Wymiana szafek sterowniczych oświetlenia będzie uwzględniona w projekcie modernizacji oświetlenia.
-Jeżeli uwagi dotyczące odbudowy mostów zostały zapisane w protokole odbioru, zostaną uwzględnione i wykonane.
-Ustawienie wiaty garażowej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie nie zostało ustalone z Wójtem, wiata nie powinna znajdować się w centralnej części cmentarza.
-Pojemniki do segregacji odpadów w Radzimowie Górnym zostaną przesunięte.
-Urządzenia na place zabaw tworzone w ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną zamówione jednorazowo w czerwcu.
-Odpowiednie druki do poboru podatków zostaną zamówione.
-Środki na zakup szafy dla Stowarzyszenia Kresów Południowo-Wschodnich zostaną przekazane przez Gminny Ośrodek Kultury.
-W kwestii oświetlenia Wójt prosił o zgłaszanie uwag co do przebiegu modernizacji oświetlenia na bieżąco, ponieważ działania Energii Pro, które za tym idą, trwają bardzo długo.
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)       Przewodniczący poinformował, że o terminach posiedzeń stałych komisji oraz terminie sesji radni zostaną poinformowani odrębnymi zaproszeniami, w związku z tym poprosił przewodniczących stałych komisji Rady Gminy o pozostanie na sali konferencyjnej w celu ustalenia terminów posiedzeń.
2)       Wiceprzewodnicząca poprosiła o pozostanie na sali konferencyjnej członków powołanej na sesji Komisji Statutowej.
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął VIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1545).
 
Protokołowała:
 1. Adamiak
 Przewodniczący Rady Gminy
               Jan Solecki

 

 

Ilość odwiedzin: 6137
Nazwa dokumentu: Protokół nr 8
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2011 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 09:27:40
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 09:27:40
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:50:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner