logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 22
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików oraz Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Przewodniczący powitał również kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za rok 2011:
5.1    Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.
5.2     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
5.3    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
  1. Podjęcie uchwał:
6.1    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
6.2     w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
6.3     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików,
6.4     w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska,
6.5     w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików),
6.6     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parku wiatrowego Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół z kwietniowej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 23 maja 2012 r.
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia
w dniu 23 maja 2012 r.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił informację o pracy w okresie międzysesyjnym.
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że pomoc de minimis, o której Wójt wspomniał w sprawozdaniu, nie wlicza się do pomocy, o której mówi zarządzenie w sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2011.
 
Wójt odpowiedział, że do końca maja gmina jest zobowiązana podać do publicznej wiadomości informację o osobach, którym udzielono pomocy publicznej w tym, udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty. Wójt stwierdził, że radny słusznie zauważył, że jest to pomoc publiczna a nie pomoc de minimis.
 
Radny Polowy stwierdził, że nie otrzymał jasnej odpowiedzi na swoje pytanie.
 
Skarbnik Gminy stwierdziła, że ustawa o finansach publicznych mówi o udzielonej pomocy publicznej, której podlega m.in. zwrot podatku akcyzowego. Pomocy publicznej nie podlega pomoc de minimis.
 
Radny Polowy stwierdził, że odpowiedź nadal nie jest jasna.
 
Wójt poprosił Panią Skarbnik o przyniesienie zarządzenia w sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2011.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy w związku z ogłoszeniem konkursu na dyrektora Przedszkola w Sulikowie zostały zgłoszone inne kandydatury poza kandydaturą obecnej Pani Dyrektor.
 
Wójt odpowiedział, że termin składania ofert upływa 5 czerwca , a oferty kandydatów zazwyczaj wpływają w ostatnim dniu.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, czy droga do wywozu urobku z kopalni została odebrana.
 
Wójt odpowiedział, że droga nie została odebrana i jest zgłoszona do odbioru. Wójt czeka na działania ze strony Starostwa Powiatowego. Okazuje się, że Starostwo Powiatowe nie miało dotychczas zawartego porozumienia z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
W związku z tym Starostwo nie przystąpiło do odbioru drogi.
 
Radny Hasiuk pytał na jakiej zasadzie na drodze odbywa się ruch samochodów ciężarowych.
 
Wójt odpowiedział, że ruch samochodów odbywa się, ponieważ nie ma innej możliwości przejazdu tych pojazdów. Wójt dodał, że to od inwestora zależy czy plac budowy jakim jest droga będzie udostępniony.
 
Wójt odczytał zarządzenie w sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2011.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił informację na temat funkcjonowania Straży Gminnej w okresie od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 28 maja 2012 r.
Straż Gminna podjęła 527 czynności, w tym m.in.:
-stwierdzono 6 wykroczeń (w tym 5 przypadków braku podpisanych umów na odbiór odpadów, 1 przypadek podrzucania śmieci)
-dokonano 79 kontroli i 12 rekontroli,
-miało miejsce 15 interwencji mieszkańców, w tym 2 dotyczyły zgłoszenia bezpańskich psów.
Od 16 maja Straż Gminna zabezpiecza trzy razy dziennie przewóz uczniów do szkół z ul. Pocztowej, z powodu braku możliwości dojazdu autobusów szkolnych od strony ul. Zgorzeleckiej.
7 mieszkańców podpisało umowę z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
Komendant poinformował, że w ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców rezygnuje z usług Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych
w Lubaniu, podpisując umowę z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu. W kwietniu umowę podpisało 25 osób, w maju ok. 40.
Komendant poinformował, że coraz częściej w godzinach wieczornych mieszkańcy dzwonią w sprawie zapylenia spowodowanego przez kopalnię bazaltu. Straż Gminna nie posiada urządzeń do pomiaru poziomu zapylenia.
Komendant apelował do wszystkich obecnych o wykaszanie poboczy przy swoich posesjach.
 
Radny Andrzej Kurek pytał kiedy zostanie zlikwidowana „melina” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Komendant odpowiedział, że Straż Gminna nie posiada sił osobowych, dzięki którym można byłoby zaprzestać spożywaniu alkoholu w tym miejscu.
 
Radny Józef Ziomek prosił o interwencję w sprawie odpadów wyrzucanych przy drodze koło bloków w Radzimowie Górnym. Mieszkańcy wyrzucają w krzaki nawet zepsuty sprzęt.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wyrzucania przez mieszkańca Sulikowa urządzeń elektrycznych koło cmentarza w Sulikowie.
Komendant odpowiedział, że trwa postępowanie w tej sprawie.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał co jest przyczyną przechodzenia mieszkańców korzystających z usług Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych do Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 
Komendant Straży Gminnej stwierdził, że przyczyną jest z pewnością częstotliwość odbioru odpadów.
 
Wójt stwierdził, że 40 osób nie jest znacznym odsetkiem mieszkańców korzystających z usług ZGiUK w Lubaniu. Ponadto, gdyby Łużycka Higiena Komunalna miała obsłużyć wszystkich mieszkańców Gminy Sulików, cena za odbiór odpadów z pewnością zwiększyłaby się.
 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 14 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5
Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2011 rok.
 
Ad. 5.1.
Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.
Wójt przedstawił prezentację multimedialną na temat działań podjętych przez Gminę Sulików w 2011 roku.
 
Ad. 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików
za 2011 rok.
 
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2011 rok zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok i sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2011 rok
w formie prezentacji multimedialnej.
 
Wójt odczytał uchwałę nr I/105/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
 
Przewodniczący zaprosił do dyskusji na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików
za 2011 rok.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał o umowę na budowę wodociągu w Starym Zawidowie, na którą Urząd Gminy Sulików pozyskał środki
z Urzędu Marszałkowskiego. W Biuletynie Gminy Sulików z lutego 2011 roku zawarta została informacja, że w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na budowę wodociągu. Radny pytał również dlaczego nie wykonano żadnych remontów w budynkach jednostek oświatowych. Ponadto radny pytał o działania, jakie Urząd Gminy podejmuje w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje,
a szczególności na rekultywację składowiska odpadów w Sulikowie oraz o spłatę kredytu na samochód do odbioru odpadów i uchwałę
w sprawie likwidacji Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie ze zmianami jakie Rada Gminy wprowadziła do budżetu, umowa na dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Stary Zawidów, Skrzydlice, Wielichów została rozwiązana. Dofinansowanie budowy wodociągu dotyczyło kwoty 3,2 mln zł, a całkowity koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniósł 9 mln zł. Po przeanalizowaniu bieżących możliwości gminy, radni i Wójt doszli do wniosku, że gmina nie będzie w stanie wybudować sieci wodociągowej. W związku z tym, że dyskusja obejmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulików, Wójt udzieli odpowiedzi na pytanie dotyczące remontów szkół w sprawach różnych.
W kwestii spłaty zadłużenia Wójt stwierdził, że kilka lat temu podjęto decyzje o zakupie śmieciarki i przekazaniu jej aportem do Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu. Zadłużenie musiało zostać spłacone.
 
Radny Hasiuk, zapytał w jakich gminach ta śmieciarka wywozi nieczystości.
 
Wójt odpowiedział, że dyskusja na ten temat powinna mieć miejsce w sprawach różnych a nie przy absolutorium.
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2011.
 
Wójt przedstawił informację o stanie mienia Gminy Sulików w formie prezentacji multimedialnej.
 
Przewodniczący zaprosił radnych do dyskusji na temat udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Radny Tadeusz Polowy, mówił o drodze powiatowej w Radzimowie Dolnym w kierunku Małej Wsi Górnej, która została zdewastowana przez ciężki sprzęt firmy Pana Strykowskiego. Radny przedstawił zdjęcia tej drogi. Ponadto radny pytał, czy świetlica wiejska
w Radzimowie Dolnym jest w zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego.
 
Wójt odpowiedział, że zarządcą świetlicy jest GZK. W kwestii drogi Wójt stwierdził, że wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy są
w zarządzie Starostwa Powiatowego. Wójt jako gospodarz gminy bardzo często rozmawia ze Starostą i przekazuje mu uwagi na temat stanu dróg.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak - Raczak odczytała uchwałę nr I/136/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2011 rok.
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w spawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Wójt w swoim wystąpieniu podziękował radnym i sołtysom za udaną współpracę, która z czasem staje się jeszcze bardziej owocna. Wójt stwierdził, że nie otrzymałby absolutorium gdyby nie dobra praca Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Wójt podziękował dyrektorom jednostek oświatowych, zatrudnionych w jednostkach księgowym i obsłudze administracyjnej. Wójt podziękował swoim najbliższym współpracownikom Zastępcy Wójta – Jackowi Flaszyńskiemu i Sekretarz Gminy Elżbiecie Piotrowskiej. W sposób szczególny Wójt podziękował Skarbnik Gminy – Marii Maciaszek zarządzającej Wydziałem Finansowym, wręczając jej bukiet kwiatów. Wójt podkreślił, że na pracownikach Wydziału Finansowego zawsze może polegać, wszystkie sprawy w ciągu roku były wykonywane terminowo
i rzetelnie. Wójt podziękował pracownikom Wydziału Finansowego: Marcie Staszczuk, Halinie Stępień i Marcie Bassa.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
6.1.          W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6.2.          W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6.3.          Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6.4    W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
6.5    W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
6.6    W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parku wiatrowego Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
 
Radny Paweł Hasiuk pytał co wydarzyło się, że Wójt stał się zwolennikiem elektrowni wiatrowych. Radny przytoczył fragment protokołu
z sesji Rady Gminy Sulików, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2009 roku, na której Wójt pełniący wówczas funkcję radnego wypowiadał się o negatywnych skutkach budowy elektrowni wiatrowych.
 
Wójt poprosił radnego Hasiuka, aby nie formułował stwierdzeń na jego temat zanim zada pytanie. Wypowiedź Wójta zawarta we fragmencie protokołu przytoczonym przez radnego zawiera obawy co do elektrowni wiatrowych, które Wójt nadal ma. Pełniąc obowiązki Wójta należy rozpatrywać wnioski, bez względu na własne zdanie na ten temat.
 
Radna Genowefa Wilczak- Raczak pytała jakie będą koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wójt odpowiedział, że koszty zmiany planu musi ponieść gmina i wyniosą ok. 15 tys. zł.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że radni nie mogą się teraz wycofać, ponieważ elektrownie wiatrowe stanowią pewien dochód dla gminy.
 
Wójt dodał, że na terenie Studnisk poprzednio planowana była budowa 9 wiatraków, teraz liczba wiatraków została ograniczona do 6.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał jaką moc będą miały wiatraki.
 
Pan Tomasz Naborczyk z Firmy Geo Renewables odpowiedział, że w przypadku parku wiatrowego Koźmin planowane są turbiny o mocy 2 MW, w przypadku parku wiatrowego obejmującego teren Studnisk Górnych, Studniska Dolnych i Sulikowa przewidywane są turbiny
o mocy 3 MW.
 
Radny Józef Ziomek pytał o ilość osób, która będzie zajmowała się obsługą elektrowni wiatrowych.
 
Pan Naborczyk odpowiedział, że w ramach 5 letniej gwarancji serwisowej inwestor zapewnia na stałe przynajmniej jedną osobę zajmującą się obsługą stacji transformatorowej. Ilość osób do obsługi jest uzależniona od wielkości farmy wiatrowej.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radny Andrzej Dominikowski, mówił o złym stanie nawierzchni drogi gminnej w Ksawerowie. Coraz częściej dochodzi do uszkodzenia samochodów, mieszkańcy twierdzą, że zaczną występować o odszkodowania.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o podjęcie rozmów z Dyrektor Szpitala w sprawie reaktywacji poradni ginekologicznej, która funkcjonowała w przychodni w Sulikowie ze względu na dużą liczbę pacjentek korzystających z poradni.
 
Radny Józef Ziomek w imieniu mieszkańców Radzimowa Górnego i kierowców podziękował za wyrównanie nawierzchni drogi, która od trzydziestu lat była nieremontowana. Radny monitował w sprawie ograniczenia tonażu na drodze prowadzącej do bloków.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy punkt apteczny, który funkcjonował w Sulikowie będzie nadal działał.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy darmowy odbiór nieczystości ciekłych przez MSWK SUPLAZ zostanie przedłużony.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał jaki jest koszt obsługi prawnej Urzędu Gminy Sulików. Ponadto radny pytał, dlaczego Wójt i jego Zastępca nie brali czynnego udziału w rajdzie rowerowym szlakami Gminy Sulików przy udziale Gminy Hohendubrau.
 
Radny Tadeusz Polowy mówił o drodze powiatowej w Radzimowie Dolnym, która została zniszczona przez ciężki sprzęt Firmy Pana Strykowskiego. Radny stwierdził również, że zdziwiło go to, że remont drogi powiatowej w Małej Wsi Górnej został zakończony w połowie drogi, nie został wyremontowany odcinek, który łączy tą drogę z drogą gminną.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk mówił o potrzebie wyrównania nawierzchni drogi gminnej w Studniskach Dolnych na odcinku do Pana Kaszy. Przez wyrównanie nawierzchni drogi będzie można uniknąć nawożenia kamienia. Radny prosił również o sprawdzenie drogi powiatowej ze Studnisk Dolnych do mostu, ponieważ w niektórych miejscach są zasypane rowy przydrożne.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy nastąpi remont nawierzchni drogi na ul. Nowe Miasto po budowie sieci kanalizacyjnej. Według zapewnień wykonawcy remont miał zostać wykonany do końca kwietnia. Następnie zapytała o remont nawierzchni przy ul. Krótkiej i czy remont będzie obejmował całą szerokość ulicy. 
 
Radny Tadeusz Polowy wnioskował o naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym. W ogrodzeniu są ubytki, przez które dzikie zwierzęta przedostają się na teren cmentarza.
 
Radny Józef Ziomek mówił o potrzebie wyrównania terenu pod plac zabaw w Radzimowie Górnym przy budynku po byłej szkole
w Radzimowie Górnym.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Droga w Ksawerowie wymaga naprawy, w związku z tym Wójt zleci przegląd tej drogi.
-Wójt będzie prowadził rozmowy z Dyrektor Szpitala w sprawie przychodni ginekologicznej. Przychodnia nie powinna być zamykana, jeżeli korzystają z niej mieszkanki z terenu Gminy.
-Sprawa oznakowania drogi na bloki w Radzimowie Górnym została zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
-Funkcjonowanie apteki jest obecnie w stanie przejściowym, należy spełnić wszystkie procedury, musi pojawić się ogłoszenie, że lokal jest do wynajęcia. Apteka będzie nadal funkcjonowała.
-Koszt obsługi prawnej Urzędu Gminy Sulików wynosi 3.500,00 zł netto.
-Wójt nie uczestniczył w rajdzie rowerowym, ponieważ przebywał na urlopie. Zastępca Wójta wziął udział w spotkaniu poprzedzającym rajd z panem Burmistrzem.
-Remont nawierzchni drogi powiatowej w Małej Wsi Górnej będzie kontynuowany przez Starostwo Powiatowe, jeżeli będą na to środki.
-Sprawa zasypanych rowów przy drogach powiatowych zostanie sprawdzona.
-W kwestii przebiegu budowy sieci kanalizacyjnej Wójt poinformował, że wykonawca realizuje projekt ze środków unijnych. Czas trwania przepływów finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest bardzo długi. Kiedy roboty zostają zakończone, wykonawca składa wniosek o płatność, który jest weryfikowany. Powstały zatory finansowe. Wykonawca część wydatków pokrył z własnych środków.Ulica Krótka będzie wyremontowana na całej powierzchni światła ulicy.
-Wójt stwierdził, że w gminie jest sporo zaległości, na które w poprzednich latach nie było środków. Ogrodzenie cmentarza komunalnego
w Radzimowie wymaga naprawy. Jeżeli radni uznają, że remont ogrodzenia stanowi priorytet i znajdą się na to środki w budżecie, zadanie będzie trzeba wykonać.
-Wójt rozmawiał z Panią Sołtys Radzimowa Górnego na temat wyrównania terenu przed budynkiem po byłej szkole, zanim zostanie ustawiony plac zabaw.
 
Radny Polowy stwierdził, że Komisja Rewizyjna, która kontrolowała m.in. stan cmentarzy nie stwierdziła niczego na temat ogrodzenia cmentarza.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że w protokole z kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego znalazł się zapis na temat remontu ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sulikowie. Remont ogrodzenia jest uzależniony od środków
w budżecie gminy.
 
W kwestii rekultywacji składowiska odpadów Wójt poinformował, że wspólnie z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zgłoszony został wniosek do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Na składowisku będzie składany materiał, który powstanie
w wyniku budowy kompostowni zgodnie z porozumieniem zawartym ze ZGiUKiem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska niedofinansowuje rekultywacji małych składowisk, tylko składowiska o powierzchni powyżej 2 ha. Wójt ubolewa nad tym, że wcześniej nie zabezpieczono środków na rekultywację składowiska. Możliwe, że „połączenie” działań dla rekultywacji składowisk w Sulikowie i w Pieńsku mogłoby doprowadzić do otrzymania dofinansowania.
Remonty placówek oświatowych leżą w zakresie zarządzających nimi dyrektorów, jeżeli w budżecie gminy pojawią się środki na ten cel zadania te będą realizowane.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak mówiła o konieczności dostawienia lamp przy drodze koło boiska w Małej Wsi Górnej. Jedną lampę można byłoby powiesić na słupie oświetleniowym. Sołtys zwróciła również uwagę na brak informacji na temat zamknięcia ulicy Lubańskiej podczas wykonywania robót kanalizacyjnych. Sołtys podziękowała radnemu Polowemu za zainteresowanie się Sołectwem Mała Wieś Górna. Odcinek drogi powiatowej został wyremontowany ze środków na usuwanie skutków powodzi.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała jaka jest dalsza procedura z wnioskami Komisji Rewizyjnej na temat ogrodzenia cmentarza komunalnego
w Radzimowie. Zdaniem Pani Sołtys Gminny Zakład Komunalny powinien posiadać plan na temat remontu ogrodzenia cmentarza. Sołtys mówiła również o konieczności przesunięcia garażu na cmentarzu oraz oświetlenia cmentarza.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka mówiła o wykoszeniu i wyrównaniu terenu na placu zabaw w Skrzydlicach. Sołtys mówiła również
o konieczności wykoszenia poboczy przy drogach gminnych oraz ustawieniu lampy koło przystanku autobusowego. Sołtys zgłosiła również, że uczniowie dowożeni do szkół ze Skrzydlic skarżyli się na złe traktowanie przez kierowców autobusów szkolnych.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-W kwestii oświetlenia Wójt stwierdził, że każda dodatkowa lampa generuje dodatkowe koszty w wysokości ok. 6 tys. zł. Do pierwotnego projektu zgłoszono ponad 100 dodatkowych lamp. W niektórych miejscowościach jak np. w Radzimowie Dolnym mieszkańcy mówili
o usunięciu lamp, które ich zdaniem oświetlają tylko krzaki. Taka sytuacja będzie miała miejsce w Małej Wsi Górnej, jeżeli lampa zostanie ustawiona koło boiska, z którego nikt nie korzysta po zmroku.
-Sytuacja do której doszło na ul. Lubańskiej nie powinna mieć miejsca. Zamknięcie drogi na ul. Lubańskiej było spowodowane tym, że mieszkańcy z obawy na zbyt bliskie zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej przy budynkach zażądali w trakcie prac jej  przesunięcia do środkowej części jezdni. Skutkowało to zamknięciem całej szerokości drogi.
-Wnioski wszystkich komisji powinny być uwzględniane. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej na temat remontu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym, należy zastanowić się nad zakresem remontu i kosztami. Remont jest uzależniony od środków w budżecie gminy.
-Garaż na cmentarzu w Radzimowie Górnym został ustawiony przez poprzedniego Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego J. Hasiuka bez konsultacji z Wójtem i Panią Sołtys.
-Zdaniem Wójta zlecenie wykoszenia placu firmie zewnętrznej to koszt ok. 500 zł. Mieszkańcy sami mogą zadbać o porządek na placu zabaw.
-Uwagi co do dowozu uczniów do szkół były zgłaszane wcześniej przez radnego Mariana Kurka. Wójt zachęcał do przejazdu autobusem, aby przekonać się jak zachowuje się młodzież. Kierowcy mogą nie wytrzymywać nagannego zachowania uczniów, choć z ich strony nie powinny padać niewłaściwe słowa.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka stwierdziła, że taka sytuacja nie zdarzyła się po raz pierwszy. Sołtys rozmawiała z dziećmi, które skarżyły się
na zachowanie kierowców.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że sam skontroluje zachowanie uczniów i kierowców w autobusie.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
-Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie poinformował, że w dniu 1 lipca Gminny Ośrodek Kultury organizuje dzień otwarty dla mieszkańców gminy, podczas którego będą miały miejsce występy kabaretów i zespołów muzycznych.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXII sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików. (godz. 1400)

Protokołowała:
Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 6084
Nazwa dokumentu: Protokół nr 22
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-16 10:52:18
Data udostępnienia informacji: 2012-07-16 10:52:18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:03:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner