logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 13
z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 28 października 2011 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
Przewodniczący powitał również nowo wybraną Sołtys Sołectwa Wrociszów Dolny – Panią Wiolettę Rynkiewicz.
 
Przewodniczący przedstawił propozycje zmian do porządku obrad, które polegały na wykreśleniu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych oraz na zmianie projektu uchwały (druk nr 1) na projekt
w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w 2012 roku. Ponadto należy zmienić kolejność uchwał: pierwszą uchwałą, która powinna być rozpatrywana są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a następną zmiany w budżecie gminy.
Porządek obrad z proponowanymi zmianami przedstawiał się następująco:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Opłaty i podatki lokalne na 2012 rok.
Podjęcie uchwał:
w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w 2012 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Mała Wieś Górna,
w sprawie wyboru ławnika,
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku,
zmieniająca uchwałę Nr VII/49/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
Zapytania radnych.
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Odpowiedzi na zapytania.
Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek sesji wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z materiałami na posiedzenia komisji stałych.
Do pracownika Biura Rady Gminy wpłynęły uwagi do protokołu od radnego Mariana Kurka. Radni prosił o wprowadzenie zmiany
w projekcie protokołu do jego wypowiedzi na str. 6, wypowiedź radnego powinna brzmieć: „Radny Kurek pytał kiedy zostanie nawieziony kamień na drogę w Skrzydlicach, który jest obiecany od ośmiu miesięcy.”
Ponadto radny Łukasz Stachowski zgłosił poprawkę do zapisu na str. 7. zapis: „Radny Łukasz Stachowski mówił o potrzebie wyrównania kamieniem drogi prowadzącej do apteki, ponieważ jest w coraz gorszym stanie.” powinien brzmieć: „Radny Łukasz Stachowski mówił o potrzebie wyrównania kamieniem drogi do ośrodka zdrowia od strony apteki, ponieważ jest w coraz gorszym stanie”.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że w protokole powinna zostać ujęta jego wypowiedź, w której stwierdził, że Wójta nie obchodzą małe wioseczki.
 
Projekt protokołu z poprzedniej sesji w dniu 28 września 2011 r. wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że informacja o pracy Rady Gminy została przedstawiona radnym przed sesją.
Radni nie zgłosili uwag do informacji o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym i przyjęli ją jednogłośnie.
 
Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy Sulików wpłynęła informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2010/2011. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do informacji.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym, a następnie poinformował, że w dniu 6 czerwca Pan Tomasz Kaczmarek przedstawiciel Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR, która realizowała budowę Środowiskowej Hali Sportowej
w Sulikowie, złożył pozew o zapłatę przez Gminę Sulików kwoty 356 804,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od
11 października 2008 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesowymi. Na dzień 28 października br. roszczenie Firmy wynosi łącznie 529 822,00 zł, w tym 356 804,00 zł należności głównej, 140 360,00 zł odsetek, 18 841,00 zł kosztów procesowych i 14 417,00 zł kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej.  Podczas pierwszej rozprawy w dniu 25 października br. pełnomocnik Tomasza Kaczmarka zaproponował ugodę, polegającą na tym, że Gmina zapłaci 290 000,00 zł wraz z kosztami sądowymi w wysokości 313 000,00 zł, z możliwością rozłożenia tej kwoty na raty. Gmina ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi w sprawie przyjęcia zaproponowanej ugody. Z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy, wynika że firma nie usunęła do tej pory wszystkich wad, zgłoszonych przez gminę w okresie rękojmi. Ta kwestia zostałaby uregulowana w przypadku przyjęcia ugody. W przypadku gdy nie dojdzie do ugody, a właściciel firmy odmówi usunięcia wad, sprawa będzie musiała zostać rozstrzygnięta w odrębnym postępowaniu sądowym.
Wójt przedstawił ponadto informację na temat wniosku Pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 w kwocie 225 331,00 zł wraz z skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości za lata 2004-2006. W uzasadnieniu do wniosku stwierdzono, że Spółka PSE jest właścicielem dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie rozdzielni prądu w Mikułowej. W związku z tym, że przedmiotowe drogi zostały uznane przez podatnika za budowlę a ich wartość została uwzględniona w deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2004-2006, podatnik uregulował swoją należność. Pełnomocnik Spółki stwierdził jednak, że przedmiotowe drogi korzystały z wyłączenia z opodatkowania od nieruchomości za lata 2004-2006, co skutkuje powstaniem nadpłaty. Decyzją z dnia 27 listopada 2010 r. Wójt Gminy Sulików odmówił stwierdzenia nadpłaty podatku. Na skutek odwołania PSE od decyzji Wójta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze uchyliło decyzję Wójta
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolejna decyzja Wójta Gminy również została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazana do ponownego rozpatrzenia. SKO wykazało, że Wójt powinien określić jaką wielkość gruntu zajmują przedmiotowe drogi wewnętrzne, oraz nie podzieliło poglądu ujętego w wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z czerwca 2010 r., w którym stwierdzono, że droga ma być budowlą przeznaczona do ruchu drogowego, czyli służącą większej ilości osób, nie będących jedynie właścicielami terenu na którym się znajdują. W związku z tym możliwe jest, że w 2012 roku gmina będzie zmuszona do stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości i nie uzyska od Polskich Sieci Elektroenergetycznych dochodu w postaci podatku od nieruchomości.
W kwestii postawienia zarzutu Wójtowi odnośnie jego rzekomej współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną, Wójt odczytał treść Zarządzenia Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, w którym postanowiono pozostawić sprawę bez dalszego biegu, wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. W uzasadnieniu stwierdzono, że po analizie materiałów dowodowych, należy uznać, że nie zostały spełnione żadne elementy zawarte w definicji współpracy, ponadto stwierdzono brak materiałów archiwalnych, w tym: teczki pracy,  teczki osobowej, sporządzanych notatek, rejestracji odbytych spotkań, co wskazuje że Wójt nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa.
 
W odniesieniu do informacji Wójta, radny Tadeusz Polowy stwierdził, że należy powrócić do dokumentacji z poprzedniej kadencji związanej z budową Środowiskowej Hali Sportowej, aby zapoznać z tą sprawą radnych, którzy po raz pierwszy sprawują swoją funkcję. Radny prosił także, aby w przypadku podobnych sytuacji, przekazywać radnym informacje i materiały znacznie wcześniej. Ponadto poruszył kwestie zajęcia części prywatnej działki pod budowę mostu na ul. Górnej w Sulikowie. Zdaniem radnego, gmina i jej podatnicy nie powinni płacić za błędy urzędników, ponieważ to oni powinni ponieść odpowiedzialność finansową. Zdaniem radnego w takich sytuacjach, zbadaniem dokumentacji powinna zająć się  Najwyższa Izba Kontroli.  
 
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego Wójt stwierdził, że nie należy łączyć ze sobą spraw o których mówił radny. Postępowanie związane z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR jest prowadzone przez Sąd. W kwestii zajęcia prywatnej działki pod budowę mostu Wójt poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku, podpisano stosowne porozumienie z jej właścicielami, w którym uzgodniono, że gmina wykupi fragment działki pod budowę mostu. Wójt musi obecnie realizować te zobowiązania, w związku z tym w zmianach w budżecie, które przedstawiono radnym, została ujęta kwota 6 tys. zł na wykup działki. Całkowite koszty wykupu działki ostatecznie mogą wynieść kilkanaście tysięcy zł. 
 
Radny Polowy nie zgodził się z wypowiedzią Wójta, stwierdzając, że most na ul. Górnej był projektowany i budowany pod zarządem Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim. Teraz Gmina musi ponosić pełną odpowiedzialność i płacić za zajęty teren „warszawskie” ceny.
 
Wójt odpowiedział, że most został zbudowany zgodnie z projektem. Na obszarze 44 m2 – przyczółki mostu i bariery wychodzą poza teren, którym dysponowała gmina. Inne ukształtowanie mostu, spowodowało inny przebieg drogi gminnej, która również zajęła fragment własności prywatnej. Wójt przypuszcza, że taka sytuacja miała miejsce już wiele lat temu, tylko nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Zdaniem Wójta, ceny nie są na tyle wysokie, aby określać je „warszawskimi”. Wyceną działki zajął się rzeczoznawca
z Lubania, który stosował wskaźniki obowiązujące na naszym terenie.
 
Przewodniczący stwierdził, że sprawa jest trudna do rozstrzygnięcia oraz poinformował, że właściciele działki złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, pomimo tego, że wcześniej zapadły ustalenia z przedstawicielami gminy, na które wyrazili zgodę.
 
Wójt potwierdził, że właściciele działki rzeczywiście złożyli stosowne doniesienia do Prokuratury, która bada obecnie sprawę,
a pracownicy Urzędu Gminy są wzywani do składania wyjaśnień. Ponadto Wójt stwierdził, że gdyby w listopadzie nie doszło do podpisania porozumienia z właścicielami działki, najprawdopodobniej nie doszłoby także do budowy mostu, a środki pozyskane na ten cel musiałyby zostać zwrócone do budżetu państwa, gdyby nie wykorzystano ich do końca grudnia.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że chciałby wyczulić radnych na takie sytuacje, informując, że miały już miejsce podobne zdarzenia, kiedy w ubiegłej kadencji okazało się, że pod budowę składowiska odpadów w Sulikowie zajęta została prywatna działka. Gmina na uregulowanie tej sprawy wydała 40 tys. zł. Radny podkreślił, że to osoby, które dopuściły do błędów powinny ponosić za nie odpowiedzialność. 
 
Wójt odpowiedział, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Część składowiska odpadów znajdowała się na terenie prywatnym,
o czym przez bardzo długi czas nikt nie wiedział. Gdy właściciel dowiedział się o tym, zażądał odpowiedniego odszkodowania. Sprawa już została uregulowana, więc gmina będzie mogła przystąpić do rekultywacji składowiska, kiedy pozyskane zostaną odpowiednie środki na ten cel.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o informacje na temat spotkań w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.
 
Wójt odpowiedział, że Firmy Windfarm Mikułowa oraz GEO RENEWEBLES są zainteresowane budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w związku z tym zorganizowano spotkania w celu zapoznania się z propozycjami tych firm i ich oczekiwaniami wobec gminy. Okazało się, że niektóre lokalizacje, na które firmy podpisały umowy z mieszkańcami, zachodzą na siebie i część elektrowni miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z tym, Wójt zażądał uporządkownia działań, które muszą być spójne w przypadku obu firm. Elektrownie wiatrowe muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od zabudowań, a ich ilość powinna być zdecydowanie mniejsza niż w poprzednich planach.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał o działania związane z budową parkingu w Starym Zawidowie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że miało miejsce spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w Rakowicach Wielkich z udziałem Proboszcza Parafii w Zawidowie, w celu ustalenia w jaki sposób rozwiązać sprawy formalno-prawne w celu pozyskania nieruchomości ze Skarbu Państwa. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu będzie musiało pozyskać część gruntu na poszerzenie pasa drogowego oraz uzyskać pozwolenie na wejście na ten grunt w celu budowy parkingu. Zaangażowanie ks. Krasonia spowodowało, że parking zostanie wykonany nieodpłatnie.
 
Radny Andrzej Kurek pytał w jaki sposób będzie realizowany remont drogi Wilka-Wrociszów Dolny.
 
Wójt odpowiedział, że remont został już wykonany techniką paczerowania. Na remont drogi przeznaczono 8 tys. zł , dzięki temu droga zostanie zabezpieczona przed okresem zimowym.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy w związku z remontem drogi na Podgórze, asfalt zostanie położony aż do mostu.
 
Wójt odpowiedział, że ta inwestycja drogowa nie obejmuje zakresu związanego z odcinkiem drogi do Podgórza. Droga jest remontowana w celu dojazdu ciężarówek do przejazdu kolejowego na terenie kopalni. Ponadto Wójt poinformował, że kopalnia wstępnie zobowiązała się do remontu nawierzchni ulicy Dworcowej w przyszłym roku.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o przeznaczenie i oprocentowanie zaciągniętego kredytu długoterminowego.
 
Wójt odpowiedział, że gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 480 000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty ze względu na konieczność spłaty bieżących zobowiązań finansowych wobec wykonawców realizujących poszczególne zadania na terenie gminy. Na wiele zadań Gmina nie otrzymuje natychmiastowego zwrotu dotacji, która zostaje przekazana dopiero po uregulowaniu płatności. Ponadto część kredytu zostanie przeznaczona na wykup obligacji z lat poprzednich. Na udzielenie kredytu został ogłoszony przetarg, który wygrał Deutsche Bank, przedstawiający najkorzystniejszą ofertę.
 
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 4
Opłaty i podatki lokalne na 2012 rok.
Przewodniczący poddał pod głosowania projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwał.
1) w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w 2012 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Grzegorz Konarski zapytał jaka kwota zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Wójt odpowiedział, że będzie to dotacja w wysokości 120 tys. zł jak w ubiegłym roku.
Radny stwierdził, że są to zbyt małe środki.
Wójt zgodził się ze zdaniem radnego, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, w przypadku gdy zimą będą miały miejsce obfite opady śniegu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za, podczas głosowania nieobecny był radny Andrzej Kurek, godz. 1120)
 
2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Mała Wieś Górna.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (W głosowaniu wzięło udział 14 radnych)
 
3) w sprawie wyboru ławnika.
(Na sesję powrócił radny Andrzej Kurek, w sesji udział bierze15 radnych, godz. 1125)
Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na ławników – radna Weronika Ziółkowska przedstawiła opinię na temat kandydata na ławnika, w szczególności spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie.
Przewodniczący poinformował, że wyboru ławnika dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, przy pomocy kart do głosowania, w związku z tym powinna zostać powołana Komisja Skrutacyjna, która przeprowadzi głosowanie. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła następujących kandydatów:
-Anna Pawlak,
-Agnieszka Nachotko,
-Łukasz Stachowski.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Pawlak, Agnieszka Nachotko, Łukasz Stachowski została powołana jednogłośnie.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego ławnikiem do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu została wybrana Pani Małgorzata Szatkowska.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
4) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
5) zmieniająca uchwałę Nr VII/49/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
6) zmieniająca uchwałę Nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Wójt poinformował, że poza zmianami z jakimi radni zapoznali się na posiedzeniach komisji, wprowadzono kolejną zmianę związana
z naprawą mostu w Biernej, na drodze prowadzącej do Nowoszyc. Most stwarza niebezpieczeństwo, został podparty i konieczne jest przystąpienie do naprawy, w innym wypadku most zawali się w ciągu najbliższych tygodni. Koszt naprawy mostu to 36 tys. zł, ponadto koszty wykonania dokumentacji projektowej wyniosą 2 tys. zł.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 6
Zapytania radnych.
Radny Marian Kurek prosił o nawiezienie kamienia na drogę biegnącą za świetlicą w Skrzydlicach. Droga jest w coraz gorszym stanie, przejazd przez nią jest utrudniony. Droga prowadzi do posesji Pani Sołtys.
 
Wójt stwierdził, że ciągle wynikają nieoczekiwane sprawy, jak np. pilna naprawa mostu w Biernej. Zlecenia na naprawę dróg są przygotowane od wielu miesięcy, jednak środki nie mogły zostać uruchomione, ze względu na konieczność pokrycia wkładu własnego podczas remontów dróg ze środków z przeznaczeniem na usuwanie skutków zeszłorocznej powodzi. Wójt prosił w tej kwestii o wyrozumiałość. Jeżeli po naprawie mostu w Biernej pozostaną wolne środki w budżecie, kamień na drogę o której mówił radny zostanie nawieziony.
 
Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Elżbieta Wadzicka w odniesieniu do zapytania radnego Mariana Kurka, prosiła o kamień na drogę, którego wystarczyłoby naprawdę niewiele, aby mogła być przejezdna.
 
Sołtys Marek Biliński pytał o działania podjęte w kwestii zaciekającej ściany w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych. Dalsze zacieki spowodują zniszczenie budynku w okresie zimowym.
 
Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania.
 
W kwestii Świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych Wójt rozmawiał z wykonawcą remontu dachu. Nie została wymieniona więźba dachowa tylko pokrycie poszycia dachowego. Nie dopuszczalne jest to, że obróbka blacharska przy ścianie przepuszcza wodę, rozmowy z wykonawcą zostaną wznowione w tej sprawie.
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
1) Radny Andrzej Kurek poprosił o udzielenie odpowiedzi na temat wywozu odpadów z pojemników znajdujących się przy cmentarzach komunalnych przed 1 listopada.
 
Pani Alicja Konarska – p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie odpowiedziała, że pojemniki na odpady zostały opróżnione, jednak ze względu na okres przedświąteczny, w dniu 31 października, w godzinach popołudniowych odpady zostaną odebrane po raz drugi.
 
2) Sołtys Tadeusz Ostapiuk podziękował Wójtowi za przystanek w Miedzianej.
 
3) Wójt przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Zgorzelcu w sprawie podmiotu w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w Gminie Sulików.
 
4) Wójt poinformował o ogłoszeniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz o zmianach jakie zajdą
w kwestii odśnieżania w stosunku do ubiegłego roku. Podstawową zmianą będzie potwierdzanie przez Sołtysa podpisem odśnieżenia dróg przez wykonawcę. Wójt prosił o współdziałanie Sołtysów w tym zakresie.
W związku z ustawieniem nowych zestawów pojemników do segregacji odpadów Wójt poinformował, że jedynie w Studniskach Górnych pojemniki nie mogły zostać dostawione, ze względu na niski wiadukt kolejowy, który uniemożliwia przejazd samochodów opróżniających pojemniki. Konieczność wywozu odpadów powinna być zgłaszana telefonicznie.
 
5) Wójt zaprosił wszystkich obecnych na sesji na uroczystości patriotyczne związane z Świętem Niepodległości w dniu 11 listopada w Kościele pw. Krzyża Świętego oraz na Placu Wolności w Sulikowie.
 
6) Wójt poinformował o spotkaniu organizowanym przez Firmę Lafarge w dniu 24 listopada 2011 r., na które zaproszeni zostali radni Gminy Sulików.
 
Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XIII w obecnej sesji Rady Gminy Sulików. (godz. 1400).  
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 5798
Nazwa dokumentu: Protokół nr 13
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 października 2011 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-29 10:27:47
Data udostępnienia informacji: 2011-11-29 10:27:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-29 10:29:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner