logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 9
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył IX w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (listy obecności zał. 1, 2, 3)
Radni nieobecni: Bogdan Kaczmarczyk, Grzegorz Konarski. (Radny Tadeusz Polowy spóźnił się przybył na sesję o godz. 1221)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy, Marcina Jabłońskiego – Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie, Adama Łachacza, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, wraz z proponowaną zmianą polegającą na wprowadzeniu dwóch dodatkowych projektów uchwał:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  4. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
  5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej,
2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów,
3) w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych,
4) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ,
5) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku,
7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018,
9) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
10) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
11)   W sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka
z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
12)   W sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu przez Gminę Sulików spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda–Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z materiałami na sesję. Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym. (zał.3)
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Przewodniczący komisji stałych przedstawili informację na temat posiedzeń komisji stałych w miesiącu czerwcu.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do przedstawicieli Policji przybyłych na sesję.
Nadkomisarz Adam Łachacz poinformował, że w I półroczu 2011 roku odnotowano znacznie mniej zdarzeń niż w roku ubiegłym. Policja otrzymała informację o potrzebie zwiększenia służb w Skrzydlicach, w związku z przekraczaniem dozwolonej prędkości przez kierowców. Nadkomisarz stwierdził, ponadto że Straż Gminna w znacznym stopniu wyręcza policję w odbywaniu patroli. Sytuacja w Skrzydlicach,
o której informował radny Marian Kurek miała już kilkukrotnie miejsce, jednak Policja nie może pełnić służby w jednym miejscu przez kilka godzin przy tak niewielkim natężeniu ruchu.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak mówiła o trudnej sytuacji na drogach w Biernej. Droga powiatowa została znoszona przez powódź, obecnie trwają pracę przy remoncie koryta rzeki Czerwona Woda, dodatkowo z drogi tej korzysta nadleśnictwo. Samochody ciężarowe nadleśnictwa z pełnym ładunkiem nadmiernie przekraczają prędkość.
 
Nadkomisarz Adam Łachacz zapewnił że przekaże zadania dla służb patrolowych zarówno dla Posterunku Policji w Zawidowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu. 
 
Radny Andrzej Kurek prosił o zwiększenie liczby patroli w Małej Wsi Dolnej i w Sulikowie pod kątem tonażu i prędkości ciężarówek wyjeżdżających z kopalni bazaltu.
Radny Jerzy Nowicki pytał o liczbę wniosków Straży Gminnej w Sulikowie w sprawie interwencji na terenie gminy oraz na czym polegało dotowanie policji przez samorządy  i w jaki sposób wpływało na ilość patroli policji.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie – Pan Marcin Jabłoński odpowiedział, że w ramach dotacji przekazywanych m.in. przez Gminę Sulików w 2009 roku mogło odbyć się 41 dodatkowych służb. Od 2010 roku dotacja nie była przekazywana. Posterunek Policji w Zawidowie od 2010 roku ma problemy kadrowe, nie wszystkie etaty są obsadzone. Mimo to policja chciałaby działać skutecznie, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Kierownik prosił o bezpośredni kontakt w przypadku potrzeby podjęcia pilnych działań.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak prosiła o informacje na temat współpracy Policji ze Strażą Gminną. Radna stwierdziła że jest wdzięczna za pomoc policji i docenia jej pracę. Jednak od 4 miesięcy czeka na interwencje policji w sprawie chuligaństwa w okresie ferii
i wakacji. Radna chciała aby policja przeprowadziła rozmowę z młodzieżą, ponieważ udało się ustalić kto dokonał zniszczeń.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o średnią ilość patroli policji na terenie miejscowości Skrzydlice, Wilka, Wilka Bory, Ksawerów.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak prosiła o patrole policji na terenie wsi Mała Wieś Dolna. W związku z brakiem patroli na terenie wsi, młodzi ludzie którzy otrzymali prawo jazdy, poruszają się z nadmierną prędkością i stwarzają zagrożenie. Sołtys sama uległa wypadkowi na skutek  zderzenia z pojazdem prowadzonym przez młodą osobę, która jak stwierdziła, przyjechała „poszaleć na wiochę”.
 
Sołtys Ewangelis Zaraz mówił o braku właściwego działania w stosunku do osób prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie udzielił następującej odwiedzi:
-informacja na temat ilości patroli zostanie przekazana na piśmie,
-prosił o przekazywanie informacji na temat problemów na bieżąco,
-okolice Wilki i Wilki Bory policja patroluje dosyć często, jednak jest to stosunkowo spokojna okolica,
-patrole na terenie Małej Wsi Górnej odbywają się, Kierownik sam w nich wielokrotnie uczestniczył,
 
Kierownik złożył wniosek o rozpatrzenie możliwości dofinansowania Policji w zakresie patroli ponadnormatywnych, które pomogłyby realizować potrzeby mieszkańców w szerszym zakresie.
 
Wójt stwierdził, że Gmina Sulików jest gminą bezpieczną, nie mają miejsca większe rozboje i zagrożenia, co jest również zasługą Policji. Policja zmienia charakter swoich działań, interwencje są szybsze i skuteczniejsze. W kwestii służb ponadnormatywnych w dniu 28 czerwca br. Wójt zawarł porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu na dofinansowanie do nagród dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie oraz jako dofinansowanie do służb ponadnormatywnych.
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. (zał. 4)
Radna Weronika Ziółkowska pytała o spotkania dotyczące elektrowni wiatrowych.
Wójt odpowiedział, że Firma Amerbil - Windfarm Mikułowa działa na terenie gminy od pewnego czasu, jest zainteresowana realizacją budowy elektrowni wiatrowych. Do realizacji zadań na terenie Gminy Sulików została powołana spółka celowa pn. Windfarm Mikułowa. Wójt spotkał się z przedstawicielami Firmy w celu zapoznania się z warunkami jakie zostały zaproponowane rolnikom. Warunki jakie przedstawiła Firma nie były jeszcze szczegółowo rozpatrywane. Firma planuje realizację zadania na terenie Wrociszowa Dolnego
w kierunku Starego Zawidowa oraz w okolicy Studnisk Górnych i Dolnych.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał czy zakres projektu budowy wodociągu w miejscowościach Stary Zawidów, Wielichów Skrzydlice zostanie zawężony. W nawiązaniu do podpisania przez Wójta umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, stwierdził, że pracownicy ZGiUKu oznaczając kosze na odpady naklejkami z nazwą Zakładu pominęli jego kosz. Możliwe, że takich sytuacji było więcej. Radny stwierdził, że w przypadku harmonogramu odbioru odpadów również mają miejsce problemy organizacyjne.
 
Wójt stwierdził, że do chwili obecnej odbiorem odpadów zajmuje się jeszcze Łużycka Higiena Komunalna. Zgodnie z umowami jakie mieszkańcy zawarli z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych, odbiór odpadów przez tę Firmę rozpocznie się od dnia 1 lipca. Wójt nie odpowiada za to, że na którymś z koszu nie ma naklejki z oznaczeniem ZGiUK, ponadto zdaniem Wójta nie jest to znaczący problem organizacyjny i z pewnością zostanie rozwiązany.
Odnośnie budowy wodociągu Wójt stwierdził, że zadanie to jest trudne ze względu na dość niski poziom jego dofinansowania. Po dokładnej analizie, stwierdzono, że na 148 przyłączy, które przewiduje projekt w ramach inwestycji, okazało się że obecnie do 100 gospodarstw woda jest już dostarczana z różnych źródeł. Przyłącza te zostały zbudowane wiele lat temu i w większości wymagają wielu zabiegów konserwacyjnych. Pozostałe gospodarstwa zasilane są w wodę ze studni. Przygotowany został przetarg, który może być ogłoszony w każdej chwili. Istnieje obawa, że ogłoszenie przetargu może spowodować to, że mieszkańcy mający doprowadzoną wodę, nie będą zainteresowani udziałem w realizacji zadania, który leży po ich stronie. Do wszystkich mieszkańców zostanie wystosowane pismo aby określili swoje stanowisko w tej sprawie. Średni koszt budowy przyłącza leżący po stronie mieszkańca wyniesie ok. 6 tys. zł. Budzi to obawy co do możliwości finansowych mieszkańców. Ogłoszenie przetargu jest uzależnione od stanowiska mieszkańców. Dofinansowanie zadania wynosi 3 mln zł. W przypadku obniżenia kosztów zadania obniży się także poziom dofinansowania, który wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Gmina zaciągając kredyt na pokrycie zadania, może w ten sposób zablokować realizację pozostałych inwestycji. Poprzedni Wójt zaplanował finansowanie tego zadania z podatków od elektrowni wiatrowych, które miały znaleźć się w budżecie gminy w 2012 roku. Firma która otrzymała pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowych nie podejmuje tych działań. W tej sytuacji potrzebny jest czas na rozważenie tej sprawy.
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała kiedy nastąpi regulacja koryta rzeki Czerwona Woda w Małej Wsi Górnej.
Wójt odpowiedział, że prace związane z regulacją koryta rzeki planowane są na koniec sierpnia przez Dolnośląski Zarząd Melioracji
 i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim. W zakresie zadania nie została ujęta niestety Mała Wieś Górna.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie.
Wójt wręczył wszystkim obecnym na sesji sołtysom zaświadczenie o wyborze na sołtysa.
 
Ad. 4
Informacja na temat realizacji zadań oświatowych.
Dyrektorzy jednostek oświatowych przedstawili informację na temat działalności w roku szkolnym 2010/2011. (pełne informacje stanowią załącznik do protokołu).
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad.  5
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Przewodniczący przestawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 5)
2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 6)
3) w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynęło pismo właścicieli nieruchomości położonych na terenie kopalni Bazaltu w Sulikowie.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak odczytała pismo.
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska padły wnioski o wycofanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży tej nieruchomości z porządku obrad.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że racja jest po stronie zarówno rolników jak i Firmy Lafarge. Projekt uchwały powinien zostać wycofany do czasu aż fFirma dojdzie do porozumienia z rolnikami, których nieruchomości leżą przy drodze przeznaczonej do sprzedaży. Radny spotkał się również z opiniami i oskarżeniami, że jest on promotorem działań mających doprowadzić do sprzedaży tej drogi. Radny stwierdził, że jest to próba manipulacji, której sobie nie życzy.
 
Radny Łukasz Stachowski wystąpił z wnioskiem o przełożenie głosowania nad projektami uchwał dotyczących likwidacji i sprzedaży drogi, do czasu porozumienia się stron w tej sprawie.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że dziwi go fakt powtórnego skierowania projektów uchwał na sesję, skoro sprawa nie została uregulowana. Radny prosił również radną Bogusławę Delijewską o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i treści pisma, które podpisała jako jeden z właścicieli działki leżącej przy drodze na terenie kopalni.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że stanowisko kopalni w przedmiotowej sprawie jest nadal lakoniczne i nie zostały podjęte konkretne działania. Mentorem pisma, które wpłynęło do biura Rady Gminy jest Pani Lucyna Cieślak, która reprezentuje w tej sprawie swoją matkę. Radna nie zgodziła się ze wszystkimi sformułowaniami zawartymi w piśmie i jego formą. Droga zdaniem radnej powinna być zamknięta, ze względu na hałas i zapylenie uciążliwe dla mieszkańców Sulikowa. Radna była wnioskodawczynią wykupienia areału znajdującego się przy drodze przez kopalnię, aby sprawa mogła być definitywnie zamknięta. Kierownictwo kopalni przychyla się do tego wniosku pod warunkiem jednomyślności wszystkich właścicieli działek. Radna prosiła również Wójta o informację w sprawie organizacji spotkania przedstawicieli kopalni i właścicieli działek.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak w nawiązaniu do protokołu z poprzedniej sesji stwierdziła, że padł wówczas wniosek radnego Konarskiego o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał na sesję czerwcową.
 
Wójt stwierdził, że pismo, które wpłynęło do Rady Gminy woli pozostawić bez komentarza. Wójt spotykał się w sprawie likwidacji i sprzedaży dróg z jednym z właścicieli działek (Panią Byczek), wówczas był przekonany że dyskusja przebiega w zupełnie innym tonie niż w tym w którym zostało napisane pismo. Wójt stwierdził ponadto, że reprezentacja którejkolwiek ze stron będzie dla niego niezręczna, ponieważ nie dotyczy ona własności gminy. Wójt wystąpił zgodnie z obowiązującym prawem, do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprzedaży własności gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy zaproponował, aby udzielić głosu zainteresowanym stronom aby Rada Gminy miała jaśniejszy obraz całej sytuacji.
 
Pani Lucyna Cieślak stwierdziła, że sprawa nie została rozstrzygnięta od 2006 roku. Miały miejsce spotkania z przedstawicielami kopalni. Dyrekcja kopalni nie jest zainteresowana zakupem działek na terenie kopalni. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę właściciele działek stracą szanse na ich sprzedaż. Pani Cieślak stwierdziła, że nie chciała urazić nikogo treścią pisma, które zostało wystosowane do Rady Gminy, mieszkańcy mają jednak prawo bronić swojej sprawy. Mieszkańcy proszą o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał do czasu rozwiązania tej sprawy.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że jeżeli kopalnia wykupi areały ziemi znajdujące się przy drodze wewnętrznej będzie za sprzedażą tej drogi. Wówczas kopalnia będzie mogła zamknąć tą drogę, usypać wał który zmniejszy zapylenie i poziom hałasu, który wiąże się z produkcją urobku w kopalni.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych i w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu na sesję wrześniową.
 
Wniosek został przyjęty 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się.
4) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze.
Przewodniczący poinformował, że w skład Zespołu wejdą członkowie Komisji Społecznej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 7)
5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 8)
6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 9)
7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 10)
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymującym się. (zał. 11)
9) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 12)
10) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymującym się. (zał. 13)
11) W sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu przez Gminę Sulików spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda –Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 14)
 
Ad. 6
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek pytał, czy został już przygotowany przetarg na dowóz uczniów do szkół.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przygotowanie dokumentacji do przetargu jest na etapie końcowym, w najbliższym czasie przetarg zostanie ogłoszony.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał jakie działania zostały podjęte w kwestii wykaszania poboczy dróg gminnych.
 
Zastępca Wójta odpowiedział,  że Urząd Gminy wystąpił do dziesięciu podmiotów, także do rolników z terenu Gminy Sulików, którzy mogliby zająć się realizacją tego zadania. Z rozeznania cenowego wynika, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Leśno-Rolne Grzegorz Pluskota. Zakres koszenia zostanie określony w dniu jutrzejszym.
 
Radny Andrzej Dominikowski prosił o wstawienie szyby na przystanku autobusowym we Wrociszowie Górnym.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w budżecie gminy są zarezerwowane środki na zakupienie wiaty przystankowej w Miedzianej. Firma ma dostarczyć wraz z wiatą szybę do wstawienia.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że w Skrzydlicach należałoby wymienić zniszczoną wiatę przystankową.
 
Wójt odpowiedział, że budżecie gminy nie ma zarezerwowanych środków na ten cel, jeżeli wymiana wiaty przystankowej jest zasadna zostaną podjęte odpowiednie działania.
 
Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała kiedy zostaną dostawione kosze do segregacji odpadów. Sołtys mówiła także o braku informacji dla mieszkańców Małej Wsi Górnej na temat imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie. Mieszkańcy nie otrzymali informacji o ostatnim rajdzie rowerowym.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz mówiła o bardzo złym stanie cmentarza komunalnego w Radzimowie oraz prosiła aby w związku z tym sołtysi mogli wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społecznej w kwestii stanu cmentarzy komunalnych na terenie gminy.
 
Sołtys Marek Biliński pytał o termin dostarczenia urządzeń na plac zabaw.
 
Ad. 8
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Z nieznanych Wójtowi przyczyn Łużycka Higiena Komunalna, zbyt szybko zabrała kosze do segregacji, z których odbierała odpady. Pojemniki powinny znajdować się na terenie gminy do końca czerwca.
-Place zabaw zostaną dostarczone w okresie wakacyjnym.
-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury stwierdził, że informacje na temat rajdu rowerowego były umieszczone na stronie internetowej Gminy Sulików oraz na plakatach.
 
Wójt krytycznie odniósł się do odpowiedzi Dyrektora GOK, zgadzając się z oczekiwaniami sołtysów, aby informacja na temat imprez kulturalnych docierały również do nich.
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
-Radny Andrzej Kurek złożył wniosek aby sesje Rady Gminy rozpoczynały się o godz. 1000.
-Radna Bogusława Delijewska wyraziła uznanie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podjęli działania
w kierunku reaktywacji świetlic środowiskowych na terenie gminy.
-Przewodniczący poinformował, że w związku z przerwą letnią w pracy Rady Gminy kolejna planowana sesja odbędzie się we wrześniu.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamkną IX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1520).
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 7418
Nazwa dokumentu: Protokół nr 9
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2011-10-19 20:23:12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-19 20:23:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:52:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner