logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 14
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecny był radny Grzegorz Konarski)
 
Przewodniczący powitał  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
Ponadto w związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu Pana podinsp. Jacka Bandyka, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, asp. Arkadiusza Brejnaka, oraz Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie Pana Marcina Jabłońskiego.
 
Przewodniczący przedstawił propozycje zmian do porządku obrad, polegające na przesunięciu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie po projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Sulików oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Ponadto na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 22 listopada br. radni zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektów uchwał: w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych, w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu leżących na terenie Kopalni Bazaltu w Sulikowie oraz projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 
Porządek sesji wraz z proponowanymi zmianami przedstawiał się następująco:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Bezpieczeństwo na terenie Gminy.
Podjęcie uchwał:
w sprawie przyjęcie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”,
w sprawie określenia stawek opłaty targowej,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w obrębie geodezyjnym Radzimów, wieś Radzimów Górny,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Zapytania radnych.
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Odpowiedzi na zapytania.
Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak, w związku z tym, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie dopiero na sesji, złożyła wniosek o wycofanie tego projektu z porządku obrad. Radni nie mieli możliwości zapoznania się z projektem uchwały, ponieważ nie został spełniony § 50 ust. 7 Statutu Gminy Sulików, mówiący o tym, że Wójt przekazuje projekty uchwał Przewodniczącemu
w terminie umożliwiającym przesłanie ich do stałych komisji Rady celem zaopiniowania. Po zaopiniowaniu projekty uchwał kieruje się pod obrady Rady. Ponadto zgodnie z § 78 Statutu Gminy, projekty uchwał i materiały wymagające analizy dostarcza się członkom komisji na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.
 
Wójt zawnioskował do radnych, aby nie wycofywać projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie z porządku obrad, ponieważ może zostać omówiony w stosownym punkcie sesji. Prace nad zmianami w budżecie trwały do soboty, w związku z tym radni nie mogli otrzymać projektu uchwały na posiedzeniu komisji. W projekcie uchwały znajdują się istotne zmiany, dotyczące potrzeb mieszkańców gminy.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że słowa Wójta nie usprawiedliwiają tego, że radni nie otrzymali materiałów na czas. Radny jako członek Komisji Budżetu i Finansów, chciałby wiedzieć wcześniej nad czym będzie głosował, dlatego popiera wniosek radnej Wilczak-Raczak, ponieważ należy przestrzegać przepisów określonych w Statucie Gminy.
 
Wójt stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do głosowania nad projektem zmian w budżecie, złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak (odpowiadając na komentarz z sali), stwierdziła, że radni nie otrzymają dodatkowej „kasy” za sesję nadzwyczajną, ponieważ otrzymują wynagrodzenie w postaci miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Radna stwierdziła ponadto, że nieterminowe przekazywanie materiałów dotyczących zmian w budżecie stało się niechlubną tradycją.
 
Wójt odpowiedział, że w projekcie uchwały, poza dotacją dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na remont kościoła zaplanowane są bardzo istotne zmiany, dotyczące pilnych wydatków np. remont dachów i kominów w budynkach komunalnych,
oraz zakupu oleju opałowego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, w związku z tym Wójt prosił o nie wycofywanie projektu uchwały z porządku obrad sesji.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Genowefy Wilczak – Raczak o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
 
Wniosek został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Wójt poinformował, że konsekwencją zmiany porządku obrad jest wycofanie projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018 oraz w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
 
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 8 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu z październikowej sesji został przekazany radnym z materiałami na posiedzenia komisji stałych. Radni nie zgłosili uwag do projektu protokołu.
Protokół z październikowej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Informacja pisemna została przekazana przed sesją.
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o odczytanie pisma właścicieli gruntów rolnych z prośbą o nie podejmowanie uchwały
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej - działek 82/4, 85/1, 85/2, do czasu wykupu gruntów, leżących wzdłuż tej drogi przez Radan Bazalt Sulików.
 
Przewodniczący oczytał pismo właścicieli nieruchomości oraz pismo Pana Jacka Patyka – Dyrektora ds. kruszyw na Region Zachodni
z Lafarge Kruszywa i Beton Radan Bazalt Sulików.
 
Radni nie zgłosili pytań do informacji Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Informacja została przyjęta jednogłośnie. (zał. 4)
 
Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy Sulików została zatrudniona osoba z terenu Gminy Sulików.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, czego dotyczy aneks nr 3 do umowy dotyczącej realizacji projektu „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 
Radna Wilczak-Raczak pytała w jakich miejscowościach nastąpiły remonty dróg wewnętrznych wymienione w sprawozdaniu.
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała o sprawę spotkań dotyczących budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Procedura wyboru na wolne stanowisko urzędnicze, wymaga powołania komisji konkursowej, która dokona wyboru pracownika spośród zgłoszonych kandydatów. Wybór dokonany przez komisję konkursową ostatecznie zatwierdza Wójt.
-Aneks nr 3 do umowy na remont świetlicy w Studniskach Dolnych, dotyczy rozliczenia finansowania zewnętrznego zadania. Zgodnie
z wcześniej podpisanym aneksem, inwestycja miała zakończyć się wcześniej, jednak zakład energetyczny nie dostarczył energii elektrycznej do budynku w ustalonym terminie. W związku z tym, zakończenie inwestycji i rozliczenie dotacji odbędzie się
w początkowo przyjętym terminie.
-Remonty dróg dotyczyły drogi łączącej Małą Wieś Dolną i Kunów oraz dróg wewnętrznych we Wrociszowie Dolnym.
-w spotkaniu z przedstawicielami firm Amerbil – Windfarm Mikułowa oraz GEO RENEWABLES wzięli udział rolnicy, którzy podpisali umowy. Trudno określić jaki będzie wynik tych rozmów. Firmy usiłują przekonać do podpisania aneksów do umów zawartych z firmą Fornax, która przestała wykazywać inicjatywę w kierunku budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał czy konkurs był zorganizowany na nowo utworzone stanowisko w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Wójt odpowiedział, że jest to stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych oraz ich windykacji w Wydziale Finansowym, wcześniej było zajmowane przez Panią Aleksandrę Krupę a następnie przez Panią Katarzynę Bury.
 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie. (zał. 4)
 
Ad. 4
Bezpieczeństwo na terenie Gminy Sulików.
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie przedstawił analizę stanu zagrożenia przestępczością za okres od 1 września 2011 r. do 31 października 2011 r. (zał. 5)
Podsumowując analizę, Kierownik stwierdził, że większość zdarzeń odnotowanych przez Policję na terenie gminy ma miejsce tam, gdzie prowadzone są inwestycje i znajduje się wartościowy sprzęt. Zgodnie z analizą stanu bezpieczeństwa w 2011 roku, najwięcej odnotowanych zdarzeń miało miejsce w sierpniu, następnie liczba przestępstw stopniowo malała. Najwięcej zdarzeń odnotowano
w środy i soboty. Najczęstszymi przestępstwami jest kradzież z włamaniem oraz zniszczenie mienia, a najczęstszą porą wybieraną przez sprawców jest pora nocna. 
 
Radny Jerzy Nowicki pytał w jakich godzinach odbywają się dyżury na posterunku w Zawidowie, ponieważ kiedy chciał dokonać zgłoszenia w sprawie utrudnienia ruchu drogowego w Zawidowie przez młodego kierowcę nikogo nie było na posterunku.
 
Kierownik odpowiedział, że służby są dysponowane, w zależności od potrzeb wynikających z cotygodniowych analiz stanu bezpieczeństwa. Należy mieć także na uwadze gradację zdarzeń w stosunku do możliwości kadrowych na tak rozległym terenie działania. Kierownik stara się, aby w miarę możliwości na posterunku znajdowała się osoba pełniąca dyżur.
 
Przewodniczący pytał, jakie są możliwości odnalezienia sprawców kradzieży pokryw od studzienek kanalizacyjnych z terenu Sulikowa.
 
Kierownik stwierdził, że problem kradzieży pokryw dotyczy terenu niemal całego Powiatu. Policja posiada informację, które być może pozwolą rozwiązać sprawę, jednak nie może zdradzać szczegółów.
 
Radny Józef Ziomek prosił o zwrócenie uwagi podczas patroli na teren boiska sportowego w Radzimowie Górnym także poza sezonem piłkarskim. Przebywające tam wieczorem i w nocy osoby powodują zniszczenia i zaśmiecają teren boiska.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy będą możliwe nieoznakowane patrole, które są bardziej skuteczne niż te oznakowane.
 
Kierownik odpowiedział, że cieszy go to, że patrole są niezauważane, ponieważ wbrew pozorom odbywają się bardzo często. Patrole te stanowią wzmocnienie Wydziału Kryminalnego PP w Zgorzelcu.
 
Radny Marian Kurek mówił o potrzebie wzmożonych patroli w Skrzydlicach. W dalszym ciągu młodzież „piratuje” w późnych godzinach nocnych i stwarza niebezpieczeństwo.
 
Kierownik Posterunku w Zawidowie poprosił o odniesienie się do pytań związanych z ruchem drogowym przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgorzelcu.
 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – Pan Jacek Bandyk stwierdził, że zna tą sprawę i jeżeli to możliwe kieruje patrole, również nieoznakowane. Jeżeli zgłoszenie nie ustaną działania będą w dalszym ciągu prowadzone.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak prosiła o częstsze patrole w Biernej, na wyremontowanym odcinku drogi powiatowej. Kierowcy
i motocykliści znacznie przekraczają dozwoloną prędkość.
 
Kierownik poprosił zarówno radnych i sołtysów, w świetle ostatnich kradzieży, o informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów oraz podziękował za dotychczasową współpracę zarówno sołtysom jak i radnym.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwał.
1)       W sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem wiążącym i istotnym, dlatego jego zdaniem powinien obejmować krótszy okres, ponieważ przepisy ciągle się zmieniają i Rada Gminy nie powinna podejmować decyzji na tak długi okres. 
 
Wójt stwierdził, że nie podziela zdania radnego. Radni mieli okazję zapoznać się z treścią Planu, kiedy omawiał go jego autor dr Jacek Kurzawa na poprzedniej sesji, wówczas można było wnosić swoje uwagi.
 
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 6)
 
2) W sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 7)
 
3) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt poinformował, że projekty uchwał dotyczące sprzedaży lokalów w drodze bezprzetargowej zostały uzupełnione o dokładną lokalizację tych lokali w budynku.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 8)
 
4) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 9)
 
5) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 10)
 
6) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 11)
 
7) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 12)
 
8) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 13)
 
9) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w obrębie geodezyjnym Radzimów, wieś Radzimów Górny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 14)
 
10) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 15)
 
11) W sprawie zmian planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 16)
 
12) W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że treść w projekcie uchwały jest źle sformułowana.
 
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 17)
 
13) W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że po posiedzeniu komisji i wizycie w Kopalni Radan Bazalt, jego zdaniem interes pięciu rolników jest istotny, pomimo tego, że Kopalnia generuje znaczne przychody do budżetu gminy. Po sprzedaży drogi, dojazd do pól będzie utrudniony. Radny stwierdził, że będzie głosował przeciwko uchwale i apelował do radnych o rozsądne podejście do sprawy. Zdaniem radnego deklaracje kopalni na temat eskorty podczas wjazdu na teren kopalni przez rolników nie są wiarygodne. Następnie dodał, że jest radnym całej gminy i sprawy nie dotyczące jego okręgu też go interesują.
 
Wójt stwierdził, że w tej sprawie wszystkie argumenty za i przeciw likwidacji i sprzedaży dróg zostały wypowiedziane. Rada Gminy po raz trzeci rozważa tę sprawę. Wójt otrzymał deklarację od kierownictwa Kopalni na piśmie nas temat bezpiecznego przejazdu rolników przez teren kopalni do swoich pól, w związku z tym, zwrócił się z prośbą o podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.
 
Przewodniczący stwierdził, że likwidację drogi należy rozważyć pod kątem korzyści dla środowiska i warunków życia mieszkańców. Zdaniem Przewodniczącego deklaracje Dyrektora Patyka na temat wjazdu przez rolników na teren kopalni są wiarygodne i należy podjąć decyzję w sprawie likwidacji drogi.
 
Pani Lucyna Cieślak, stwierdziła, że pomimo tego, że do Przewodniczącego wpłynęło pismo od dyrekcji Kopalni, z rolnikami do tej pory nikt nie rozmawiał. Zdaniem Pani Cieślak, Wójt pomimo wcześniejszych wypowiedzi okazał się stroną w tej sprawie. Jeżeli radni podejmą uchwałę o likwidacji drogi, rolnicy będą próbować doprowadzić do jej unieważnienia. Jeżeli droga zostanie sprzedana, rolnicy będą musieli dojeżdżać do swoich pół, drogą dłuższą o 5 km.Wiele deklaracji ze strony Kopalni nie zostało spełnionych, jak np. praca
i hałas w ciągu nocy.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że pomimo tego, że nie jest bezpośrednio związany ze sprawą, nie wyobraża sobie tego, że przez teren górniczy będą eskortowani rolnicy, którzy będą wjeżdżać główną bramą.
 
Wójt stwierdził, że w tej chwili rolnicy wjeżdżają na teren kopalni bez żadnej eskorty, co stwarza jeszcze większe dla nich zagrożenie.
 
Uchwała została przyjęta 4 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się. (zał. 18)
 
14) W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 5 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.  (zał. 19)
 
Ad. 6
Zapytania radnych.
Radny Jerzy Nowicki pytał o działania w sprawie budowy parkingu przy kościele w Zawidowie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że sprawa obecnie toczy się pomiędzy Starostą Zgorzeleckim a Agencją Nieruchomości Rolnych. Starosta ma odbyć spotkanie, o jego wynikach radny zostanie poinformowany.
 
Radny Nowicki stwierdził, że Zastępca posiada niewiele informacji na ten temat. Starosta był na spotkaniu w Zawidowie z Proboszczem z Zawidowa i padły wówczas konkretne wnioski.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że zna całą sprawę i przedstawił informację o ostatnich działaniach.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o wyczerpującą informację na temat uzupełnienia braków w nawierzchni drogi na ul. Nowe Miasto oraz na ul. Krótkiej w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że w najbliższą środę odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy wykonującej budowę sieci kanalizacyjnej, podczas którego poruszy tę sprawę. Na ulicy Nowe Miasto pracowały dwie firmy: Sobet i Tauron. Obie firmy doszły do porozumienia, że obszar nawierzchni zniszczony przez energetykę zostanie naprawiony przez Firmę Sobet. W zamian za to energetyka odtwarza obszar w górze drogi na ulicy Nowe Miasto. Roboty będą wykonane do końca roku. W przypadku ulicy Krótkiej, potrzebny jest gruntowny remont nawierzchni dlatego odbędzie w późniejszym terminie.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o podwieszenie dwóch lamp przy drodze w Radzimowie Górnym w kierunku posesji Pani Jankowskiej
i Państwa Mazur oraz o cząstkową naprawę drogi przed zimą.
 
Wójt zgodził się z radnym, że na drodze powinna znaleźć się nowa nawierzchnia i lampy, dlatego postara się w miarę możliwości doprowadzić do tego.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że już kilka miesięcy czeka na kamień na drogę gminną w Skrzydlicach prowadzącą do posesji Pani Sołtys.
 
Radna Weronika Ziółkowska przypomniała o swoim wniosku o oznakowanie w Mikułowej kierunków dojazdu do poszczególnych miejscowości. Radna prosiła również o wystąpienie do Starostwa o usunięcie wgłębienia na drodze pomiędzy Studniskami a Zgorzelcem. 
 
Wójt stwierdził, że uwagi radnej są bardzo słuszne, zostanie sprawdzona ostatnia korespondencja ze starostwem tej sprawie.
 
Randa Ziółkowska pytała, kiedy zostaną uzupełnione asfaltem miejsca po wykopach pod budowę kanalizacji.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z deklaracją Firmy Sobet ubytki w asfalcie powinny zostać uzupełnione do końca roku.
 
Radny Marian Kurek poprosił o podanie terminu dostarczenia kamienia na drogę gminną w Skrzydlicach.
 
Wójt odpowiedział, że kamień zostanie dostarczony jeżeli tylko będzie taka możliwość.
Radny Jerzy Nowicki w związku z tym, że mija rok od rozpoczęcia obecnej kadencji, zapytał czy poza dochodami pochodzącymi
z podatków, zostały pozyskane środki z zewnątrz, z funduszy unijnych.
 
Wójt odpowiedział, że gdyby radni dopuścili do dyskusji na temat zmian w budżecie, mogliby zapoznać się z informacją na temat pozyskanych środków zewnętrznych.
 
Radny Tadeusz Polowy w nawiązaniu do informacji zawartych w biuletynie Gminy Sulików na temat realizacji zadań ze środków unijnych, na które powołał się Zastępca Wójta stwierdził, że to przeszłość. Radny powiedział, że interesuje go co obecnie zostało wprowadzone do budżetu gminy z funduszy zewnętrznych. Radny stwierdził, że Urząd Gminy powinien zatrudniać pracownika, który zajmowałby się tylko pozyskiwaniem środków zewnętrznych lub wynająć zewnętrzną firmę. Obecnie realizowane zadania są kontynuacją działań rozpoczętych w poprzedniej kadencji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że artykuł na który się powołał mówi o środkach pozyskanych w 2011 roku i dotyczą modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Pozyskane środki pozwolą na dokończenie tego projektu – czyli remontu wnętrza budynku.
 
Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na pismo, którego podstawą było zebranie wiejskie Sołectwa Mała Wieś Górna. Mieszkańcy Sołectwa Mała Wieś Górna chcieliby poznać sposób w jaki należy utylizować azbest. Sołtys pytała również, czy firma zajmująca się czyszczeniem koryta rzeki Czerwona Woda, powróci do ominiętego fragmentu koryta, znajdującego się pod mostem.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zwróciła się z ogromną prośbą o załatanie dziur i wyrównanie nawierzchni drogi gminnej w Skrzydlicach.
 
Sołtys Ewangelis Zaras zgłosił problem wyschniętego drzewa znajdującego się obok Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym. Świerk jest pusty w środku i stanowi zagrożenie dla budynku świetlicy oraz dla mieszkańców. Sołtys prosił o pomoc w przyśpieszeniu pozwolenia na wycięcie tego drzewa.
 
Sołtys Beata Mazur pytała o sprawę drogi gminnej w Starym Zawidowie, która zaczęła się obsuwać.
 
Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania:
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Dostarczanie kamienia na drogi gminne było wstrzymane, ze względu na wydatki związane z usuwaniem skutków zeszłorocznej powodzi.
-Informacja na temat bezpiecznego usuwania azbestu zostanie przekazana dla Pani Sołtys na piśmie.
-Wójt powiadomi zarządcę koryta rzeki na temat oczyszczenia koryta rzeki na odcinku pod mostem.
-W kwestii drogi w Skrzydlicach jeżeli tylko będzie to możliwe, zostaną podjęte działania w celu wyrównania drogi.
-Wójt zwróci się z prośbą do Starosty o przyśpieszenie działań związanych z pozwoleniem na wycinkę wyschniętego drzewa.
-Droga w Starym Zawidowie wymaga remontu, ale nie w chwili obecnej. Zadanie wykonywane przez Firmę GEOBUD dotyczy realizacji usuwania skutków zeszłorocznej powodzi.
 
Ad. 9
Sprawy różne:
  1. Przewodniczący odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 2 grudnia 2011 r. o godz. 1200.
  2. Przewodniczący poinformował, że o terminach posiedzeń komisji stałych w grudniu radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.
  3. Wójt przedstawił informację na temat zmian w budżecie jakie zostaną zaproponowane w projekcie uchwały na sesji nadzwyczajnej. Zmiany będą dotyczyły miedzy innymi: wydatków na zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkoły Podstawowej
    i Gimnazjum w Sulikowie, remont dróg wewnętrznych we Wrociszowie Dolnym, naprawę kominów i części pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Biernej i w Radzimowie, zakup paliwa dla OSP Bierna, dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie oraz remont budynku Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XIV sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików. (godz. 1400)
 
Protokołowała:
  1. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 7224
Nazwa dokumentu: Protokół nr 14
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-12-27 08:57:09
Data udostępnienia informacji: 2011-12-27 08:57:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-20 08:00:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner