logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 16
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jan Solecki.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(nieobecny był radny Bogdan Kaczmarczyk)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący poinformował, że do planowanego porządku sesji należy wprowadzić zmiany  polegające na przesunięciu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Pana Łukasza Stachowskiego jako ostatni projekt uchwały podejmowany na sesji. Ponadto na posiedzeniu komisji stałych w dniu 21 grudnia br. komisje opracowały roczne plany pracy na rok 2012, w związku z tym Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2012.
 
Wraz z proponowanymi zmianami porządek sesji przedstawiał się następująco:
 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012-2018.
 6. Przyjęcie uchwały budżetowej Rady Gminy Sulików na rok 2012:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
d)  przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
e)  przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f)  dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
g) głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
h)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.
 1. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu,
b) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminy Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 513/5 położonej w miejscowości Sulików na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości,
d) o zmianie uchwały  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od   opłat i trybu ich pobierania,
e) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie.
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2012 rok.
i) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2012 rok.
j) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2012,
k) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Pana Łukasza Stachowskiego.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że przygotował pytania dotyczące projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i chciałby je przedstawić.
 
Przewodniczący stwierdził, że radny może zadać pytania podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radni nie będą w stanie zapoznać się z obszernymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i zmian w budżecie, które zostały dostarczone na chwilę przed sesją.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura przyjmowania uchwały budżetowej zawiera również przedstawienie autopoprawek w określonym punkcie porządku sesji. Komisje stałe na dwa tygodnie przed terminem sesji zapoznały się
z projektem uchwały budżetowej i wydały swoje opinie. Poza zmianami w budżecie, które przedstawiono radnym na posiedzeniu komisji, wprowadzone zostały dodatkowe zmiany na wniosek szkół i są to sprawy porządkowe przed zakończeniem roku budżetowego.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że bardziej estetycznie byłoby wówczas, gdyby radni otrzymywali materiały wcześniej. Radnym trudno jest zapoznać się ze wszystkimi zmianami dostarczanymi  na ostatnią chwilę. 
 
Przewodniczący odpowiedział, że wszystkie zmiany w budżecie szczegółowo omówi Skarbnik Gminy.
 
Wójt stwierdził, że także wolałby nie być zaskakiwany takimi sytuacjami, jednak w gminie funkcjonują także jednostki organizacyjne, które muszą uporządkować swoje budżety przed końcem roku. Ostateczne zmiany w budżecie gminy przed zakończeniem roku, zawsze były przekazywane radnym dopiero w dniu sesji. W stosownym punkcie sesji projekt uchwały zostanie szczegółowo omówiony.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że zgadza sięze zdaniem Wójta, który będąc radnym w poprzedniej kadencji, również miał uwagi
co do przekazywania materiałów związanych z budżetem. Jednak zdaniem radnego materiały, które wymagają zapoznania się powinny być dostarczone radnym przynajmniej na 2 dni przed sesją.
 
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego Wójt stwierdził, że w Gminie Sulików panuje zwyczaj dostarczania radnym materiałów do domów. Są również takie samorządy, w których radni są informowani o tym, że materiały są do odebrania w Urzędzie Gminy. Wójt nie chciałby aby radni musieli zjawiać się w Urzędzie, po to by na bieżąco odbierać kolejne projekty uchwał w dniu kiedy zostały przygotowane. Praca nad projektami uchwał związanymi z budżetem gminy trwała kilka dni. Wójt zapewnił, że wszystkie wprowadzone zmiany zostaną radnym przedstawione szczegółowo.
 
Radna Anna Pawlak w odniesieniu do zmian projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie jako pracownik Szkoły Podstawowej
w Biernej poinformowała, że wniosek jej jednostki o wprowadzenie zmian w budżecie wpłynął w dniu poprzedzającym sesję. Zmiany wiążą się z tym, że jednostka ma wydatki, które muszą zostać poniesione do końca bieżącego roku.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że dopiero przed sesją otrzymał protokoły z poprzednich sesji.
 
Wójt odpowiedział, że kierowca, którzy dowozi materiały radnym otrzymał polecenie fotografowania skrzynki pocztowej radnego,
na dowód tego, że dostarczył materiały. Pozostali radni otrzymali projekty protokołów, tylko nie radny Kurek. W tej sytuacji trzeba będzie wprowadzić potwierdzanie otrzymania materiałów.
 
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów z sesji listopadowej i grudniowej sesji nadzwyczajnej. Do pracownika Biura Rady Gminy wpłynęła uwaga radnej Genowefy Wilczak-Raczak odnośnie jej wypowiedzi w projekcie protokołu nr 14 na stronie 2. zdanie: „Radna stwierdziła ponadto, że nieterminowe przekazywanie materiałów dotyczących zmian w budżecie stało się niechlubną tradycją” powinno brzmieć: „Radna stwierdziła ponadto, że nieterminowe przekazywanie materiałów na sesję stało się niechlubną tradycją”.
Ponadto radna Bogusława Delijewska zgłosiła poprawkę do projektu protokołu nr 15 z sesji nadzwyczajnej polegającą na zmianie wypowiedzi na str. 3, zdanie : „Radna Bogusława Delijewska, stwierdziła, że warunki w jakich uczą się dzieci w Przedszkolu są przytłaczające” należy zmienić na: „Radna Bogusława Delijewska, stwierdziła, że warunki w jakich uczą się dzieci w Przedszkolu są przytłaczające, na skutek złego stanu poszycia dachowego obiektu, które wymaga natychmiastowego remontu. Cieknący dach pogarsza stan pomieszczeń wewnątrz Przedszkola, które są na bieżąco remontowane na wysokim poziomie estetyki i przyjazne dziecku.”
 
Protokoły z poprzedniej sesji wraz ze zgłoszonymi poprawkami zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona przed sesją. Dodatkowo przygotowane zostało podsumowanie pracy Rady Gminy w 2012 roku.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, kiedy zostaną przedstawione sprawy różne zgłaszane na posiedzeniach komisji stałych.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak wyjaśniła, że na jej wniosek w punkcie sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy będą przedstawiane protokoły z posiedzeń, w tym także sprawy różne.
Informacja o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie. (zał. 4)
 
Ad. 3
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony środowiska oraz Komisji Społecznej w dniu 14 grudnia 2011 r. poświęcone omówieniu projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików
na rok 2012 oraz protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 21 grudnia 2011 r. podczas którego radni zapoznali się
z projektami uchwał na grudniową sesję. Komisje wypracowały opinie i wnioski do projektu budżetu, które zostały przekazane Komisji Budżetu i Finansów w celu wypracowania zbiorczej opinii.
Wiceprzewodnicząca odczytała wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
 
Informacja o pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Andrzej Kurek przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowejwydatkowania środków finansowych i sprzętu przekazanego przez Urząd Gminy Sulików i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie dla mieszkańców Gminy Sulików, poszkodowanych w wyniku powodzi w sierpniu i  we wrześniu 2010 roku w dniu 26 września 2011 roku.
 
Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Po przedstawieniu sprawozdania Wójt przekazał harmonogram odłowów bezpańskich psów przez Schronisko dla zwierząt z Dłużyny Dolnej. Odłowy będą miały miejsce w dniach: 20 lutego, 13 kwietnia, 21 września, 12 listopada.
Dodatkowo Wójt przedstawił informację na temat zgłoszenia potrzeb do dofinansowania remontów po powodzi w 2010 r. przez Gminę oraz przez Powiat Zgorzelecki.
Gmina złożyła następujące zadania do wniosku:
-przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 293 w Miedzianej na nawierzchnie asfaltową (droga w kierunku granicy z Czechami),
-przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 475 i 479 w Radzimowie Górnym na długości 480 m, na nawierzchnię asfaltową,
-przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 104 w Miedzianej, przebudowa na nawierzchnię asfaltową,
-dokończenie odbudowy drogi gminnej (droga serwatkowa) na odcinku 100 m,
-remont mostu w Biernej na drodze wewnętrznej – działka nr 418.
Wójt przedstawił również zadania zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu:
-przebudowa drogi powiatowej w Miedzianej (droga w kierunku granicy),
-przebudowa dwóch mostów: na drodze powiatowej w kierunku Platerówki oraz na drodze powiatowej w Miedzianej – most nr 7,
-przebudowa drogi biegnącej przez miejscowość Mała Wieś Górna, przy udziale środków z budżetu gminy.
 
Na prośbę Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna Wójt przekazał Pani Małgorzacie Pławiak Program Usuwania Azbestu w wersji elektronicznej.
 
Radna Anna Pawlak w nawiązaniu do umów na wykonanie remontów barierek stwierdziła, że jedne z nich zostały wykonane
z niewłaściwego materiału, a ich wykończenie powinno zostać poprawione. W związku z tym, że roboty nie zostały jeszcze odebrane radna przedstawiła zdjęcia przedstawiające barierki.
 
Wójt odpowiedział, że różnice w wyglądzie barierek wynikają z tego, że zostały wykonane przez różnych wykonawców. Jeżeli uwagi zostaną ujęte w protokole odbioru, wszystkie nieprawidłowości zostaną usunięte.
 
Radny Andrzej Kurek poprosił o informację na temat spotkania ze specjalistami w sprawie uszkodzeń budynku Środowiskowej Hali Sportowej.
 
Wójt stwierdził, że nie można przesądzać jeszcze wyników ekspertyzy. Ze wstępnych ustaleń geotechników, wynika że przyczynami pękania ścian hali są zbyt słabe fundamenty, niewłaściwy proces budowlany, technologia wykonywania robót budowlanych i badań geotechnicznych. Ekspertyza będzie niezbędna w trakcie procesu sądowego z wykonawcą budowy hali.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy istnieją możliwości współpracy z Miastem Zawidów w zakresie budowy sieci wodociągowej w Starym Zawidowie.
 
Wójt odpowiedział, że na spotkaniu z Burmistrzem Zawidowa, nie zapadły jeszcze ostateczne ustalenia, jednak nadal istnieją możliwości techniczne dostawy wody na teren miejscowości sąsiadujących z Zawidowem.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał o zasady według których opłacane są firmy świadczące usługę odśnieżania dróg na terenie gminy.
 
Wójt odpowiedział, że po drugim przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania, zostały przeprowadzone negocjacje z Firmą Rolin Trans, która oczekiwała ryczałtowego wynagrodzenia za świadczoną usługę, bez względu na to, czy drogi będą odśnieżane. Wówczas gmina poniosłaby koszty 480 tys. zł przez okres pięciu miesięcy, bez względu na stan dróg w okresie zimowym. Gmina nie przystała na tę propozycję, w związku z tym ogłoszony został kolejny przetarg, w którym określono warunki polegające na potwierdzeniu długości odśnieżonych dróg. Stawki za odśnieżenie kilometra drogi wzrosły prawie o 100%. Środki jakie zarezerwowano na odśnieżanie dróg powiatowych w wysokości 120 tys. zł wystarczyłyby na 11 odśnieżeń terenu gminy. Obecna sytuacja pogodowa jest bardzo korzystna dla gminy. Wójt poinformował, że ze względu na wysokie koszty odśnieżania, podczas obfitych opadów śniegu pod uwagę będą brane
w pierwszej kolejności drogi powiatowe oraz drogi związane z dowozem uczniów do szkół.
 
Radny Grzegorz Konarski, pytał kiedy rozpocznie się rozbudowa sieci oświetleniowej w Sulikowie. 
 
Wójt odpowiedział, że prace nad projektem rozbudowy sieci oświetleniowej w Sulikowie są bardzo zaawansowane. Gotowe są projekty oświetlenia na ulicy Zgorzeleckiej, Lubańskiej, Wojska Polskiego, Dworcowej i Pocztowej. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał, jak będzie wyglądała sprawa remontów dróg i mostów, które nie będą dofinansowane.
 
Wójt odpowiedział, że środki zaplanowane w projekcie budżetu nie są jeszcze szczegółowo podzielone, jeżeli w budżecie znajdą się większe środki remontami zostaną objęte również inne drogi.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 5)
 
Ad. 5
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012-2018.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych. W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012-2018, została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 6)
 
Ad. 6
Przyjęcie uchwały budżetowej Rady Gminy Sulików na rok 2012.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały budżetowej został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik na posiedzeniach komisji stałych. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Radna Bogusława Delijewska przedstawiła uchwałę nr I/391/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna Bogusława Delijewska przedstawiła zbiorczą opinię na temat projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2012 wypracowaną na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2011 r.
 
Wójt ustosunkowując się do opinii Komisji Budżetu i Finansów, podziękował za przychylne i obiektywne stanowisko pomimo tego, że
w projekcie nie mogą znaleźć się propozycje dwóch pozostałych Komisji. Jeżeli pojawią się oszczędności w budżecie gminy, to radni zadecydują o przeznaczeniu tych środków. Projekt budżetu zawiera jedynie obecny stan  możliwości finansowych gminy.
 
Skarbnik Gminy omówiła autopoprawki i poprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.
 
Radny Tadeusz Polowy poprosił o informację na temat remontu Urzędu Gminy i zapytał, czy remont za kwotę 100 tys. zł w tak trudnej sytuacji finansowej w jakiej jest gmina jest potrzebny. Radny pytał także dlaczego nastąpiło zwiększenie środków na budowę sieci kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że remont budynku Urzędu Gminy wiąże się z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy z 2003 r. Nakaz był odraczany
i przesuwany, jednak w 2011 roku PIP stwierdziła, że nakaz nie może być już dłużej przesuwany i wydała ostateczny nakaz. W związku
z tym, że radni nie podjęli zmian w budżecie, które wprowadzały środki na remont Urzędu, a na początku 2012 roku możliwa jest kontrola Wójt poprosił o poparcie tej propozycji, biorąc pod uwagę również fakt, że w okresie zimowym, wykonawcy oferują korzystniejsze ceny za swoje usługi. Wójt dodał również, że w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, nałożony mandat pokrywa kierownik Urzędu
z własnych środków. Kwota 32 737,00 zł wiąże się z wynagrodzeniem dla Spółki SUPLAZ za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych.
 
Radny Polowy stwierdził, że nie należy sprzeciwiać się nakazom Państwowej Inspekcji Pracy, jednak koszty remontu są przerażająco wysokie. Radny prosił o informację na temat zakresu remontu oraz dodał, że w przypadku budynków szkół, to rodzice składają się na odświeżenie i remonty klas. W związku z tym remont budynku Urzędu byłby możliwy we własnym zakresie.
 
Wójt odpowiedział, że we własnym domu sam wykonuje wszystkie prace remontowe, jednak jako Wójt ma inne obowiązki i nie będzie przeprowadzał remontu budynku Urzędu Gminy. Budynek służy wszystkim i przysparza wszystkim wstydu, przede wszystkim jemu. Zakres remontu obejmuje wymianę podłóg, remont korytarzy, schodów i wymianę drzwi. Ostateczna kwota remontu będzie znana po sporządzeniu specyfikacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy. Na prośbę radnej Delijewskiej Wójt poinformował, że do głównych zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie remontu należy usunięcie nierówności powodujących zagrożenie podczas poruszania się po korytarzach i usunięcie ruchomych płytek na półpiętrach. Państwowa Inspekcja Pracy nie zaleciła dostosowania budynku remontu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że Wójtowi przysparza wstydu wygląd budynku Urzędu Gminy, a radny wstydzi się za cieknący dach na Przedszkolu, stan dróg na terenie gminy, brak oświetlenia, niedoposażoną świetlicę w Studniskach i wiele innych spraw.
 
Wójt stwierdził, że nie uda się zrealizować wszystkiego w ciągu jednego roku i jest wiele do zrobienia w kolejnych latach kadencji
w związku z tym liczy na dobrą współpracę z radnymi w tym zakresie. Potrzeba remontu dachu na budynku Przedszkola sięga czasów, kiedy Wójtem Gminy był Pan Świrski.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że wstydzi się tego, że w tak dużej miejscowości jak Radzimów nie ma miejsca, w którym mogliby się spotkać mieszkańcy, podczas gdy w innych miejscowościach świetlice są remontowane. Radny wstydzi się również tego, że samochód OSP Radzimów stoi nadal „pod chmurą”.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że chciałby otrzymać odpowiedzi na pytania do projektu budżetu, które przedłożył na piśmie.
 
Wójt stwierdził, że obowiązuje uchwała określająca procedurę przyjmowania projektu budżetu i należy jej przestrzegać. Wójt powiedział, że nie mogą mieć miejsca sytuacje, kiedy budżet jest poddawany pod głosowanie a radny przedstawia pytania do niego, aby zburzyć całość postępowania. Na posiedzeniu komisji stałych budżet omawiany był szczegółowo, jednak radny nie był na nim obecny. Niektóre z pytań sformułowanych przez radnego na piśmie nie powinny być kierowane do Wójta, jak na przykład pytanie o wzrost cen żywności. Wójt stwierdził, że radny próbuje zaburzyć przyjęty porządek sesji, a tematy jakie radny chce poruszyć mogą zostać omówione w jego gabinecie.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które zostały przyjęte 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
 
W związku z tym, że radni przyjęli autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2012 rok.
 
Uchwała budżetowa na rok 2012 została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 7)
 
Wójt złożył podziękowania dla Pani Skarbnik za ogromny wkład pracy w przygotowanie projektu uchwały budżetowej, oraz jednostkom które opracowywały informację do projektu. Ponadto Wójt podziękował radnym za rozsądne podejście do sprawy projektu budżetu
i wyraził nadzieję, że w miarę sytuacji finansowej gminy kolejne zadania będą konsekwentnie realizowane.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 8)
 
2) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminy Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 9)
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 513/5 położonej w miejscowości Sulików na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 10)
 
4) o zmianie uchwały  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od  opłat i trybu ich pobierania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 11)
 
5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 12)
 
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 13)
 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  (zał. 14)
 
8) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2012 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Andrzej Kurek zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej polegający na przesunięciu na miesiące styczeń-luty kontroli wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulików przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i kluby sportowe w związku z uwagami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola powinna objąć rozliczenia dotacji za lata 2008-2010.
Wójt odpowiedział, że w wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jedynym poważnym uchybieniem w gospodarce finansowej gminy była sprawa niewłaściwego rozliczenia dotacji udzielanych dla klubów sportowych i jednostek OSP w latach 2008, 2009, 2010. Kontrolujący stwierdzili, że rozliczenie odbiega od celu na jaki dotacja miała być przeznaczona. RIO oczekuje sporządzenia stosownych korekt do rozliczeń. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ niektóre jednostki już nie funkcjonują, jednak od dnia wskazania kontrolnego pracownicy Urzędu Gminy podjęli stosowane działania w tym zakresie. Wójt zapowiedział, że jeżeli w przyszłości rozliczenie dotacji nie będzie właściwe z przeznaczeniem dotacji, jednostka lub klub nie otrzyma kolejnej dotacji. Wniosek Komisji Rewizyjnej jest słuszny.
 
Uchwała wraz ze zgłoszoną zmianą została przyjęta jednogłośnie. (zał. 15)
 
9) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2012 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 16)
 
10) wsprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2012.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 17)
 
11) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Pana Łukasza Stachowskiego.
 
Wójt korzystając z obecności wszystkich zebranych zwrócił się z prośbą do radnego Stachowskiego, aby wycofał na piśmie swoją rezygnację z mandatu radnego. Dzięki temu gmina uniknęłaby problemów związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy. Poza tą kwestią organizacyjną Wójt sądzi, że radny działał pod wpływem emocji i chciałby, aby jego zdanie uległo zmianie.
 
Przewodniczący przyłączając się do prośby Wójta, zaproponował, aby radny Stachowski przemyślał jeszcze swoją decyzję.
 
Radny Stachowski stwierdził, że jego decyzja była przemyślana i poprosił o jej uszanowanie.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że zdanie radnego stanowi wartościowy głos doradczy w pracy Rady Gminy i jest jej przykro, że podtrzymuje swoją decyzję. Radna zaproponowała, aby ogłosić przerwę w obradach a w przypadku gdyby zdanie radnego nie uległo zmianie, złożyła podziękowanie za współpracę z radnym Łukaszem Stachowskim.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Łukasza Stachowskiego.
 
Uchwała została odrzucona 12 głosami przeciwnymi, przy 1 głosie za i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Radna Delijewska stwierdziła, że ma nadzieję, że wynik głosowania nad uchwałą wpłynie na zmianę decyzji radnego Stachowskiego oraz wyraziła nadzieję, że skład Komisji Budżetu i Finansów nie ulegnie zmianie.
 
Wójt stwierdził, że pomimo wyniku głosowania, w przypadku gdy decyzja radnego nie ulegnie zmianie, Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia decyzji o wygaśnięciu mandatu w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia rezygnacji. W związku z tym projekt uchwały pojawi się na kolejnej sesji.
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Andrzej Kurek poruszył kwestię remontów dróg po pracach kanalizacyjnych oraz częste przerwy w dostawie wody bez wcześniejszej informacji.
 
Wójt stwierdził, że Prezes przebywa obecnie na urlopie, uwagi radnego zostaną przekazane.
 
Radny Jerzy Nowicki w związku z kończącym się rokiem życzył sobie i Wójtowi, aby na sesjach panowała lepsza atmosfera i wyciszenie, ponieważ Wójt denerwując się niektórymi pytaniami i uwagami radnych, często udziela nieetycznych odpowiedzi i wznieca to często niepotrzebne dyskusje. Radny prosił, aby w przyszłym roku Wójt zwrócił także uwagę, że liczenie głosów powinno odbywać się bardziej sprawnie. Radny życzył wszystkim wszystkiego najlepszego obecnym na sesji oraz zadeklarował, że sam postara się wyciszyć i ze spokojem podchodzić do problemowych spraw.
 
Radna Agnieszka Nachotko, poprosiła o utwardzenie pasa drogowego przy odremontowanej świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych, ponieważ budynek w niedługim czasie zostanie zabrudzony przez pojazdy ochlapujące go błotem. Remont świetlicy kosztował zbyt wiele, aby teraz jego efekt został zniszczony.
 
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Nowickiego, stwierdził, że często to radny jest inspiracją do jego nerwowych reakcji oraz stwierdził, że poza funkcją kontrolną radny powinien także służyć Wójtowi radą.
W kwestii świetlicy wiejskiej Wójt stwierdził, że źle się stało, że w ramach projektu ze środków zewnętrznych nie wykonano również utwardzenia przy pasie drogowym. Wójt zaproponował, że wystąpi w tej sprawie do Starostwa, a w przypadku odmownej odpowiedzi gmina będzie musiała pokryć koszty budowy koryta odwadniającego pomiędzy budynkiem a drogą i wykonać utwardzenie nawierzchni.
 
Radny Marian Kurek poinformował, że złoży oficjalne wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nieudzielenia mu głosu podczas dyskusji w sprawie projektu budżetu.
 
Wójt stwierdził, że radny powinien powołać się na wszystkie obowiązujące procedury przy przyjmowaniu projektu budżetu.
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała, czy Starostwo Powiatowe udzieliło odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy o oznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej koło Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej. Radna pytała również, czy droga gminna w Małej Wsi Górnej biegnąca koło posesji Pana Maronia również zostanie ujęta we wniosku o przyznanie środków na usuwanie skutków powodzi. Radna prosiła o wystąpienie do Starostwa w następujących sprawach:
-usunięcie nierówności na drodze powiatowej Studniska Dolne – Zgorzelec,
-usunięcie wklęśnięcia na moście na drodze powiatowej w Mikułowej.
 
Wójt stwierdził, że będzie monitował w sprawach zgłoszonych przez radną.
 
Radny Nowicki stwierdził, że nie został radnym po to, by robić rewolty a wszystkie jego wypowiedzi dotyczą problemów gminy i uwag mieszkańców.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że wnioski wyciągnięte po roku pracy w radzie mają sprzyjać jakości tej pracy. W kwestii liczenia głosów, radna podziękowała za radę i zaproponowała, że liczenie głosów ułatwiłoby dłuższe przytrzymywanie rąk w górze
i odważne głosowanie. Radna prosiła również o rozważenie zabezpieczenia koryta rzeki kilkumetrową barierką przy drodze powiatowej koło posesji Pana Flisa w Radzimowie Dolnym. Radna zwróciła uwagę na prowizorycznie wykonane wypełnienia nawierzchni drogi na ulicy Nowe Miasto po wykopach pod budowę sieci kanalizacyjnej oraz zasugerowała montaż kratki na studzience kanalizacyjnej koło posesji Pana Byczka.
 
Wójt odpowiedział, że rozpozna sprawę montażu barierki i kratki instalacji kanalizacji burzowej. Wójt podzielił zdanie radnej, że uzupełnienie nawierzchni drogi nie jest właściwie wykonane. Wykonawca chciał w pewien sposób zabezpieczyć drogę przed zimą
i umożliwić mieszkańcom korzystanie z tej drogi.
 
Radna Delijewska przypomniała o naprawie nawierzchni na ulicy Krótkiej oraz pytała o budynek po gimnazjum przy ulicy Nowe Miasto.
 
Wójt odpowiedział, że zakłada, że nawierzchnia na tej ulicy zostanie wykonana przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej przy udziale środków z budżetu gminy. Budynek poszkolny jest wystawiony na sprzedaż od kilku lat, niestety nie ma zainteresowania tym budynkiem.
 
Radna prosiła o zabezpieczenie budynku od strony szczytowej, ponieważ spadający tynk stwarza zagrożenie dla pieszych.
 
Radny Tadeusz Polowy w odniesieniu do sprawy barierek poruszonej przez radną Delijewska, stwierdził, że w ubiegłej kadencji kierował pisma do Starostwa Powiatowego w tej sprawie. Radny złożył wszystkim zgromadzonym na sali najlepsze życzenia noworoczne.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak zwróciła uwagę na potrzebę przekazania działki na potrzeby sołectwa, w celu utworzenia na niej miejsca integracji społecznej, zgodnie z wolą zebrania wiejskiego. Możliwość przystąpienia do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej daje możliwość zwiększenia wysokości środków z funduszu sołeckiego. Sołtys poinformowała, że w najbliższym czasie zwoła kolejne Zebranie wiejskie w sprawie przekazania działki nr 24.
Sołtys stwierdziła, że jej starania podejmowane od momentu objęcia tej funkcji nie są brane pod uwagę, dlatego przedstawi Wójtowi
i radnym informację o wszystkich podejmowanych przez nią działaniach.
Sołtys pytała o kamień na drogę gminną koło posesji Pana Maronia. Ponadto sołtys prosiła o przedstawienie stanowiska w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów oraz pytała w jakich świetlicach odbędą się bale i imprezy sylwestrowe zgodnie z harmonogramem imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Wójt stwierdził, że bez współpracy z Radą Gminy i Wójtem Sołectwo niewiele może osiągnąć, tymczasem nie służy temu postawa Pani Sołtys okazywana podczas rozmów z nim i opluwanie jego osoby i urzędników na forum internetowym.
 
Sołtys Pławiak stwierdziła, że Wójt powinien udowodnić gdzie i kiedy go obraziła i opluwała jego osobę oraz  urzędników. Sołtys powiedziała, że słowo „opluwanie” jest stwierdzeniem obraźliwym dla jej osoby. Sołtys poprosiła o udzielenie odpowiedzi na jej pytania
a nie obrzucanie jej osoby obelgami.
 
Wójt odpowiedział, że nikogo podczas sesji nie obraził i cierpliwe wysłuchuje tego, co Pani Sołtys ma na jego temat do powiedzenia.
O przyczynach niewłaściwej współpracy z Wójtem, Sołtys powinna zapytać samej siebie stając przed lustrem. Działka, o której mówiła Pani Sołtys przylega bezpośrednio do jej posesji i jest zabudowana budynkiem będącym w bardzo złym stanie technicznym. Wójt jest sceptycznie nastawiony do pomysłu utworzenia miejsca integracji społecznej na tej działce, ponieważ wiąże się to z kosztami z budżetu gminy. Na cele sołectwa jest przekazany plac, w niewielkim stopniu zajęty przez linię energetyczną, na którym wiata może stanąć. Kamień na drogi nie jest związany z uchwałą o zmianie wieloletniej prognozy finansowej, tylko z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy, która nie została podjęta na ostatniej sesji. Propozycja podwyżki diet dla sołtysów jest przygotowana, jednak musi zostać poprzedzona zmianami w Statucie Gminy w zakresie dotyczącym sołtysów.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedział, że odbędą się dwie imprezy sylwestrowe w świetlicy we Wrociszowie Górnym i Radzimowie Górnym.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o odpowiedź na temat kamienia na drogę gminną w Skrzydlicach, ponieważ płoty znajdujące przy drodze są już uszkodzone.
 
Sołtys Beata Mazur pytała czy mostki w Starym Zawidowie i Wielichowie zniszczone przez powódź zostaną naprawione.
 
Sołtys Anna Marczyk pytała czy Sołectwo może wykorzystać syrenę strażacką znajdującą się w remizie i przenieść ją w inne miejsce. Sołtys pytała również, dlaczego w Świetlicy wiejskiej w Mikułowej nie jest organizowana impreza sylwestrowa, kiedy sołectwo ma taką możliwość.
 
Wójt odpowiedział, że zakładał, że kamień zostanie nawieziony na drogę w Skrzydlicach, jednak środki w budżecie nie zostały zabezpieczone. Syrena strażacka może zostać przeniesiona do świetlicy wiejskiej i służyć miejscowości. Wójt podziękował za taką inicjatywę. Odnośnie remontów mostów, Wójt powiedział, że powódź wyrządziła wiele szkód, dlatego zgłaszając zapotrzebowanie na środki wytypowano remonty, które wymagają największego wkładu finansowego.
 
Sołtys Franciszek Fleszar podziękował za zainteresowanie radnej Agnieszki Nachotko sprawą sołectwa Studniska Dolne. Komisja Społeczna była zachwycona wyglądem świetlicy, jednak już na drugi dzień ściana świetlicy została zachlapana błotem z pasa drogowego. W związku z tym Sołtys prosił o pilne działania i wystąpienie do Starostwa. Sołtys przypomniał o zobowiązaniu wykonawcy remontu do ustawienia schodów na scenę oraz o dojście do wodomierza przez mieszkanie współwłaściciela budynku. Sołtys wie z doświadczenia, że będą miały miejsce problemy z dojściem do porozumienia z mieszkańcami sąsiedniego budynku. Sołtys poprosił także o pilne spotkanie
w sprawie zagospodarowania budynku. Odnośnie przebiegu budowy kanalizacji Sołtys stwierdził, że w wielu innych miejscowościach budowa przebiegała w mniej uciążliwy sposób, jak np. w Platerówce. Zdaniem Sołtysa należy podjąć rozmowy ze Starostwem w sprawie naprawy nawierzchni drogi po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej. Kończąc swoją wypowiedź sołtys poprosił o większe zaufanie dla sołtysów i wiarę w ich możliwości i potencjał. Sołtysi mogliby zabierać głos, np. w głównym temacie sesji, ponieważ są najbliżej mieszkańców i znają ich problemy najlepiej.
 
Wójt odpowiedział, że działania związane z nawierzchnia pasa drogowego będę mogły zostać podjęte dopiero po zakończeniu budowy przepompowni na działce znajdującej się naprzeciwko budynku świetlicy. Należy zastanowić się nad koniecznością przenoszenia licznika, który nie musi być odczytywany bardzo często. Wójt stwierdził ponadto, że na sesjach Rady Gminy to radni są najważniejsi. Wpływ na budżet ma prawie każdy na sesji. Radni zostali po to wybrani przez mieszkańców, aby ich reprezentować. Sołtysi mają zupełnie inne prawa i obowiązki.
 
Sołtys Franciszek Fleszar stwierdził, że nie zgadza się ze zdaniem Wójta, liczył na jego wsparcie, ponieważ kiedy pełnił funkcję radnego był żarliwym obrońcą sołtysów. W kwestii licznika, Sołtys stwierdził, że najważniejszy jest główny zawór wodny, znajdujący się
w mieszkaniu przylegającym do budynku świetlicy.
 
Sołtys Andrzej Polowy podziękował Wójtowi i radnym za wszystkie prace jakie wykonano w mijającym roku, jednak droga powiatowa do Małej Wsi Górnej nadal jest w opłakanym stanie, mieszkańcy wysypują tam piach, żeby był możliwy przejazd. Kolejną drogą, której remont był obiecywany jest droga biegnąca koło świetlicy wiejskiej. Sołtys pytał co w tej sytuacji ma powiedzieć mieszkańcom.
 
Wójt stwierdził, że Sołtys wytoczył przeciw niemu duże działa, czyli niedotrzymywanie obietnic. Jeżeli mieszkańcy mają oczekiwania wobec niego i wyrażają je na zebraniach wiejskich Wójt zawsze odpowiada, że zrobi wszystko, żeby spełnić te oczekiwania. Jeżeli
w budżecie gminy pojawią się środki na remonty dróg, Wójt liczy na pozytywną decyzję Rady Gminy w tej sprawie. Dodatkowo Wójt stwierdził, że ilość położonego asfaltu w mijającym roku była większa niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Budżet jest ograniczony i nie wszystko można zrobić w ciągu jednego roku.
 
Sołtys Adam Czesnakowski stwierdził, że budowa kanalizacji i remonty, które po niej następują dotyczą także  poboczy i rowów. Wykonawcy pozostawiają pobocza w opłakanym stanie. Sołtys monitował o dowieszenie lampy na istniejącym już słupie, nad pojemnikami do segregacji odpadów. Brak oświetlenia powoduje zaśmiecanie terenu wokół pojemników.
 
Wójt odpowiedział, że podziela zdanie Sołtysa i przekazuje uwagi wykonawcom budowy sieci kanalizacyjnej na każdym spotkaniu. Jeżeli dowieszenie lampy było ujęte w zakresie modernizacji oświetlenia, lampa zostanie tam dowieszona.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w nawiązaniu do pytań w sprawie imprez sylwestrowych stwierdził, że ich organizacja wiąże się z kosztami i wieloma kwestiami organizacyjnymi. Aby impreza była zorganizowana potrzebni są chętni uczestnicy, dzięki którym możliwe będzie pokrycie poniesionych wydatków. Po rozeznaniu sprawy ze świetlicową pracującą w Mikułowej, stwierdzono, że chętnych musiałoby być co najmniej stu.
 
Sołtys Anna Marczyk stwierdziła, że sołectwo miałoby możliwości aby sylwestra zorganizować za mniejsze środki. Sylwester był organizowany przez Radę Sołecką przez trzy ostatnie lata i nie jest to duży koszt. Sołtys stwierdziła, że imprezy które nie maja miejsca jak spotkania wigilijne lub wróżby andrzejkowe nie powinny być wpisywane do harmonogramu imprez.
 
Radny Józef Ziomek podziękował Wójtowi za to, że w szatni klubu sportowego po sześciu latach działa ogrzewanie i prosił, aby cena za ogrzewanie pozostała na obecnym poziomie.
 
Ad. 10
 1. Pani Lucyna Cieślak stwierdziła, że w miejscu, o którym mówiła radna Delijewska na ul. Nowe Miasto, zamiast kratki ściekowej została włożona wycieraczka. Studzienka znajduje się około piętnastu centymetrów poniżej poziomu drogi i stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
 2. Radna Anna Pawlak złożyła na ręce Przewodniczącego Rady podziękowanie dla wszystkich radnych za okazaną pomoc finansową rodzinie z Miedzianej, w związku z chorobą ich dziecka.
 3. Radny Andrzej Kurek podziękował w imieniu swojej rodziny osobom, które wzięły udział w ceremonii pogrzebowej jego zmarłej siostry.
 4. Wójt złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne oraz poinformował, że w celu podsumowania mijającego roku na kolejnej sesji zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna. Wójt podziękował wszystkim za współpracę, która prowadzi do tego, aby mieszkańcom gminy żyło się lepiej.
 5. Sołtys Małgorzata Pławiak stwierdziła, że nie życzy sobie więcej wypowiedzi w kierunku jej osoby i oskarżania jej
  o wypowiadanie się na forach internetowych, opluwanie osoby Wójta i jego pracowników, które należałoby wskazać. Sołtys stwierdziła, że nie życzy sobie, aby na jej osobę wywierany była nacisk, jakoby bez współpracy z Wójtem niewiele osiągnie. Sołtys stwierdziła, że Wójt nie jest królem i nie żyjemy w dynastii, tylko w demokracji, w której Sołtys nie realizuje swoich celów, tylko wypowiada się za całe Sołectwo. Sołtys stwierdziła, że wkłada w swoją pracę wiele serca i emocji i jest to jej zaleta, a stosunek Wójta do jej osoby jest co najmniej uwłaczający.
Wójt stwierdził, że nie będzie kontynuował dyskusji w ten sposób, a Panią Sołtys poprosił o zastanowienie się nad jego słowami.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął ostatnią w 2011 roku, XVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.
 
Protokołowała:
Aleksandra Adamiak
 
 
 

Ilość odwiedzin: 6278
Nazwa dokumentu: Protokół nr 16
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27 09:25:20
Data udostępnienia informacji: 2012-01-27 09:25:20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-29 14:30:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner