logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 23
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXIII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików oraz Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. W związku z głównym tematem sesji dotyczącym bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików, Przewodniczący powitał Pana Marcina Jabłońskiego – Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie, Mariana Smokowskiego – Komendanta Straży Gminnej w Sulikowie oraz Grzegorza Kolbucha – Skarbnika OSP Studniska Dolne. Przewodniczący powitał również kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 15 czerwca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych – Przedszkola Publicznego w Sulikowie i Szkoły Podstawowej w Biernej. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej wybrany został Pan Jan Majowski, Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Sulikowie wybrana została Pani Beata Szczepańska. Przewodniczący pogratulował ponownego wyboru na stanowiska dyrektorów.
 
Wójt wręczył Panu Janowi Majowskiemu i Pani Beacie Szczepańskiej zaświadczenia o wyborze na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej i Dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie. 
 
Przewodniczący poinformował, że do planowanego porządku posiedzenia należy wprowadzić dodatkowe projekty uchwał:
-w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012,
-zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
-w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
Dodatkowo radni na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zadecydowali o wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
 
Wraz z proponowanymi zmianami porządek sesji przedstawiał się następująco:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy oraz przygotowania Policji i Straży Gminnej
  w Sulikowie do pracy w okresie letnim.
Informacji o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Sulików.
 1. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
5.1.  (druk nr 1) w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne”,
5.2.  (druk nr 2) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5.3.  (druk nr 3) w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
5.4. (druk nr 4) w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania,
5.5. (druk nr 5) w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sulików,
5.6. (druk nr 6) w sprawie zmiany uchwały, w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
5.7. (druk nr 7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików,
5.8. (druk nr 8) w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików za udział w sesjach Rady Gminy Sulików,
5.9.  (druk nr 10) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików,
5.10.          (druk nr 11) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Radzimów,
5.11.          (druk nr 12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne),
5.12.          (druk nr 13) w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
5.13.          (druk nr 14) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
5.14.          (druk nr 15) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012,
5.15.          (druk nr 16) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
5.16.          (druk nr 17) w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Tadeusz Polowy poinformował, że chciałby zabrać przed głosowaniem projektów uchwał w sprawie podwyższenia wynagrodzeń.  
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że cztery dodatkowe projekty uchwał wprowadzone do porządku obrad zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek sesji wraz ze zmianami.
 
Porządek sesji wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu z poprzedniej sesji został przekazany radnym z materiałami. Do projektu protokołu wpłynęły uwagi radnej Bogusławy Delijewskiej o następującej treści:
-na stronie 5 w punkcie zapytania radnych po wypowiedzi radnej: „Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy nastąpi remont nawierzchni drogi na ul. Nowe Miasto po budowie sieci kanalizacyjnej. Według zapewnień wykonawcy remont miał zostać wykonany do końca kwietnia.” Należy dodać zdanie: „Następnie zapytała o remont nawierzchni przy ul. Krótkiej i czy remont będzie obejmował całą szerokość ulicy”. Również na stronie 5 zdaniem radnej wypowiedź Wójta: „W kwestii przebiegu budowy sieci kanalizacyjnej Wójt poinformował, że wykonawca realizuje projekt ze środków unijnych. Czas trwania przepływów finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest bardzo długi. Kiedy roboty zostają zakończone, wykonawca składa wniosek o płatność, który jest weryfikowany. Powstały zatory finansowe. Wykonawca część wydatków pokrył z własnych środków” należy uzupełnić o zdanie: „Ulica Krótka będzie wyremontowana na całej powierzchni światła ulicy”.
 
Do projektu protokołu nie wpłynęły inne uwagi.
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy oraz przygotowania Policji i Straży Gminnej w Sulikowie do pracy w okresie letnim.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak, zaproponowała aby w związku z tym, że radni zapoznali się z pisemną informacją o działalności Posterunku Policji w Zawidowie oraz informacją o działalności OSP i Straży Gminnej ograniczyć dyskusję do pytań kierowanych do zaproszonych gości.
 
Radny Grzegorz Konarski mówił o problemie przestępczości na Placu Wolności w Sulikowie zwłaszcza w porze nocnej.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie – Marcin Jabłoński stwierdził, że nie przypomina sobie, aby w ostatnim czasie miały miejsce przestępstwa na Placu Wolności. W godzinach nocnych ma miejsce jednak zakłócanie spokoju i uporczywe zachowanie młodzieży. W okresie wakacyjnym Policja będzie odbywała więcej patroli w godzinach nocnych.
 
Radna Bogusława Delijewska, pytała czy Policja planuje współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie prelekcji o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie odpowiedział, że takie działania są planowane w ramach służb policjantów. Organizacją takich działań zajmuje się zespół ds. polityki społecznej z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Zapotrzebowanie na takie prelekcje powinny być zgłaszane w formie pisemnej do KP Policji w Zgorzelcu.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała ile jest prawdy w pogłoskach o reorganizacji posterunków policji według których Posterunek Policji miały być zlikwidowany.
 
Kierownik odpowiedział, że od dwóch lat Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdza funkcjonowanie małych posterunków i stan bezpieczeństwa na terenach, na których działają. Mało efektywne posterunki generujące koszty będą likwidowane lub przekształcane w komisariaty. Komendant Powiatowy Policji stoi na stanowisku, że Posterunek w Zawidowie jest niezbędny.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał gdzie należy zgłaszać nagłe zdarzenia jeżeli posterunek czynny jest osiem godzin,.
 
Kierownik Posterunku odpowiedział, że po godzinach otwarcia Posterunku w Zawidowie każde zgłoszenie jest przyjmowane przez KPP w Zgorzelcu.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał w jaki sposób funkcjonuje numer alarmowy 112, jeżeli telefony pod tym numerem są odbierane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
 
Kierownik odpowiedział, że nr 112 nie funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie zdarzenia zgłaszane pod ten numer do PSP są przekazywane do Policji.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że wynika z tego, że należy dzwonić pod numer 997, ponieważ numer 112 nie funkcjonuje jeszcze prawidłowo.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy Komendant Straży Gminnej planuje dyżury popołudniowe w okresie letnim, np. trzy razy w tygodniu.
 
Komendant Straży Gminnej stwierdził, że planował dyżury popołudniowe, ale nie w ilości trzech razy w tygodniu. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe Straży, Komendant może jedynie zorganizować dyżur popołudniowy wspólnie z Policją oraz świadczyć pomoc przy zabezpieczaniu imprez okolicznościowych.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy Komendant Straży Gminnej odniósł inne sukcesy poza doprowadzeniem do zawarcia wysokiej ilości umów na odbiór odpadów przez mieszkańców.
 
Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o strażach gminnych i w pierwszej kolejności odpowiada na zgłoszenia mieszkańców, pomaga w rozwiązywaniu ich problemów. Od początku roku Straż Gminna otrzymała 165 zgłoszeń od mieszkańców. W przypadku braku zgłoszeń od mieszkańców Straż wykonuje asysty dla pracowników Urzędu Gminy.
W najbliższym czasie Komendant planuje podjęcie działań w zakresie uporządkowania numeracji posesji mieszkańców. Komendant stwierdził, że nie wie co radny Nowicki rozumie przez sukces.
 
Radny Nowicki zauważył, że praca Straży Gminnej opiera się tylko na współpracy z mieszkańcami i reakcjach na ich zgłoszenia. Sama Straż Gminna nie podejmuje inicjatywy i nie przyłapuje mieszkańców, którzy np. wyrzucają odpady w niedozwolonych miejscach.
 
Komendant odpowiedział, że w pierwszej kolejności reaguje na bieżące zgłoszenia mieszkańców, później podejmuje działania z własnej inicjatywy.
 
Przewodniczący pytał czy Straż podczas swojej działalności odniosła porażki.
 
Komendant stwierdził, że porażką jest dla niego ograniczony stan osobowy w Straży Gminnej.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czy Straż Gminna i Policja przewidziała w swoich działaniach kontrole placówek sprzedających alkohol pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie stwierdził, że działania przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim są bardzo trudne.
W okresie wakacyjnym policja będzie podejmowała działania kontrolne we współpracy z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy kto jest świadkiem sprzedaży alkoholu dla osoby niepełnoletniej ma obowiązek zgłosić to przestępstwo. Większość mieszkańców nie reaguje jednak na takie sytuacje. Kierownik prosił o zainteresowanie tym problemem i czynny udział w zapobieganiu temu zjawisku, następnie poruszył sprawę właściwej numeracji posesji w celu ułatwienia dojazdu policji lub pogotowia.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał na jakim etapie są działania Straży Gminnej w zakresie numeracji budynków, czy Komendant „zaczepił” już wszystkie numery posesji.
 
Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że pytanie radnego odbiera jako złośliwość, ponieważ kiedy został radnym Straż Gminna zwróciła mu uwagę na brak numeru na jego posesji. Komendant stwierdził, że sprawa numeracji posesji jest zaniedbana przez mieszkańców, numeracja budynków nie przebiega według określonego schematu. Na terenie gminy mają miejsce przypadki, kiedy budynek jest zamieszkany ale nie jest oddany do użytku i nie ma przyznanego numeru. Tym problemem Straż będzie zajmowała się
w najbliższym czasie.
 
Radny Tadeusz Polowy pozytywnie ocenił działalność zarówno Straży Gminnej jak i Posterunku Policji
w Zawidowie. Praca obu jednostek jest widoczna pomimo tak małej obsady kadrowej.
 
Pan Grzegorz Kolbuch – Skarbnik OSP Studniska Dolne przekazał pisemną informację o działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Sulików.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poprosiła o informację na temat organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych na terenie Gminy Sulików.
 
Pan Grzegorz Kolbuch poinformował, że w dniu 19 sierpnia 2012 r. na boisku sportowym w Studniskach Dolnych odbędą się po raz pierwszy w historii Gminy Sulików powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, na które serdecznie zaprosił wszystkich obecnych.
W zawodach weźmie udział około 16 jednostek OSP z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Szczegółowe informacje na temat zawodów będą zawarte w ogłoszeniach.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
Radna Bogusława Delijewska przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 25 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności komisji stałych zostało przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił informację o pracy w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Józef Ziomek prosił o informacje na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że został ustalony harmonogram działań i opracowania niezbędnych dokumentów w celu dostosowania przepisów obowiązujących w gminie do nowej ustawy o odpadach w porozumieniu z Łużyckim Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu. Jednym z pierwszych działań powinna być nowelizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sulików, a następnie uchwała określająca metodę naliczania opłaty za wywóz odpadów. Ogółem Rada Gminy będzie musiała podjąć 8 uchwał. W dniu wczorajszym miał zostać uchwalony Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami, na podstawie którego gminy będą mogły podjąć dalsze działania. Na dzisiejszej sesji radnym został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy opłata za odbiór odpadów zostanie połączona z podatkiem.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że opłata za odbiór odpadów będzie naliczana osobno. Deklaracja, dostarczona do każdego gospodarstwa na terenie gminy, będzie miała podobną formę do deklaracji podatkowej.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o termin zakończenia budowy kanalizacji oraz o przeznaczenie i wysokość zaciągniętego kredytu długoterminowego.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z informacją wykonawcy budowa kanalizacji ma opóźnienia, wynikające z długotrwałych przepływów finansowych realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w związku z którymi podwykonawcy odmawiali wykonania robót lub nie mogli ich wykonać w szerszym zakresie. Wójt stwierdził, że jego udział w budowie kanalizacji może mieć tylko charakter obserwatora, czego bardzo żałuje, ponieważ w innej sytuacji mógłby sprawować bezpośredni nadzór nad inwestycją. W ramach rad budowy Wójt pełni jedynie rolę obserwatora i współwłaściciela Spółki SUPLAZ, jednak zawsze stara się rozwiązywać problemy i uwagi mieszkańców co do przebiegu inwestycji. Wójt poinformował, że ma miejsce opóźnienie w dostarczeniu oprogramowania pomiarowego na oczyszczalnie ścieków związane z odmową dostarczenia sprzętu przez producenta spowodowaną opóźnieniami w płatności.
Kredyt długoterminowy wynika z uchwały budżetowej na 2012 rok, został zaciągnięty na kwotę 1 400 000 zł, na pokrycie spłaty pożyczek
i kredytów oraz na wcześniejsze wypłacanie należności dla wykonawców budowy kanalizacji, którzy nie muszą czekać na płatności
z WFOŚ.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że podczas wizyty na oczyszczalni ścieków radni byli zapewniani o tym, że budowa kanalizacji zostanie zakończona w terminie. Radni zostali wprowadzeni w błąd.
 
Wójt odpowiedział, że pozostało niewiele prac do wykonania związanych z asfaltowaniem ulicy Zgorzeleckiej i wpięciem niektórych ciągów kanalizacyjnych. Wykonawca zapewnia że opóźnienie będzie nieznaczne, Wójt przyjmuje wyjaśnienia i przekazuje radnym.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy na spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego mówiono również o remontach innych dróg poza tą, która biegnie przez Małą Wieś Dolną.
 
Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło wypracowania stanowiska, które pozwoliłoby na szybkie zakończenie formalności związanych z wnioskiem Starostwa o dofinansowanie na remont drogi biegnącej przez Małą Wieś Dolną.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o interwencję w sprawie wykoszenia poboczy dróg powiatowych.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał czy Wójt podejmował działania w zakresie remontu drogi powiatowej łączącej Radzimów Dolny i Sulików.
 
Wójt stwierdził, że droga, o której mówił radny wymaga gruntownego remontu, jednak ze strony Starostwa Powiatowego nie ma żadnych działań, poza remontem cząstkowym tej drogi.
 
Radny Polowy zwrócił uwagę, że odcinek który wymaga naprawy nie został w ogóle załatany podczas ostatniego remontu.
Wójt odpowiedział, że odcinek jest na tyle uszkodzony, że nie mógł być objęty jedynie cząstkowym remontem. W tym fragmencie jezdni należy wymienić całą nawierzchnię. Wójt przekaże swoje uwagi Staroście.
 
Radna Bogusława Delijewska zwróciła uwagę na niewykoszone pobocza przy skrzyżowaniu dróg powiatowych koło kościoła
w Radzimowie. Wysoka trawa ogranicza widoczność kierowcom.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy określenie „remont drogi” użyte w materiałach przekazanych radnym oznacza także posypanie drogi kamieniem, czy jest to jedynie zabezpieczenie nawierzchni. Zdaniem radnego remont drogi to wyłożenie asfaltu, dlatego nie zgadza się z użytym określeniem.
 
Wójt stwierdził, że nie będzie się spierał z radnym w kwestii nomenklatury remontów dróg. W obecnej chwili trwa budowa nawierzchni dwóch dróg gminnych i drogi powiatowej w Miedzianej. Po zakończeniu tych prac odbudowywana będzie droga w Radzimowie Górnym
i Dolnym. Trwają również prace przy odbudowie mostów. Zdaniem Wójta dotychczas nie miało miejsce tak wiele remontów w tak krótkim czasie na terenie naszej gminy. To wszystko może mieć miejsce dzięki środków uzyskanym z MSWiA przez Gminę Sulików
i Starostwo Powiatowe na usuwanie skutków powodzi. Pozostałe remonty dróg wiążą się ze znacznymi kosztami, jak np. remont drogi
w Ksawerowie. Jeżeli radni podejmą decyzję o przekazaniu środków na ten cel Wójt zrealizuje to zadanie.
 
Sołtys Adam Czesnakowski pytał, czy wykonawca budowy kanalizacji określił przybliżony termin na przyłączanie mieszkańców do sieci oraz czy wykonawca w jakikolwiek sposób tłumaczy potężne ilości wody, które gromadzą się w rurach i studzienkach kanalizacyjnych.
 
Wójt odpowiedział, że potężne ilości wody wynikają z zastosowanej technologii sprawdzania szczelności instalacji kanalizacyjnej.
Wójt zaproponował Sołtysowi Czesnakowskiemu, aby o szczegóły dotyczące przyłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej zapytał na spotkaniu z przedstawicielami Spółki SUPLAZ i wykonawcą budowy kanalizacji w przyszłym tygodniu.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte  jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1)       W sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne”.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że złożył wniosek o udzielenie mu głosu przed głosowaniem nad projektami uchwał, na co Przewodniczący pozwolił a teraz mu to uniemożliwił poprzez przedstawienie projektu uchwały.
 
Przewodniczący udzielił głosu radnemu Polowemu.
 
Radny Tadeusz Polowy złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie wynagrodzeń sołtysów, radnych
i Wójta. Radny swój wniosek argumentował złą sytuacją finansową gminy oraz niezakończonymi jeszcze inwestycjami dotyczącymi kanalizacji i oświetlenia oraz braku niezbędnych remontów dróg. Radny apelował o wycofanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików za udział w sesjach Rady Gminy Sulików oraz w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Gminy Sulików zmiany w porządku sesji można dokonać jedynie na początku sesji po przedstawieniu przez Przewodniczącego porządku obrad. Rady mógł wnieść swoje uwagi na początku sesji, jednak tego nie zrobił.
 
Wójt stwierdził, że nie może pozostać obojętny na wypowiedź radnego Polowego i stwierdził, że żadna z inwestycji prowadzonych przez Gminę nie jest opóźniona. Wszystkie inwestycje mają zapewnione finansowanie, są prowadzone w terminie
i zgodnie z projektami.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Studniska Górne”.
 
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
2)                  W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
 
3)W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
 
4)W sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
 
5)W sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6)W sprawie zmiany uchwały, w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
 
7)       W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
       
Radny Grzegorz Konarski zaproponował, aby głosowanie nad projektem uchwały przenieść na wrześniową sesję ponieważ w zapisie dotyczącym herbu gminy znalazł się błąd. Zdaniem radnego treść projektu uchwały trzeba zweryfikować.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że do projektu Statutu zostały naniesione poprawki wniesione na posiedzeniu komisji. Wszystkie zapisy dotyczące herbu gminy zostały przepisane z poprzedniego Statutu. Sekretarz wyjaśniła, że zapis „w polu lewym barwy białej umieszczona jest zielona, szpiczasta góra” nie mówi o tym, że pole barwy białej znajduje się po lewej stronie herbu, tylko szpiczasta góra znajduje się po lewej stronie białego pola.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że jeżeli wynikają takie sytuacje radni nie powinni debatować nad projektem uchwały. Radni powinni zastanowić się w jaki sposób będą głosować. Projekt Statutu powinien być dopracowany.
 
Wójt stwierdził, że w projekcie Statutu nie ma błędu, nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące herbu. Prace nad herbem prowadziła poprzednia Pani Sekretarz, zapisy dotyczące herbu były konsultowane przez Komisję Heraldyczną. W poprzedniej kadencji sprawa herbu gminy została ostatecznie zatwierdzona. Jeżeli radni widzą błędy w projekcie powinni je wskazać.
 
Sekretarz ponownie omówiła na czym polega opis herbu gminy.
 
Wójt stwierdził, że jeżeli radni chcieliby wnieść obecnie swoje uwagi do opisu herbu, zmiany musiałyby zostać zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną.
 
Sekretarz Gminy zaproponowała ponowne omówienie zmian jakie zostały wprowadzone do projektu Statutu Gminy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
8)W sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików za udział w sesjach Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
       
Radny Andrzej Kurek zawnioskował o wyłączenie go z głosowania nad projektem uchwały ze względu na jednoczesne pełnienie funkcji sołtysa i radnego.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że nie ma potrzeby aby radny Kurek został wyłączony z głosowania ponieważ § 1 ust. 2 projektu uchwały mówi, że w przypadku jednoczesnego pełnienia funkcji radnego i sołtysa przysługuje wyłącznie dieta radnego.
 
Radny Tadeusz Polowy apelował do radnych o rozsądek i wycofanie projektu uchwały, ze względu na trudną sytuację materialną gminy.
 
Przewodniczący ponownie wyjaśnił radnemu Polowemu, że takie uwagi miał prawo wnieść na początku sesji przed przyjęciem porządku obrad.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak wyjaśniła, że projekt uchwały jest wprowadzany po to, aby sołtysi nie zostali pominięci przy wypłacaniu diet, dopóki nie wejdzie w życie nowy Statut Gminy. Radna prosiła również o wyjaśnienie Sołtysa Ewangelisa Zarasa, który zasugerował, że radna nie doczytała projektu uchwały.
 
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że radni powinni przejść do głosowania nad projektem uchwały oraz odniósł się do zapisów Statutu. Sołtys zwrócił się z pytaniem do Sekretarz Gminy na temat różnicy pomiędzy dietą a ryczałtem.
 
Sekretarz wyjaśniła, że po podjęciu uchwały przez Radę Gminy sołtysi będą otrzymywać dietę na tych samych zasadach jakie obowiązywały, tylko w wyższej kwocie. Po wejściu w życie nowego Statutu Gminy konieczne będzie dostosowanie kwestii diet sołtysów do zapisów Statutu. Zostanie wówczas przygotowany projekt uchwały, w którym dieta sołtysów będzie zmieniona na miesięczny ryczałt.
 
Sołtys stwierdził, że sołtysom trzeba było wytłumaczyć to wcześniej.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
 
Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików został wycofany przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.
 
9)       W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
       
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że radni kierowali się skromnością i odrzucili proponowaną dla nich podwyżkę. Zdaniem radnego Wójtowi nie można zarzuć braku działania na rzecz gminy. Radny przypuszczał, że w związku z tym, że radni zrezygnowali
z podwyżki inni również tak postąpią. Radny stwierdził, że będzie głosował przeciwko, ponieważ miał zamiar zgłosić wniosek
o wycofanie projektu uchwały, jednak nie zrobił tego na początku sesji jak mówi Statut.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk wyraził zdziwienie, ponieważ myślał, że radni zmienią zdanie w kwestii tego projektu uchwały.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt uchwały został zmieniony zgodnie z wnioskiem radnych o obniżenie proponowanego wynagrodzenia Wójta. Dodatek specjalny pozostaje na tej samej wysokości, wzrasta wynagrodzenie zasadnicze z kwoty 4 900,00 zł na 5 500,00 zł.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że skutek podwyższenia wynagrodzenia netto wynosi 625,71 zł. Skarbnik Gminy zapewniła również, że środki w budżecie są zapewnione.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że nie miał zamiaru umniejszać Wójtowi, ale zmierzał do tego aby najpierw zakończyć pewien etap inwestycyjny w gminie. Wynagrodzenie Wójta określa rada, zdaniem radnego podwyżka nie jest stosowna w obecnej chwili. Radny dodał, że proponowana podwyżka wynagrodzenia Wójta stanowi jedną emeryturę rolniczą.
 
Radny Andrzej Kurek odnośnie wypowiedzi radnego Polowego stwierdził, że radny zawsze się śpieszy i powtarza, że czas to pieniądz oraz mówi o podwyżce diet dla radnych.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki dodał, że podwyżka wynagrodzenia Wójta generuje również podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.
 
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych.                
 
Wójt stwierdził, że nie chciał zabierać wcześniej głosu, aby nie wywierać na radnych presji i podziękował za podjęcie uchwały. Wójt dodał, że ważne jest aby być przekonanym do tego jak się głosowało i dotrzymywać ustaleń, jakie zapadły na posiedzeniu komisji, aby nie przewracać wszystkiego i wywoływać nową dyskusję.
 
10)               W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Radzimów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
11)               W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne).
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
       
Radny Paweł Hasiuk w odniesieniu do załączników graficznych do projektów uchwały, pytał jakie jest obecne stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który twierdził wcześniej, że obszar w obrębie Sulików od skrzyżowania dróg na Koźmin, Bogatynię, Sulików do krzyżówki z Miejscowością Wrociszów Dolny i do miejscowości Wrociszów Górny ma wartość krajobrazową.
 
Wójt odpowiedział, że obszar o którym mówi radny zostanie wyłączony z budowy elektrowni wiatrowych.
 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
12)   W sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
               
Radny Grzegorz Konarski powołując się na art. 231 § 1 Kodeksu Pracy, stwierdził, że w projekcie uchwały powinien znaleźć się zapis dotyczący zabezpieczenia miejsca pracy dla pracowników likwidowanego Zakładu.
 
Wójt stwierdził, że wszystkie działania związane z likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego będą podejmowane zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.
 
Radny Paweł Hasiuk poinformował, że w związku z brakiem klarownej odpowiedzi na temat zatrudnienia pracowników likwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i włączenia ich do struktury Urzędu Gminy Sulików podczas głosowania wstrzyma się od głosu.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że temat likwidacji GZK był omawiany bardzo długo i jest znany radnym bardzo dobrze. Radna stwierdziła, że niepokoi ją możliwość zlecenia wykonywania zadań, które należały do Zakładu firmom zewnętrznym.
 
Wójt odpowiedział, że jego niepokoi rosnący stan zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego oraz tragiczny stan mienia komunalnego zarządzanego przez Zakład. W obecnym stanie osobowym GZK nie jest w stanie prowadzić remontów mieszkań komunalnych bez udziału środków pochodzących z budżetu gminy. W momencie likwidacji Zakładu to Gmina bierze na siebie wszystkie jego zobowiązania.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o zabranie głosu Panią Alicję Konarską pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego.
 
Pani Alicja Konarska stwierdziła, że sytuacja Gminnego Zakładu Komunalnego pogarsza się systematycznie o kilku lat wraz
z zaprzestaniem wykonywania zadań, które przynosiły dochody. Wydatki Zakładu ciągle wzrastają a dochody maleją. Gdyby nie środki
z budżetu gminy wiele budynków komunalnych uległoby całkowitemu zniszczeniu. Zdaniem Pani Konarskiej należy podjąć działania
w kierunku zmiany obecnej sytuacji, ponieważ praca w obecnych warunkach z tak ogromnym zadłużeniem staje się niemożliwa.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że według informacji Pani Konarskiej Zakład nie ma zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak w uzasadnieniu do projektu uchwały jest mowa o takich zobowiązaniach.
 
Pani Alicja Konarska odpowiedziała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest mowa o zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2011 r.
 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
13)   W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
14)   W spawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
15)   Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
16)   w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radna Bogusława Delijewska pytała, czy wynagrodzenie opiekunek zajmującymi się dziećmi od nowego roku szkolnego będzie leżało po stronie przewoźnika czy nadal po stronie gminy.  
 
Radny Marian Kurek mówił o zbyt dużej liczbie lamp oświetleniowych w Wielichowie.
 
Wójt stwierdził, że liczba lamp w Wielichowie została ograniczona.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że mieszkańcy są zadowoleni z takiej ilości lamp.
 
Wójt stwierdził, że usytuowanie lamp jest określone przez stosowne przepisy, lampy powinny być oddalone od siebie w odległości od 38 m do 42 m Większe odległości powodują większe spadki napięć i nierównomierne oświetlenie terenu. Z wielu lokalizacji lamp na Wielichowie zrezygnowano.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o zabezpieczenie kostki brukowej, która pozostała po remoncie Placu Wolności z przeznaczeniem na budowę chodnika przy budynku Świetlicy w Studniskach Dolnych.
 
Radny Grzegorz Konarski odnośnie planów budowy parkingu przy boisku sportowym w Sulikowie, stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa chodnika dla pieszych, ponieważ kibice będą siedzieć w aucie na parkingu zamiast na trybunach.
 
Radna Bogusława Delijewska poinformowała o inicjatywie mieszkańców z ul. Kościelnej z posesji koło koryta rzeki Czerwona Woda, którzy chcą własnymi siłami chcą umocnić koryto rzeki, potrzebny jest im materiał.
 
Radny Andrzej Kurek poinformował, że sprawę prowadzi Pani Teresa Brand – pracownik Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim. Sprawa jest monitorowana, Oddział stara się pozyskać środki, wykonawca prac przy korycie rzeki musi zostać wyłoniony w drodze przetargu.
 
Wójt w odpowiedzi na pytanie radnej Bogusławy Delijewskiej na temat dowozu stwierdził, że opracowywana jest obecnie specyfikacja dowozu uczniów do szkół. Przebieg dowozu nie ulegnie zmianie, jednak koszty zatrudnienia opiekunek będą po stronie przewoźnika.
 
Radny Józef Ziomek pytał o sprawy odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda i drogi gminnej zniszczonej podczas powodzi.
 
Wójt odpowiedział, że nie zapadły jeszcze żadne ustalenia w tej sprawie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy drogi rozkopane w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej będą remontowane. Radny pytał również czy oświetlenie w Studniskach będzie modernizowane w przyszłym roku.
 
Wójt odpowiedział, że harmonogram prac nad modernizacją oświetlenia przewiduje pracę w Studniskach w bieżącym roku. Odtworzenie nawierzchni drogi będzie miało miejsce tam, gdzie została zniszczona. 
 
Radna Agnieszka Nachotko zapytała czy podczas remontów dróg będzie brane również wklęśniecia w nawierzchni drogi powiatowej
w Studniskach Górnych.
 
Wójt stwierdził, że zakłada, że wszystkie usterki zgłoszone przez mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę przez wykonawców zanim nastąpi odbiór naprawy nawierzchni drogi.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał ile środków wpłynęło do budżetu gminy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas prac kanalizacyjnych. Radny pytał również jak wygląda sprawa związana z wykupem działek pod drogę do wywozu urobku z kopalni bazaltu oraz jakie Wójt podjął działania w kierunku budowy drugiego etapu sieci kanalizacyjnej. Radny prosił również aby Wójt odniósł się do treści artykułu zamieszczonego w Gazecie Wojewódzkiej na temat mostu na ul. Górnej.
 
Wójt poprosił Panią Skarbnik o przygotowanie informacji na temat wysokości wpływu do budżetu gminy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Most na ul. Górnej został wykonany na podstawie projektu zatwierdzonego w poprzedniej kadencji a większość prac wykonana kiedy Wójt obejmował swoje stanowisko. Państwo Nieckarz od początku nie zgadzali się z usytuowaniem mostu. Wójt poinformował, że będzie miało miejsce odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mówiącego o budowie muru oporowego wzdłuż koryta rzeki. Zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny być kierowane do zarządcy rzeki.
W kwestii II etapu budowy kanalizacji nie podejmowano żadnych działań, ponieważ nie zakończono jeszcze i nie rozliczono pierwszego etapu.
Odnośnie budowy drogi do wywozu urobku z kopalni Wójt poinformował, że w trakcie ustalania granic inwestycji nastąpiła konieczność zajęcia części dwóch prywatnych działek i części działki należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych. W ślad za tym zaistniała konieczność wykupu części działek. Starostwo Powiatowe, na którego zlecenie została wykonana wycena działek wydało decyzję
w sprawie wykupienia dziełek przez gminę. W związku ze zbyt  wysokim kosztem wyceny Wójt odwoła się od tej decyzji.
Odnośnie opłat za zajęcie pasa drogowego Wójt poinformował, że zostało zawarte porozumienie z Firmą Tauron na mocy którego, środki które Zakład miał przeznaczyć na odtworzenie nawierzchni, przekazał na konto gminy. W ramach tych środków gmina odtworzy nawierzchnię wówczas, gdy nie będzie ona narażona na ponowne zniszczenia w wyniku innych robót.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Firmę Tauron wyniosły 33 531,32 zł. Od wykonawcy budowy kanalizacji do chwili obecnej wpłynęły środki w wysokości 23 266,55 zł.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy w budżecie gminy są zabezpieczone środki na ewentualny wykup działek zajętych pod budowę drogi do wywozu urobku z kopalni.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie nie ma zabezpieczonych środków na ten cel.
 
Ad.8
Zapytania sołtysów.
Sołtys Franciszek Fleszar pytał czy w najbliższym czasie są przewidziane prace porządkowe na potoku Studzianka. Sołtys poruszył również sprawę naprawy uszkodzeń w wyniku budowy kanalizacji.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał o dalsze działania w sprawie remontu drogi na Ksawerów. Sołtys zwrócił się również do radnego Nowickiego który rozliczając wszystkich z wykonywanej pracy sam powinien poinformować o swoich osiągnięciach jako radny.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz:
-poinformowała, że teren wokół przystanków autobusowych nie został jeszcze wykoszony,
-odnośnie wykaszania Sołtys prosiła o wyjaśnienie kwestii własności działki na której są zlokalizowane pojemniki do segregacji odpadów,
-zgłosiła zniszczenie drogi prowadzącej do wyrobisk po byłych kamieniołomach, do których wywożona jest ziemia zgromadzona przy budowie kanalizacji w Gminie Platerówka,
-prosiła o nawiezienie kamienia na drogę biegnącą pomiędzy posesją Państwa Dyl i Państwa Jeziorowskich, która po ostatniej nawałnicy została rozmyta,
-prosiła o informację na temat możliwości uczestnictwa dzieci spoza Sulikowa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie. Sołtys poinformowała również o działalności świetlicy terapeutycznej w Radzimowie Górnym, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
 
Radna Anna Pawlak poinformowała, że do Szkoły Podstawowej w Biernej wpłynęło pięć wniosków o udział dzieci w półkoloniach
w Gminie Hohendubrau. Troje dzieci weźmie udział, dwa wnioski zostały przekazane do Świetlicy w Mikułowej.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Nadzór nad naprawą wszelkich uszkodzeń nawierzchni i parkingów będzie prowadzony na bieżąco.
-Gmina nie jest zarządcą koryt rzek w związku z tym nadzór nad pracami porządkowymi jest ograniczony.
-W wyniku rozmów z Gminą Hohendubrau odnośnie wspólnego działania w kwestii remontów dróg okazuje się, że Gmina Hohendubrau nie ma dróg do remontu, które mogłyby kwalifikować się do dofinansowania.
-znacząca większość pojemników znajduje się na działkach należących do gminy.
-Odnośnie wywozu ziemi do wyrobiska w Radzimowie, Wójt stwierdził, że mieszkańcy nie zgłaszali protestów kiedy przez lata wysypywane były tam śmieci, sprawa niszczenia nawierzchni drogi prowadzącej do wyrobiska zostanie sprawdzona.
-Odcinek drogi w Radzimowie Górnym wymyty przez ulewne deszcze zostanie sprawdzony.
-Gmina Hohendubrau pomimo zakończenia wspólnego projektu w ramach modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury nadal wykazuje chęć współpracy z Gminą Sulików organizując wspólne półkolonie. Dzieci, które wezmą udział w półkoloniach z pewnością spędzą czas bardzo aktywnie.
-Droga do Ksawerowa wymaga dużego nakładu finansowego na gruntowny remont, jeżeli znajdą się środki w budżecie remont zostanie wykonany.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że każdy z Wójtów mówił w ten sam sposób, droga jest w bardzo złym stanie, przejazd jest coraz trudniejszy.
 
Wójt stwierdził, że bardzo dużo środków jest wydawanych obecnie na drogi, potrzeby są jednak ogromne. Droga w Ksawerowie nie została zniszczona w poprzedniej kadencji tylko wiele lat wcześniej. Nikt nie jest w stanie nadrobić wszystkich zaległości w tak krótkim czasie.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w odniesieniu do wypowiedzi Sołtysa Zdzitowieckiego stwierdził, że w Starym Zawidowie drogi są w takim samym stanie, jak w Wilce i Ksawerowie. Jeżeli znajdą się środki na remont drogi do Ksawerowa, radny z pewnością będzie głosował za. Radny zauważył, że większość remontów i prac odbywa się w Sulikowie.
 
Radna Bogusława Delijewska w związku z otwarciem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie pytała czy zwiększy się oferta edukacyjna jaką ma do zaoferowania Ośrodek. Radna złożyła również podziękowania dla Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Doroty Świątek za opiekę i wsparcie dla świetlicy terapeutycznej dla dzieci w Radzimowie.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że Wójt już od dwóch lat obiecuje mu kamień na drogę koło świetlicy w Skrzydlicach.
 
Wójt odpowiedział, że droga o której mówi radny Kurek nie jest własnością gminy więc nie można wydawać na nią środków z budżetu gminy.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie poinformował, że w okresie wakacyjnym GOK organizuje zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci. Nie ma obowiązku dowożenia dzieci spoza Sulikowa na zajęcia. Oferta edukacyjna GOKu z pewnością będzie poszerzona ze względu na zwiększoną bazę, którą Ośrodek będzie dysponował.
 
Sołtys Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że nie widziała żadnej informacji na temat zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury
w okresie wakacyjnym.
 
Dyrektor GOK odpowiedział, że do tej pory harmonogram zajęć nie był rozwieszany w sołectwach, jeżeli zaistniała taka potrzeba informacja zostanie rozwieszona.
 
Ad. 10
Sprawy różne.
Nie zgłoszono żadnych spraw.
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XXIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1345)
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6581
Nazwa dokumentu: Protokół nr 23
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-27 07:36:24
Data udostępnienia informacji: 2012-09-27 07:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:07:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner