logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


  

Protokół nr 37
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej
w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Sesję na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików a następnie upoważnił do prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącą Rady Gminy – Genowefę Wilczak - Raczak.
 
Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności radnych stwierdziła że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
 
(Radny Tadeusz Polowy spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1140)
 
Wiceprzewodnicząca powitała Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek sesji:
1.      Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3.      Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2012 rok:
5.1    Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.
5.2    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok. 
5.3    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
6.      Podjęcie uchwał:
6.1    zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej,
6.2    zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
6.3    w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
6.4    w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
w obrębie geodezyjnym Sulików,
6.5    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne,
6.6    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa,
6.7    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
6.8    w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
7. Pytania i wnioski radnych.
8.      Pytania i wnioski sołtysów.
9.      Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10. Sprawy różne i informacje.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. (14 głosów za)
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekty protokołów nr 35 i 36  z poprzedniej sesji wraz
z materiałami na sesję.
Do projektu protokołu nr 35 wpłynęła uwaga radnego Pawła Hasiuka.
W protokole na str. 35 została pominięta wypowiedź radnego i odpowiedź Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie:
Brakujący fragment powinien brzmieć następująco:
„Radny Paweł Hasiuk pytał czy ilość służb dodatkowych Policji jest związana z przekazywaniem przez gminę środków na ten cel. W 2011 roku w Gminie Sulików odbyło się 15 służb dodatkowych, a w 2012 roku służby dodatkowe nie miały miejsca.
 
Kierownik Posterunku odpowiedział, że w 2012 roku służby ponadnormatywne nie odbywały się ponieważ nie było środków na ten cel. W poprzednich latach w przypadku Gminy Sulików środki były przekazywane. Służby dodatkowe są dobrym narzędziem ponieważ zwiększa się ilość służb, podczas których policjanci mają zaplanowane ściśle określone zadania w danym rejonie. Działania podczas tych służb są kierowane głownie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku.”
 
Protokół nr 35 wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół nr 36 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 22 maja 2013 r.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że w treści protokołu pojawił się błąd – umowa z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych została zawarta na 18 miesięcy czyli 1,5 roku.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. (14 za)  
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. odbyła się kontrola problemowa prawidłowości przebiegu i wykonania inwestycji pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji
i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap – Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie” i poprosiła o odczytanie protokołu
z kontroli Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli.
 
Radny Paweł Hasiuk poprosił o udostępnienie kopii protokołu z kontroli. Radny stwierdził, że protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku zostały przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, jednak protokół z kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku nadal nie został odczytany, pomimo tego, że czynności kontrolne nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała jak zostało zagospodarowane drewno z wyciętych na Placu Wolności lip.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że drewno było rozdysponowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że pisemna informacja została przedstawiona przed sesją.
W korespondencji która wpłynęła do Rady Gminy Sulików, wymieniona została skarga Pani Małgorzaty Pławiak - Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna na bezczynność Wójta Gminy Sulików wynikającą z braku realizacji uchwały nr XXIII/167/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska Górne”.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska odczytała skargę.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała,że zgodnie z § 103 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Rada na najbliższej sesji kieruje skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Komisja zapozna się i rozpatrzy skargę na najbliższym posiedzeniu, a następnie przedstawi projekt uchwały w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi wraz
z uzasadnieniem.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że radni powinni przegłosować na sesji, czy skarga ma zostać rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną.
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z przytoczonym wcześniej zapisem Statutu Gminy Rada przekazuje skargę do Komisji Rewizyjnej na najbliższej sesji.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że radny Konarski najprawdopodobniej odniósł się do zapisów poprzedniego Statutu, który mówił, że radni podejmowali decyzję o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną poprzez głosowanie. W nowym zapisie Statutu Gminy nie ma mowy o głosowaniu.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał dlaczego Przewodniczący zwołuje wspólne posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że takie rozwiązanie jest najwłaściwsze, radni wówczas mogą zapoznać się
z projektami uchwał w gronie całej rady i odbywa się mniej posiedzeń w miesiącu.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że zgodnie z § 79 ust. 1 Statutu Gminy Sulików komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje przewodniczący komisji oraz prowadzi przewodniczący posiedzenia wybrany w drodze głosowania. Zdaniem radnego zawiadomienia o posiedzeniach komisji powinny być podpisywane przez przewodniczących poszczególnych komisji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że zostanie to poprawione.  
 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2012 rok.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Radna Bogusława Delijewska prosiła o rozwinięcie punktów w sprawozdaniu dotyczących Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Partnerstwo lzerskie Lokalna Grupa Działania i udziału w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów m.in. w zakresie aktualnych problemów oświaty i planu inwestycyjnego DZMiUW w latach 2013-2014.
 
Radny Bogusław Świątek zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu Wójta nie została zawarta informacja o udziale
w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3. maja na Placu Wolności w Sulikowie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Sejmiku Województwa.
 
Wójt odpowiedział, że uwaga radnego jest jak najbardziej słuszna i podziękował za przypomnienie o uroczystości.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy w związku z powstaniem nowych wydziałów w Urzędzie Gminy Sulików powstał nowy regulamin organizacyjny, ponieważ w sprawozdaniach z pracy Wójta nie było mowy o tym zarządzeniu.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Konwent w którym uczestniczył Wójt odbył się przy udziale Kurator Oświaty, która mówiła o sprawie obowiązku szkolnego, mającego objąć także dzieci sześcioletnie. Pani Kurator przedstawiała swoje argumenty przemawiające za nauką sześciolatków, uczestnicy Konwentu przyjmowali je z dystansem, niekoniecznie się z nimi zgadzając. Zdania na ten temat są bardzo podzielone. Stowarzyszenie „Ratujmy maluchy” ma negatywny wpływ na świadomość wielu rodziców, skutkiem tego jest wielki podział. Tematyka oświaty na konwencie nie poruszała wewnętrznych problemów w poszczególnych gminach, tylko ogólnej polityki oświaty na płaszczyźnie krajowej.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy w Konwencie wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli.
 
Wójt odpowiedział, że w konwencie wzięli udział jedynie przedstawiciele samorządów.
 
W kwestii planu inwestycyjnego DZMiUW w latach 2013-2014 Wójt poinformował, że zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej i regulacji koryta rzeki Czerwona Woda nie znalazło się w planach DZMiUW. W 2013 roku zadanie na pewno nie będzie realizowane, nie wykluczone jest to, że w przyszłym roku sfinansowanie zadania będzie możliwe. Wójt wywołał dyskusję na temat cieków nie istotnych dla rolnictwa jakim jest rzeka Czerwona Woda, skutkuje to tym, że DZMiUW nie otrzymuje wystarczających środków na remonty i regulację tych cieków.
 
Zastępca Wójta poinformował, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Partnerstwo lzerskie LGD, było poświęcone udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Zostało przedstawione sprawozdanie finansowe
i opinia Komisji Rewizyjnej. W sprawach różnych poruszone były tematy przyszłego okresu programowania na lata 2014-2020.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików było podjęte w marcu, w związku z tym informacja o jego podpisaniu nie mogła znaleźć się w sprawozdaniu dotyczącym działań Wójta w miesiącu maju.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że w sprawozdaniu z pracy Wójta w miesiącu marcu zarządzenie również się nie znalazło.
 
Sekretarz stwierdziła, że widocznie zostało to przeoczone, tak jak w przypadku informacji na temat uroczystości 3. maja, które nie znalazło się w sprawozdaniu. Zarządzenie dotyczące regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików.
 
Wójt poinformował, że wszystkie sprawy dotyczące regulaminów i spraw zatrudnienia w Urzędzie Gminy będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy w najbliższym czasie. Radny zostanie poinformowany o wynikach kontroli.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy wiadome jest w jakim kierunku prowadzone będą zadania przez Zachodni Obszar Integracji, w ramach którego zostało podpisane porozumienie o współpracy.
 
Wójt odpowiedział, że będą to strategiczne inwestycje takie jak budowa dróg np. pomiędzy powiatami skupionymi
w ramach porozumienia.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Sulików zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5
Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Ad. 5.1.
Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna.
(godz. 1140 – na sesję przybył radny Tadeusz Polowy – w sesji bierze udział 15 radnych)
 
Wójt przedstawił prezentację multimedialną zawierającą informację o przeprowadzonych inwestycjach w 2012 roku oraz o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sulików.
Wójt wręczył wyróżnienia i podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Sulików: Marcie Staszczuk, Marcie Brzozowskiej, Damianowi Kapicowi, Dariuszowi Mulko, Tomaszowi Chrzanowskiemu  życząc dalszego zapału do pracy i wszelkiej pomyślności.
 
Ad. 5.2.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2012 rok zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Wiceprzewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie informacji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2012 rok i o stanie mienia Gminy Sulików.
 
Wójt oddał głos Pani Skarbnik w celu przedstawiania korekty do sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali korektę do sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2012 rok w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji 1.2.9. kwotę 122 455,31 zł należy poprawić i wpisać kwotę 2 978 606,16 zł. Korekta nie ma wpływu na pozostałe wyliczenia w treści sprawozdania. 
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak zaprosiła do dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy znaki przy kwotach na str. 4 i 5 są minusami czy myślnikami. Radna pytała również czym jest spowodowany wzrost deficytu i prosiła o sprostowanie jeżeli jej stwierdzenie było błędne.
 
Skarbnik poinformowała, że w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2012 r. planowany deficyt zwiększył się poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2011 roku do budżetu.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że kiedy był sołtysem, ubiegał się o remont drogi do Ksawerowa, wówczas słyszał, że nie ma środków w budżecie na ten cel. Pełniąc funkcję radnego nadal słyszy, że na remont drogi nie ma środków. Zdaniem radnego Gmina Sulików jest podzielona na gminę A i B, na lepsze i gorsze miejscowości w których nic się nie dzieje. Radny stwierdził, że miejscowości takie jak Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów, Ksawerów zostały kompletnie zapomniane.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie ma miejsce dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok, które zawiera m.in. informację o wykonanych inwestycjach. Wójt chciałby, żeby zadanie o którym mówił radny znalazło się w budżecie, jednak jego realizacja wymaga znacznych nakładów.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał gdzie ukazały się artykuły promocyjne o Gminie Sulików na kwotę 10 286,00 zł.
 
Wójt odpowiedział, że artykuły o Gminie Sulików były publikowane m.in. w Atlasie Górnych Łużyc, Gazecie Wojewódzkiej i w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czym jest spowodowany zwrot wynagrodzenia pracowników na kwotę 9 482,90 zł. Radna pytała również czy deklaracje Firmy GEO na temat dofinansowania remontu dachu na Przedszkolu w Sulikowie są nadal aktualne.
 
Wójt odpowiedział, że deklaracje firmy GEO są nadal utrzymywane, firma ma zamiar przekazać darowiznę w kwocie 150 tys. zł na rzecz Gminy Sulików  z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu, termin przekazania środków nie jest jeszcze ustalony. Wójt poinformował, że umowa darowizny na kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Małej Wsi Dolnej została podpisana.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy znana jest osoba, która uszkodziła kanalizację burzową w Sulikowie na ulicy Zgorzeleckiej. Gmina na naprawę uszkodzonej sieci wydała środki w wysokości 12 187,06 zł.
 
Wójt odpowiedział, że sprawca tej usterki nie jest znany, jednak Gmina jest właścicielem sieci kanalizacyjnej
i musiała pokryć koszty jej naprawy. Gdyby sprawca był znany z pewnością został by pociągnięty do odpowiedzialności.
 
Skarbnik poinformowała, że kwota 9 482,90 zł jest zwrotem wynagrodzenia niewłaściwie pobranego z tytułu rozwiązania umowy o pracę z osoba zatrudnioną w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na mocy wyroku sądowego w 2011 roku. Zwrot wynagrodzenia miał miejsce w 2012 roku.
 
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5.3.
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2012.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2012 rok.
 
Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
(W trakcie przerwy w obradach, sesję opuścił Przewodniczący Rady – godz. 1320. W sesji brało udział 14 radnych)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
 
6.1  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.2  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
6.3 W sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.4  W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
w obrębie geodezyjnym Sulików.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.5  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.6  W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.7  W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)
 
6.8 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę do  projektu uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie wykaszania poboczy dróg.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki również poruszył sprawę wykaszania poboczy dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych.
 
(Na sesję powrócił Przewodniczący Rady Gminy – godz. 1400. W sesji uczestniczy 15 radnych.)
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że po obejrzeniu prezentacji multimedialnej dochodzi do wniosku, że drogi są remontowane we wszystkich miejscowościach poza Studniskami Dolnymi. Również oświetlenie zostało rozbudowane już wszędzie poza Studniskami. Rademu trudno jest to wytłumaczyć mieszkańcom. Wójt otrzymał absolutorium od radnych, jednak mieszkańcy nie udzielili by absolutorium radnemu. W Studniskach zlikwidowano szkołę, zniszczono drogę i radny nie ma czym się poszczycić. Radny przychylił się do zdania radnego Dominikowskiego, że Gmina Sulików dzieli się na miejscowości lepsze i gorsze. Ponadto radny mówił o potrzebie przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drodze Studniska Dolne – Zgorzelec.
 
Radna Bogusława Delijewska podziękowała za dostarczenie kopii protokołu z przeglądu usunięcia usterek stwierdzonych podczas przeglądu ulic Aleja Róż, Kościelna, Garbarska i Nowe Miasto, w którym nie mogła uczestniczyć osobiście.  Radna pytała o termin naprawy usterek i stwierdziła, że sytuacja na ulicy Nowe Miasto pogarsza się coraz bardziej zamiast ulegać poprawie.
 
Radny Marian Kurek monitował w sprawie ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej nr 355 prowadzącej do Zawidowa. Radny prosił także o ograniczenie prędkości na drodze prowadzącej do Skrzydlic od strony Zawidowa.
 
Radny Bogusław Świątek w imieniu mieszkańców Łowina prosił o nawiezienie kamienia na drogi w tej miejscowości. Mieszkańcy sami zajmą się rozplantowaniem kamienia. Radny w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Dominikowskiego na temat licznych remontów dróg w miejscowościach Bierna i Miedziana, stwierdził, że te miejscowości już trzy razy zostały zniszczone przez powódź, która przyniosła ogromne szkody. Gdyby nie tragiczna w skutkach powódź drogi z pewnością nie byłyby wyremontowane.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy nastąpi naprawa nawierzchni drogi powiatowej Sulików – Radzimów. Sytuacja na drodze stwarza niebezpieczeństwo.
 
Radny Józef Ziomek pytał komu należy zgłaszać potrzeby w zakresie naprawy dróg gminnych i wewnętrznych. Radny poinformował ponadto, że młodzieżowa drużyna KS Cosmos Radzimów zapewniła sobie awans do ligii okręgowej. W drużynie gra młodzież z terenu całej gminy. Z awansem będą wiązały się większe koszty. Radny prosił o wyróżnienie trenera drużyny, który kolejny raz doprowadził drużynę do awansu.
 
Radny Tadeusz Polowy mówił o potrzebie monitowania w Starostwie Powiatowym sprawy remontu drogi powiatowej, o której mówiła radna Bogusława Delijewska. Radny ponadto poruszył sprawę licznych interwencji Straży Gminnej, które w ok. 100 przypadkach dotyczyły jego osoby. Radny prosił o zwrócenie uwagi Wójta na zachowanie Komendanta Straży Gminnej. Zdaniem radnego zachowanie Komendanta podważa autorytet Wójta. Radny mówił ponadto o postępowaniu administracyjnym dotyczącym rowu na jego posesji. Radny uporządkował swój teren i rów powinien być doprowadzony bezpośrednio do rzeki Czerwona Woda. Radny jako osoba publiczna musi składać wyjaśnienia w tej sprawie w licznych postępowaniach administracyjnych, które jego zdaniem są bezpodstawne.
Radny pytał także o interwencję w sprawie zanieczyszczania wyrobiska w Radzimowie Górnym. Mieszkańcy pytali się radnego jakie konsekwencje będą wyciągnięte od osób, które doprowadziły do zaśmiecenia tego terenu.
 
Radny Paweł Hasiuk mówił, że na poprzedniej sesji pytał Wójta kto w dniach 12-13 kwietnia uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Na pytanie radnego Wójt odpowiedział, że pracownica Urzędu Gminy zajmująca się pozyskiwaniem środków zewnętrznych nie zakwalifikowała się na szkolenie. Radny odczytał stosowny fragment protokołu. Radny nie wierząc w słowa Wójta wystosował pismo w tej sprawie do członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Pana Włodzimierza Chlebosza. W odpowiedzi na zapytanie, radny otrzymał informację od Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich – Pana Pawła Czyszczonia. Radny odczytał pismo w którym Pan Paweł Czyszczoń poinformował, że Pani Angelika Suchecka rzeczywiście nie zakwalifikowała się na szkolenie, o czym została poinformowana. Na szkoleniu pojawiła się Pani Barbara Dunaj, pracownik Urzędu Gminy Sulików, oddelegowana na wyjazd przez Sekretarz Gminy Sulików. Pani Dunaj uczestniczyła w obydwu dniach szkolenia. Radny pytał czy w tym okresie Pani Barbara Dunaj była pracownikiem Urzędu Gminy Sulików i złożył wniosek o zbadanie tej sprawy przez Komisję Rewizyjną.
 
Radny Grzegorz Konarski prosił o udzielenie informacji o postępach przy budowie przyłączy kanalizacyjnych przez Prezesa Spółki SUPLAZ.
 
Wójt ustosunkowując się do wniosku radnego Pawła Hasiuka stwierdził, że nie widzi nic niewłaściwego we fragmencie protokołu odczytanym przez radnego. Pani Angelika Suchecka rzeczywiście nie zakwalifikowała się do udziału w szkoleniu i nie mogła uczestniczyć w szkoleniu, o czym mówi także pismo Pana Pawła Czyszczonia. Wójt dokładnie o tym samym mówił na poprzedniej sesji. Wójt dodał, że nikt z pracowników Urzędu Gminy nie brał udziału w szkoleniu. Szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski nie jest skierowane wyłącznie do pracowników urzędów.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że z pisma wynika, że w szkoleniu uczestniczyła Pani Barbara Dunaj z Urzędu Gminy Sulików, która została oddelegowana na ten wyjazd przez Sekretarz Gminy.
 
Zastępca Wójta dodał, że Pan Czyszczoń nie miał najwyraźniej kompletnej wiedzy na temat statusu uczestników szkolenia. Pani Dunaj nie była wówczas pracownikiem Urzędu Gminy Sulików i w tej sytuacji wyjaśnienia powinien składać Dyrektor Paweł Czyszczoń.
 
Wójt stwierdził, że Pani Barbara Dunaj nie była wówczas pracownikiem Urzędu Gminy i nie rozumie jakiej odpowiedzi radny od niego oczekuje. Wójt udzielił już odpowiedzi, że z Urzędu Gminy Sulików w szkoleniu nie brał udziału żaden pracownik.
 
Sekretarz Gminy zwróciła się do radnych, aby głosując nad wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Komisję Rewizyjną brali pod uwagę czy sprawa dotycząca udziału pracowników w szkoleniach jest kompetencją Rady Gminy. Rada powinna działać w swoim zakresie, którym nie wszystko jest objęte. Sekretarz prosiła także o poszanowanie zasady, że ocena działań pracownika należy do jego pracodawcy. W związku z tym, Sekretarz prosiła o to, aby nie dyskutować na jej temat na forum Rady i pozostawić przedstawienie przez nią wyjaśnień pracodawcy czyli Wójtowi.
 
Wójt stwierdził, że nie ma nic przeciwko aby Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w zakresie, o którym mówi radny Paweł Hasiuk. Jednak radni powinni oszczędzić sobie pracy w tym zakresie, ponieważ wszystko co było do powiedzenia przez Wójta w tym temacie zostało już wypowiedziane.
 
Wiceprzewodnicząca zapytała czy radny Paweł Hasiuk podtrzymuje swój wniosek.
 
Radny odpowiedział twierdząco.
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Pawła Hasiuka o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sprawy czy osoba uczestnicząca w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu była pracownikiem Urzędu Gminy Sulików.
 
Wniosek został odrzucony 7 głosami przeciwnymi i 6 glosami wstrzymującym się, przy 2 głosach za.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania radnych:
-Koszenie poboczy dróg jest jak najbardziej zasadne, pobocza dróg gminnych i wewnętrznych zostały wykoszone. Wykaszanie poboczy dróg powiatowych powinno już mieć miejsce, zarówno w tej sprawie, jak i w sprawie podcięcia gałęzi drzew przy drodze Studniska Zgorzelec Wójt wystąpi do Starostwa.
-Naprawa drogi powiatowej Sulików – Radzimów powinna mieć miejsce jak najszybciej, Wójt będzie monitował w tej sprawie. Poza radnymi sprawę tą porusza wielu kierowców korzystających z tej drogi.
-Wysiłki trenera drużyny Cosmos Radzimów są warte docenienia i z pewnością będzie to miało miejsce.
-W kwestii oświetlenia w Studniskach Dolnych Wójt poinformował, że istnieje szansa na pozyskanie środków na rozbudowę sieci oświetleniowej i należy uzbroić się w cierpliwość.
-Wójt sprawdzi co można zrobić w kwestii nawiezienia kamienia na drogi w Łowinie.
-W sprawie poruszanej przez radnego Polowego Wójt stwierdził, że wyznaje zasadę, że wszyscy są równi wobec prawa bez względu na sprawowaną funkcję. Postępowanie prowadzone przez Straż Gminną zostało zakończone. Sprawa była prowadzona na wniosek sąsiadów radnego. Na wniosek radnego miała miejsce interwencja Starostwa i Straży Gminnej w kwestii rowu melioracyjnego. Wobec wszystkich sąsiadów radnego również prowadzone jest postępowanie. Zdaniem Wójta nigdy Straż Gminna nie dopuściła się do prześladowania kogokolwiek.
-Do zanieczyszczenia wyrobiska po kamieniołomach przyczyniły się dwie firmy Geobud i Egbud i należy wyjaśnić tę sprawę.
 
Pan Krzysztof Lipko – Prezes MSWK SUPLAZ mówił o sprawie odtwarzania nawierzchni dróg po budowie kanalizacji. Zniszczenia dróg i poboczy przez ciężki sprzęt było nieuniknione przy tak rozległej i rozbudowanej inwestycji, jednak ciężki sprzęt często dojeżdża także do rolników transportując maszyny i nawozy. Drogi gminne wskazane w protokole sporządzonym z przeglądu dróg zostały w większości naprawione. Prace porządkowe ciągle trwają. Przyczyną kilkukrotnych wykopów w tych samych miejscach, jest bardzo duża ilość przyłączy do sieci i jej długość. Przy inwestycji pracowali ludzie, którzy nie zawsze byli rzetelni wykonując swoją pracę. Prezes informował, że dopiero lipcu 2014 roku rozpocznie się okres gwarancyjny na wszystkie wykonane roboty. Wykonawca jest w trakcie naprawy wszystkich wad stwierdzonych w momencie zgłoszenia zakończenia robót, jak również usterek powstałych w momencie uruchamiania nowych odcinków sieci, do której przyłączają się mieszkańcy. Niestety, firma która była generalnym podwykonawcą  - Firma Sobet przestanie istnieć, ponieważ ogłosiła upadłość. Wszelkie roszczenia Spółki SUPLAZ wobec wykonawcy muszą trafić do syndyka masy upadłościowej. Firma Bilfinger Berger – główny wykonawca wzięła całą odpowiedzialność za wykonanie kontaktu. Przez kilka miesięcy poszukiwana była firma, która poprawi pracę Firmy Sobet. W maju br. podpisana została umowa na usunięcie wszystkich usterek, odtworzenia wszystkich nawierzchni i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sesji kanalizacyjnej.
W kwestii przyłączania odbiorców do sieci kanalizacyjnej Prezes poinformował, że na 798 odbiorców, wydanych zostało 386 warunków przyłączenia, co stanowi ok. 50%. Liczba wydanych warunków na przyłączenie do sieci systematycznie wzrasta. Dokonano 201 odbiorów przyłączy kanalizacyjnych, z których korzysta 1162 osób z wymaganych 2990.
Z miejscowości, które są w projekcie, najlepsza sytuacja panuje w Sulikowie, ponieważ z 345 odbiorców wydano warunki dla 250, a w przypadku 145 przyłączy dokonano odbioru. Prezes stwierdził, że w bardzo dużej mierze jest to zasługa Straży Gminnej, dzięki ich działalności wielu mieszkańców zgłosiło się po wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Znacznie gorsza sytuacja ma miejsce w Studniskach Dolnych, z 61 odbiorców, warunki pobrało 22. W Studniskach Górnych z 29 odbiorców, warunki pobrało 10, a w Mikułowej z 23 odbiorców warunki pobrało jedynie 11. Najgorsza sytuacja ma miejsce w Gminie Platerówka.
W sprawie osiągnięcia efektu ekologicznego Prezes poinformował, że dzięki jednoczesnemu aneksowaniu terminu zakończenia robót przesuwany był termin osiągnięcia efektu ekologicznego. Termin osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego to 29 lipca 2014 r.
W maju br. pracę rozpoczął kolejny podwykonawca, który musi zająć się usuwaniem usterek po poprzednim wykonawcy i jest to bardzo ciężkie zadanie.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, czy mieszkańcy przyłączeni do sieci kanalizacyjnej ponoszą opłaty za odprowadzanie ścieków i w jakiej wysokości. Radny pytał jakie działania podejmują pracownicy Spółki SUPLAZ aby zachęcić mieszkańców do przyłączania się do sieci poza działaniami Straży Gminnej.
 
Prezes MSWK SUPLAZ odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na temat wysokości środków zgromadzonych z opłat mieszkańców, ponieważ nie spodziewał się takich pytań. Same koszty utrzymania sieci są znacznie wyższe niż opłaty, które wpływają. Sporządzając bilanse funkcjonowania Spółki co kwartał wszystkie wartości są znane Prezesowi, jednak trudno jest bez sięgnięcia do dokumentacji określić wartości każdego elementu składowego bilansu. Pracownicy Spółki mogą jedynie prosić mieszkańców o przyłączanie do sieci. Nie istnieje żadna forma nacisku prawnego na mieszkańcach. Pracownicy wręczają ulotki i wyjaśniają mieszkańcom, że jeżeli przyłączą się w tym roku poniosą znacznie mniejsze koszty wykonania przyłączenia. W obecnej chwili po stronie Spółki leży obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i innych obowiązków.
 
Rady Tadeusz Polowy stwierdził, że przysłuchując się wypowiedzi Wójta ocenił ją jako bardzo wymijającą. Radny nie miał na myśli firm sypiących ziemię do wyrobiska po kamieniołomach, ale mówił o odpadach wywożonych przez mieszkańców z cmentarza. Radny zwrócił się z konkretnym pytaniem kiedy w rowie płynącym przez jego posesję przestaną płynąć ścieki.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że pobocze drogi powiatowej w Studniskach Dolnych zostało zniszczone przez ciężki sprzęt i wielokrotnie powtarzane wykopy w tych samych miejscach. Radny pytał kiedy można spodziewać się usunięcia stwierdzonych przy przeglądzie usterek.
 
Prezes odpowiedział, że podtrzymuje swoje słowa, które wypowiada na zebraniach wiejskich, na temat naprawienia usterek, które były rzeczywiście spowodowane przez wykonawcę inwestycji. Uzupełnienie poboczy kamieniem zgodnie z deklaracją wykonawcy  ma nastąpić w najbliższym czasie. Działają dwie brygady drogowe, które nie są w stanie naprawić wszystkiego jednocześnie, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość bo działają sukcesywnie. Opóźnienia są też spowodowane warunkami atmosferycznymi.
 
Radny Bogusław Świątek pytał jakim środkiem są odkażane sieci wodociągowe przez Spółkę SUPLAZ, ponieważ przez ostatnie kilka dni bydło nie pije wody z wodociągu.
 
Prezes MSWK Suplaz odpowiedział, że miała miejsce awaria sieci, w związku z tym musiała mieć miejsce dezynfekcja sieci wodociągowej aby nie dopuścić do rozwinięcia flory bakteryjnej i zatrucia mieszkańców. Do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu, który jest dawkowany zgodnie z instrukcją. Pracownicy posiadają urządzenie służące do pomiaru poziomu środka dezynfekującego i nie stwierdzili nigdy przekroczenia jego stanu.
 
W nawiązaniu do zapytania radnego Mariana Kurka Wójt odpowiedział, że wystąpi o wyjaśnienie do zarządcy tej drogi.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczący rad sołeckich.
 
Sołtys Franciszek Fleszar mówił o konieczności naprawy studni, przy drodze do Sulikowa oraz pytał o oczyszczanie koryta potoku Studzianka. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych Sołtys mówił
o konieczności rozważenia możliwości zagospodarowania budynku po szkole. W kwestii świetlicy Sołtys mówił
o wykonaniu prac przy świetlicy i poszerzeniu parkingu, zachęciłoby to mieszkańców do korzystania ze świetlicy. Sołtys zaprosił również wszystkich na festyn z okazji Dnia Dziecka, podczas którego wystawione będzie przedstawienie przygotowane przez rodziców i występ lokalnego zespołu.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt stwierdził, że studnia na zakręcie jest tematem poruszanym od kilku kadencji i należy podjąć stanowcze kroki aby uporządkować tę sprawę. Zabiegi sanitarne na potoku Studzianka były wcześniej przeprowadzane w ramach gwarancji po regulacji potoku i możliwe, że o prace porządkowe na potoku będzie trzeba występować do zarządcy potoku a nie do wykonawcy. Sprawa zostanie wyjaśniona. W kwestii zagospodarowania budynku po szkole, należy rozważyć wszelkie możliwości, jednak w chwili obecnej nie ma wypracowanej koncepcji.
 
 
Ad. 11
Sprawy różne:
-Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji i posiedzeń komisji radni zostaną poinformowani odrębnymi zawiadomieniami.
-Sekretarz Gminy przedstawiła informację o pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy. Żywność będzie dostarczana przez fundację przez dziesięć miesięcy do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Sekretarz podkreśliła, że żywność jest rozdysponowana przy wsparciu niektórych radnych  i sołtysów, którzy poproszeni o pomoc w tej sprawie zgodzili się poświęcić swój czas: Radny Andrzej Kurek, radna Weronika Ziółkowska, Sołtys Franciszek Fleszar, Sołtys Ewa Wrzeszcz, Sołtys Wioletta Rynkiewicz, Sołtys Beata Mazur, opiekun świetlicy w Studniskach Górnych – Pani Bogusława Bartosz a także pracownicy GOK-u i GOPS-u.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na pdst. § 44 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXVII sesję w obecnej kadencji Rady Gminy. (godz. 1450).
 
 
                                                                                                          Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                                          Genowefa Wilczak – Raczak
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak 

Ilość odwiedzin: 5839
Nazwa dokumentu: Protokół nr 37
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-07-04 14:55:54
Data udostępnienia informacji: 2013-07-04 14:55:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:45:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner