logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 40
z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 30 września 2013 roku o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XL sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Radna Agnieszka Nachotko spóźniła się, przybyła na sesję o godz. 1210, w sesji wzięło udział 15 radnych)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską - Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2.    Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 roku.
6.    Podjęcie uchwał:
6.1   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Sulików,
6.2   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
6.3   o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
6.4   w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
6.5   w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików,
6.6   w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Sulikowie,
6.7   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
6.8   w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
7.   Pytania i wnioski radnych.
8.    Pytania i wnioski sołtysów.
9.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10. Sprawy różne i informacje.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w imieniu sołtysów obecnych na sesji przedstawiła wniosek
do Przewodniczącego Rady Gminy o wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej likwidacji Straży Gminnej
w Sulikowie. Radna odczytała wniosek.
 
Radny Andrzej Dominikowski poinformował, że w dniu 23 września br. złożył wniosek w sprawie poddania pod głosowanie  na wrześniowej sesji wniosku o remont drogi nr 123 w Wilce w 2014 roku.
 
Przewodniczący stwierdził, że otrzymał wniosek radnego i został on ujęty w informacji na temat pracy Rady Gminy Sulików, radny może poruszyć tę sprawę w innym momencie sesji.
 
(godz. 1210 – na sesję przybyła radna Agnieszka Nachotko, sesję opuścił radny Bogdan Kaczmarczyk – w sesji bierze udział 14 radnych)
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Genowefy Wilczak – Raczak w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Sulikowie.
 
Wniosek został odrzucony 8 głosami przeciwnymi przy  6 głosach za.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
 
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (14 głosów za).
 
(godz. 1215 – na sesję powrócił radny Bogdan Kaczmarczyk – w sesji bierze udział 15 radnych)
 
Przystąpiono do realizacji porządku sesji.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów z poprzednich sesji nr 38 i 39. Do projektów protokołów nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół nr 38 z czerwcowej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.
Protokół nr 39 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych
w dniu 23 września 2013 r.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Radny Paweł Hasiuk prosił o przedstawienie pism: radnego Mariana Kurka do wiadomości Rady Gminy Sulików
w sprawie podjęcia działań w celu przeprowadzenia kontroli na terenie wybudowanej w skrzydlicach laguny na odpady
z kiszonki kukurydzy oraz informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie odnośnie zakresu kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący odczytał pismo radnego Mariana Kurka oraz przekazał radnemu Pawłowi Hasiukowi informację Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w celu zapoznania się.
 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Marian Kurek prosił o szerszą informację na temat spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na temat funkcjonowania laguny w Skrzydlicach.
 
Wójt odpowiedział, że podjął rozmowy z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie laguny w Skrzydlicach zanim radny Kurek wnioskował o przeprowadzenie kontroli. Podczas dwukrotnych spotkań omówione zostały m.in. problemy mieszkańców Skrzydlic i Zawidowa. Wójt zwrócił się do WIJHARS o przeprowadzenie kontroli laguny w której przygotowywany jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby biometan liquid wytwarzany przez Firmę „Biometan” w Zittau. Obecnie prowadzone są działania kontrolne, mające sprawdzić czy produkowany środek do uprawy roślin spełnia wymogi określone w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na mocy której ten środek może być stosowany i przechowywany. Dwukrotnie pobrano próbki -  bezpośrednio ze zbiornika i z samochodu, w którym przewożona jest substancja. Strony postępowania będą poinformowane o wynikach kontroli.
 

 

 

Radna Bogusława Delijewska poprosiła o szczegółową informację na temat spotkania ze Starostą Zgorzeleckim
w sprawie komunikacji autobusowej po likwidacji PKS Zgorzelec.
W kwestii spotkania Wójta z Kierownikiem Kopalni Radan Bazalt radna poinformowała, że sukcesywnie odbywają się spotkania mieszkańców z przedstawicielami kopalni. Zgodnie z deklaracjami ma mieć miejsce pomiar hałasu przy udziale mieszkańców. Radna dodała że usypane wały, które miały obniżyć poziom hałasu nie spełniają swojej roli wystarczająco.
 
Wójt odpowiedział, że za organizację transportu pomiędzy miejscowościami w sąsiednich gminach odpowiada Starosta Powiatowy. Na przełomie lipca i sierpnia do Starosty Zgorzeleckiego wpłynęły wnioski o pilne wydanie zgody na obsługiwanie tras, które miały zastąpić trasy realizowane przez PKS. Informacje o kursach autobusów zorganizowanych przez przewoźników zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców.
 
Radna Bogusława Delijewska w imieniu mieszkańców korzystających z usług przewozowych Firmy Pana Bieleckiego poprosiła, aby kursy z miejscowości Miedziana, Bierna, Radzimów przejeżdżały także przez Sulików, który jest omijany przez autobus jadący do Zgorzelca. Utrudnia to mieszkańcom załatwianie spraw np. w Urzędzie Gminy, bankach, na poczcie i w innych instytucjach.
 
Wójt odpowiedział, że trasa została zaproponowana przez przewoźnika, który twierdzi że pomiędzy Zgorzelcem
a Sulikowem funkcjonuje dobre połączenie. Kursy omijające Sulików miały na celu szybkie dowiezienie mieszkańców bezpośrednio do Zgorzelca.
 
Radna Bogusława Delijewska dodała, że Starosta sugerował, aby sołtysi sąsiednich sołectw wypracowali plan optymalnych godzin kursów, które mógłby zaproponować w rozmowach z przewoźnikami.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że obecnie istnieją trzy kursy z Miedzianej do Zgorzelca, omijające Sulików. Zdaniem Pani Sołtys konieczny jest przynajmniej jeden kurs, który przejeżdżałby przez Sulików. W rozmowie
z właścicielem firmy przewozowej Sołtys usłyszała, że będzie w tej sprawie rozmawiał tylko z przedstawicielami Urzędu Gminy.
 
Wójt odpowiedział, że przekaże te sugestie przewoźnikowi, ale nie może odpowiadać jaką ten decyzję podejmie. 
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz dodała, że kierowcy autobusów twierdzą, że takie trasy opłacają się firmie. Sołtys stwierdziła, że Wójt i Starosta mogliby spróbować wpłynąć na przebieg kursów. Problem stanowią również kursy powrotne ze Zgorzelca.
 
Wójt odpowiedział, że przyczyną upadku PKSu było wykonywanie nieopłacalnych kursów. Przedsiębiorstwa przewozowe nie podejmą się prowadzenia kursów, z których będzie korzystało kilku mieszkańców.
 
Sołtys Anna Marczyk poinformowała, że w rozmowie z przewoźnikiem usłyszała, że firma potrzebuje czasu na określenie potrzeb mieszkańców. W połowie października sytuacja powinna się ustabilizować.
 
W kwestii spotkania z Kierownikiem Kopalni, Wójt poinformował, że opracowany został projekt regulaminu dla mieszkańców, którzy mają swoje działki za terenem kopalni. W regulaminie uwzględniono przede wszystkim wymagania z ruchem transportu górniczego. Przejazd maszyn rolniczych jest ciągle możliwy. Wójt zapoznawał się
z projektem regulaminu, zwrócono w nim szczególnie uwagę na kwestię bezpieczeństwa poruszających się pojazdów podczas pracy kopalni.  
 
Radna Bogusława Delijewska zasugerowała, aby zorganizować spotkanie z mieszkańcami w celu dopracowania zasad przejazdu przez teren kopalni, który jest obecnie możliwy. Pracownicy kopalni nie zawsze są poinformowani
o przejeździe rolników. Radna poprosiła, aby Wójt odniósł się do większego hałasu i głośnych wystrzałów na terenie kopalni w dniu sesji ok. godz. 6.00.
 
Wójt w kwestii zdarzenia, o którym radna mówiła nie posiada żadnej wiedzy, więc nie może zabrać głosu w tej sprawie.
 
Radna Delijewska stwierdziła, że poziom hałasu był bardzo uciążliwy, pomimo utworzonego wału wyciszającego. Zdaniem radnej wysokość wału nie jest wystarczająca.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał o szczegóły przeglądu naprawy usterek wykonanych przez Firmę Maxi Star
w budynku Hali Sportowej w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że prace przy usuwaniu usterek zostały zakończone, wszystkie uzgodnione usterki zostały naprawione. Rolę inspektora nadzoru pełnił Pan Ryszard Nawrocki, który sprawował kontrolę nad każdą wykonywaną operacją techniczną. Wszystkie prace są udokumentowane szczegółowo w dokumentacji fotograficznej na każdym etapie.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk poprosił, aby Wójt odniósł się do spotkania Gminnej Komisji Mieszkaniowej w sprawie przydziału mieszkania socjalnego. Radny pytał czy wniosek o przydzielenie lokalu mieszkalnego wpłynął ze względu na wymówienie umowy najmu przez właściciela majątku w Studniskach Dolnych.
 
Wójt odpowiedział, że nie wie jakie działania podjął właściciel majątku w Studniskach, jednak wpłynął do urzędu wyrok sądu nakazujący zapewnienie lokalu socjalnego  dla osób, które wcześniej tam wynajmowały mieszkanie.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała o koszty umowy na wykonanie oceny technicznej mostu na rzece Czerwona Woda na ul. Górnej.
 
Wójt odpowiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą Gminie przeprowadzenie oceny technicznej mostu na ul. Górnej. Ekspertyzę przeprowadziła Firma „Mosty Kolasa” z Jelenie Góry . Koszty oceny technicznej w wysokości 6 tys. zł poniosła Gmina.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o informację na temat zarządzenia w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2013 roku.
 
Wójt odpowiedział, że Pani Skarbnik przedstawi treść zarządzenia.
 
Radny Paweł Hasiuk prosił o informację na temat zarządzenia w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików.
 
Wójt zachęcił do zapoznania się z zarządzeniami, które są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików.
 
Skarbnik Gminy dodała, że zarządzenie o które pytał radny Polowy zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera informację o wykonaniu budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach. Gmina Sulików nie udziela takich umorzeń, w związku z tym zarządzenie zawiera wykonanie budżetu za poszczególne kwartały i informację, że umorzenia nie zostały udzielone.
 
Wójt stwierdził, że zarządzenia zostaną przekazane radnym w przerwie sesji.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że druga część tytułu zarządzenia mówiąca o udzielonych umorzeniach nie jest dla niego jasna.
 
Wójt poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie terminu ujętego w tytule zarządzenia.
 
Skarbnik stwierdziła, że konieczne jest sięgnięcie przez nią do aktu prawnego w celu przytoczenia precyzyjnego brzmienia przepisu.  
 
Wójt poprosił o udzielenie głosu Prezesowi Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ.
 
Prezes MSWK SUPLAZ omówił przebieg realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Prezes poinformował, że w sierpniu br. został podpisany aneks do umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozszerzający zakres zadania. Prezes uzyskał tym samym zgodę WGOŚiGW na zakup samochodu pogotowania technicznego oraz wozu wielospecjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i udrażniania sieci kanalizacyjnej. Sprzęt o wartości 1.260.000,00 zł do końca br. znajdzie się na wyposażeniu Spółki. 
Prezes przypomniał, że roboty zasadnicze zostały zakończone 30 listopada ubiegłego roku, wówczas rozpoczął się roczny okres zgłaszania i naprawiania wad i usterek. Wykonawca ma jeszcze dwa miesiące na usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek. Do naprawy pozostały odcinki kanalizacji w Małej Wsi Dolnej i Studniskach Dolnych o łącznej długości ok. 200 m. Spółka wynegocjowała z głównym wykonawcą, aby w miejscach gdzie będą wykonywane te naprawy odtworzona została nawierzchnia na całej powierzchni drogi.  Po zakończeniu rocznego okresu zgłaszania usterek, rozpocznie się trzyletni okres gwarancyjny. Wszelkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane na koszt głównego wykonawcy.
 
Radny Andrzej Kurek stwierdził, że w dniu 4 lipca zwrócił się do Prezesa Spółki SUPLAZ o przeprowadzenie przeglądu terenu Sulikowa pod względem funkcjonowania nowej sieci wodno-kanalizacyjnej. Radny nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo i nadal czeka na przegląd. Radny dodał również, że warstwa asfaltu położona na drogach po zakończeniu budowy sieci jest zbyt cienka, co skutkuje odkształceniami na jezdni. Radny stwierdził ponadto, że hydrant przy Urzędzie Gminy został zabity gwoździami.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że w przypadku starej sieci wodociągowej miały miejsce częste usterki
i znaczne ubytki wody. Nowa sieć wodno-kanalizacyjna również ulega wielu awariom. Radny pytał czy nie można było uniknąć tych licznych awarii i ciągłych problemów, np. poprzez dokładniejsze sprawdzenie wykonawcy  tej inwestycji.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał kto ponosi wydatki za ubytki wody, które miały miejsce podczas awarii sieci wodociągowej.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes jest w stanie zagwarantować, że posesje położone przy wjeździe na ulicę Nowe Miasto od strony Placu Wolności nie będą więcej zalewane.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał jak długo w strukturze Spółki utrzymywana będzie Jednostka Realizująca Projekt.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła, że podczas wymiany słupów energetycznych w Biernej dwukrotnie został uszkodzony rurociąg wodny. Okazało się, że sieć wodociągowa wykonywana przed kilku laty była wykonana mało profesjonalnie.
 
Pan Krzysztof Lipko udzielił następujących odpowiedzi:
-Przeglądy sieci wodno-kanalizacyjnej odbywają się sukcesywnie, za każdym razem przekazywane są uwagi dla wykonawcy. Pan Tomasz Pleśnierowicz wraz z pracownicą wykonują dokumentację techniczną, która jest przekazywana do wykonawcy.
-Wykonawca inwestycji został wybrany zgodnie z prawem zamówień publicznych, według którego wybierana jest najniższa cenowo oferta.
-Odpłatności za ubytki w wodzie pokrywane są przez wykonawcę. Ilość utraconej wody trudno jest określić w związku z tym, Biflinger Berger otrzymuje co miesiąc fakturę z ilością wody 150 m3.
-Jednostka Realizująca Projekt zatrudnia pracowników na czas określony, czyli czas realizacji projektu. Spółka do 31 grudnia 2013 r. będzie ponosiła koszty kwalifikowane. Czas realizacji projektu określa się jako czas w którym ponoszone są wydatki kwalifikowane.
-W kwestii ul. Nowe Miasto Prezes zażądał od głównego wykonawcy kamerowania odcinka dawnej sieci burzowej
w odcinku tej drogi. Wyniki raportu zostały przekazane do Urzędu Gminy. Z raportu wynika, że odcinek sieci jest zamulony w 70%-80% i występują w nim duże nieszczelności. Problem ten mógłby zostać rozwiązany podobnie jak na ul. Młyńskiej, poprzez wymianę zamulonego odcinka kanalizacji burzowej.
Prezes stwierdził, że nie można wszystkich usterek zrzucać na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i Spółki Suplaz.
Budowa kanalizacji od 2010 roku niefortunnie zbiegła się z powodzią i podtopieniami, przez co znacznie podniósł się poziom wód gruntowych.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, czy wniosek o remont instalacji burzowej został ujęty w raporcie.
 
Prezes odpowiedział, że w raporcie ujęty został wniosek, że dopóki instalacja nie zostanie naprawiona problem będzie się powtarzał. Instalacja nie jest w stawie przyjąć nadmiaru wody podczas ulewnych deszczy.
 
Wójt dodał, że kamerownie miało udowodnić, że wykonawca budowy kanalizacji nie uszkodził sieci kanalizacji burzowej. Zdjęcia ukazują wiele nieszczelności w sieci kanalizacji burzowej i nieprawidłowości jeszcze z czasów jej budowy w latach 70-tych. Piach wpływa między rury i zamula kanalizację. Odcinek sieci w dolnej części Nowego Miasta jest zamulony, stąd ciśnienie w górze drogi powoduje wypływ wody ze studzienek podczas intensywnych opadów. Kamerowanie pokazało, że wykonawca budowy kanalizacji ściekowej nie uszkodził kanalizacji sieci burzowej oraz to, że do sieci przyłączonych jest wiele odpływów z szamb mieszkańców.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes zamierza zwiększyć liczbę etatów w Spółce w związku z zakupem nowego sprzętu i czy nie obawia się zagrożenia niespełnienia efektu ekologicznego.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że przez brak prawidłowego nadzoru technicznego nad wykonawcą budowy kanalizacji miały miejsce problemy i liczne awarie. Radni chcieliby, aby inwestycja i problemy z nią związane zostały zakończone. Inwestycja w wielu kwestiach pozostawia wiele do życzenia i budzi wątpliwości. Zdaniem radnego należało zastrzec w kontrakcie z wykonawcą brak możliwości zatrudniania podwykonawców.
 
Prezes odpowiedział, że nie jest możliwe ograniczenie wykonawcy zatrudnienia podwykonawców, przepisy prawa zabraniają takich ograniczeń.
 
Radny Andrzej Kurek pytał o dalsze działanie w zakresie uszkodzonego budynku na ul. Garbarskiej.
 
Prezes poinformował, że  na ul. Garbarskiej w trakcie wykonywania prac kanalizacyjnych, nastąpiło spękanie kilku elementów tego budynku. Prace zostały natychmiast przerwane, poprawiono projekt i wykop przesunięto dalej od budynku. Generalny wykonawca został zobowiązany przez Powiatowego Inspektora Budowlanego do wykonania ekspertyzy technicznej i przedstawienia programu naprawczego, aby wzmocnić budynek i zapobiec katastrofie budowlanej. Ekspertyzę wykonał dr Szot z Politechniki Wrocławskiej, który stwierdził, że budynek wymaga dodatkowego wzmocnienia w formie założenia klamer zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Główny wykonawca zajął się wykonaniem wzmocnień. Budynek był monitorowany, nie stwierdzono kolejnych spękań i osuwania budynku. Wspólnota mieszkańców zarządzająca budynkiem wysuwa jednak kolejne roszczenia do generalnego wykonawcy sugerując, że konieczna jest nawet wymiana dachu. Sprawa toczy się pomiędzy wspólnotą mieszkańców a głównym wykonawcą. Złożone zostało odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który na wniosek mieszkańców nakazał wykonanie remontu budynku przez Spółkę Suplaz, nie będąca stroną w postępowaniu.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy przy budynku będą wbijane pale, mające wzmocnić konstrukcję budynku.
 
Prezes odpowiedział, że nie posiada tak szczegółowej wiedzy na ten temat.
W kwestii osiągnięcia efektu ekologicznego Prezes poinformował, że na 495 przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Sulików wydanych zostało 329 warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci, co stanowi 66 %, około 50% mieszkańców zakończyło już budowę przyłącza. W Sulikowie na 345 przyłączy, wydanych zostało 269 warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, co stanowi 78 %. Znacznie gorsza sytuacja ma miejsce
w pozostałych miejscowościach. W Mikułowej 48% właścicieli posesji pobrało warunki techniczne, w Małej Wsi Dolnej – 38%, w Studniskach Dolnych 48%, w Studniskach Górnych 34%. Warunki przyłączenia do sieci są wydawane sukcesywnie i ich liczba  zwiększa się systematycznie. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni jest coraz większa.  Szansa, że zostanie osiągnięty efekt ekologiczny jest bardzo duża. W odniesieniu do projektu uchwały
w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Sulikowie Prezes stwierdził, że Strażnicy wykonali wiele pracy na rzecz Spółki
w zakresie przyłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
Zdaniem Prezesa mieszkańcy zamiast ciągłego narzekania na przebieg inwestycji, powinni być zadowoleni z tego, że na terenie ich Gminy została przeprowadzona tak istotna i kosztowna inwestycja.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że przyczyną małej ilości przyłączy do sieci kanalizacyjnej w Studniskach jest to, że jedynie mieszkańcy objęci pierwszym etapem budowy kanalizacji mogą się do niej podłączyć. Zdaniem radnego problem nie zostanie rozwiązany dopóki nie będzie realizowany kolejny etap budowy kanalizacji.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała czy Firma Tauron, która podczas wymiany słupów energetycznych uszkodziła sieć wodociągową, poniosła wydatki za powstałe ubytki wody.
 
Prezes odpowiedział, że rachunki za ubytki wody zapłaciła Firma Tauron. Przyczyną uszkodzenia sieci wodociągowej
w Biernej było to, że położenie sieci ujętej na mapie różniło się od rzeczywistości, ponadto pracownicy Firmy obsługujący ciężki sprzęt działali bardzo nieostrożnie.
W sprawie zwiększenia ilości etatów Prezes stwierdził, że konieczne będzie zatrudnienie kierowcy wozu asenizacyjnego, który będzie musiał przejść specjalistyczne szkolenia. Nabór na kierowcę zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy na dostawę pojazdu.
 

Wójt w związku z zapytaniem radnego Polowego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2013 roku odczytał treść zarządzenia stwierdzając, że Gmina Sulików w II kwartale 2013 roku nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 roku.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała o wysokość zadłużenia Gminy Sulików.
 
Wójt poinformował, że stan zobowiązań Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 7.100.107,00 zł oraz przedstawił informację na temat zaciągniętych kredytów i obligacji:
-kredyt 05/0321 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 900.000,00 zł,
-obligacje komunalne wyemitowane na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 500.000,00 zł,
-obligacje komunalne wyemitowane na podstawie aneksu nr 1 do umowy emisji obligacji komunalnych  dnia 28 lipca 2006 roku zawartej z Bankiem DnB NORD S.A. w Warszawie na dofinansowanie zadań pod nazwami: „Wniesienie do spółki pod nazwą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, „ Rekultywacja składowiska odpadów”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej  i świetlicy wiejskiej” oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek – w wysokości 1.070.000,00 zł,
-kredyt KON/1119348 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł,
-kredyt KON/1218762 zaciągnięty w Deutsche Bank PBS S.A. Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł,
-kredyt 4/JST/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.430.107,00 zł.
 
Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2013 roku zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
 
6.1 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Sulików.
(godz.1400 Radny Bogdan Kaczmarczyk opuścił obrady – w sesji bierze udział 14 radnych)
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
(godz. 1405 na sesję powrócił radny Bogdan Kaczmarczyk – w sesji bierze udział 15 radnych)
 
6.2 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.3 o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy, 2 głosach wstrzymujących się.
 
6.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.6  w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
                 
Radny Paweł Hasiuk zwrócił się do Wójta z pytaniem czy Straż Gminna jest potrzebna w strukturze Urzędu Gminy.
 
Wójt stwierdził, że jego zdaniem Straż Gminna nie powinna była zostać powołana w składzie tylko 3 osobowym, ponieważ rozbudzono nadzieje mieszkańców, których tak mały skład nie był w stanie spełnić. Skoro jednak Straż została powołana, zostały poniesione wydatki na jej organizację i szkolenia powinna pozostać w strukturze Urzędu Gminy Sulików.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy istnieje możliwość rozbudowania składu Straży Gminnej.
 
Wójt odpowiedział, że nie widzi możliwości rozbudowania struktury Straży do pięciu osób, o czym mówiono na posiedzeniu komisji. Uzupełnienie składu Straży Gminnej do trzech osób byłoby najbardziej zasadne.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie nawiązał do stanowiska przedstawionego na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, w którym poruszył kwestię niezasadności wniosku radnego Jerzego Nowickiego w sprawie likwidacji Straży Gminnej oraz obowiązkach Straży i możliwości polepszenia jej pracy.
Komendant stwierdził, że w 3 osobowym składzie Straż byłaby w stanie pełnić 3 dyżury popołudniowe od poniedziałku do piątku i jeden w sobotę lub w niedzielę w godzinach 1400-2200.  Komendant stwierdził, że bardzo zaskoczyły go miłe słowa sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych, z którymi miał okazję współpracować. 
Straż Gminna pomimo funkcjonowania w okrojonym składzie osobowym stara się wykonywać jak najwięcej obowiązków. Zdaniem Komendanta istotną sprawą jest to kto będzie realizował zadania z zakresu utrzymania porządku publicznego, jeżeli Straż zostanie zlikwidowana.
Komendant poruszył sprawę funkcjonowania Posterunku Policji w Zawidowie, który pomimo zapewnień Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu zostanie zlikwidowany najprawdopodobniej w 2014 roku.
Komendant podziękował wszystkim za udaną współpracę niezależnie od tego jaka będzie decyzja radnych
w głosowaniu nad projektem uchwały.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił się do Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu mieszkańcowi Skrzydlic – Panu Edwardowi Nosal.
 
Pan Edward Nosal mówił o swoich negatywnych doświadczeniach ze Strażą Gminną, które skończyły się dwiema rozprawami w Sądzie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał jak Straż Gminna będąc w 3 osobowym składzie przeprowadzałaby dyżury popołudniowe, skoro podczas służby muszą być obecne dwie osoby.
 
Komendant odpowiedział, że w godzinach porannych pracowałby jeden ze Strażników, a w godzinach południowych dyżur pełniłoby dwóch Strażników. Ponadto podczas wspólnych patroli z Policją, dyżur pełniłby jeden Strażnik. Komendant poinformował, że obowiązuje zasada, że w godzinach porannych dyżur może pełnić tylko jeden funkcjonariusz, w godzinach popołudniowych zalecane są dwie osoby, a w godzinach nocnych skład dwuosobowy jest konieczny.
 
Pan Edward Nosal stwierdził, że praca Policji na terenie Gminy jest wystarczająca, Policja działa sprawnie i szybko. Straż Gminna pracuje zdecydowanie za mało i nie jest potrzebna.
 
Wójt stwierdził, że wypowiedziane zostały wszystkie argumenty za i przeciw likwidacji Straży Gminnej. Wójt przekazał informację o stanowisku mieszkańców obecnych na zebraniach wiejskich na temat funkcjonowania Straży Gminnej. Mieszkańcy sołectw Skrzydlice, Miedziana, Mała Wieś Dolna, Studniska Górne, Radzimów Dolny, Stary Zawidów opowiedzieli się zdecydowanie za likwidacją Straży. Podzielone zdanie na temat likwidacji Straży mieli mieszkańcy Sulikowa i Radzimowa Górnego. Zdecydowanie przeciwni likwidacji byli mieszkańcy Sołectw Wilka Bory, Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Wrociszów Dolny, Wilka, Bierna.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że był obecny na zebraniu wiejskim w Studniskach Dolnych i jego zdaniem mieszkańcy nie podjęli jednogłośnego stanowiska w sprawie funkcjonowania Straży Gminnej.
 
Wójt stwierdził, że radny ma rację, ponieważ w protokole z zebrania wiejskiego pojawił się zapis, że mieszańcy nie wyrazili jednogłośnego stanowiska w sprawie likwidacji Straży Gminnej.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zwróciła się z prośbą o udzielenie w tej sprawie głosu Sołtysom. Sołtysi mają kontakt ze wszystkimi mieszkańcami, również z tymi, którzy nie biorą udziału w zebraniach wiejskich.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że kiedy radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, głos sołtysów nie był brany pod uwagę. Decyzja należała wyłącznie do radnych.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że decyzja o likwidacji Szkoły w Studniskach została przesunięta o rok.
 
Sołtys Beata Mazur stwierdziła, że to, że  kilku mieszkańców obecnych na zebraniu wraz z radnym Nowickim są za likwidacją Straży Gminnej, nie oznacza, że całe  sołectwo jest za likwidacją Straży.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak poinformowała, że mieszkańcy Sołectwa Mała Wieś Górna są przeciwni likwidacji Straży Gminnej i chcieliby, aby Straż pracowała także w godzinach popołudniowych. Zdaniem Pani Sołtys zebrania, które były zwołane w celu podziału środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok nie powinny być wyznacznikiem w sprawie stanowiska mieszkańców na temat funkcjonowania Straży Gminnej. Terminy zebrań były z góry określone i nie wszyscy mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. W Małej Wsi Górnej zebrania najczęściej odbywały się w soboty
i obecnych było znacznie więcej mieszkańców. Sytuacja była z pewnością podobna w innych Sołectwach. Sołtysi zwrócili się z pismem do Przewoźniczego Rady o wycofanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej ponieważ nie są oni wyrazicielami jedynie własnych opinii, ale wyrazicielami opinii społecznej. Zdaniem Pani Sołtys należałoby dokładniej przeanalizować stanowisko mieszkańców.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że trudno jest jednoznacznie określić jakie zdanie mieli mieszkańcy Sołectwa Radzimów Górny, ponieważ obecnych było jedynie 14 mieszkańców, z czego dwie osoby wykrzykujące negatywne zdanie na temat Straży. Sołtys spotyka się z mieszkańcami i zna ich stanowisko.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że mieszkańcy Radzimowa Górnego ciągle pytają się go kiedy zostanie zlikwidowana Straż Gminna.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że decyzję o likwidacji Szkoły w Studniskach Dolnych udało się przesunąć
o rok. Radna nawiązała do dyskusji, która miała miejsce na wspólnym posiedzeniu komisji, m.in. na temat obowiązków wykonywanych przez Straż Gminną. Gmina poniosła znaczne wydatki na utworzenie i utrzymanie Straży, zdaniem radnej należy zastanowić się czy likwidacja Straży i jej ewentualna reaktywacja w przyszłości nie będzie generować podwójnych kosztów. Rozległy obszar gminy może spowodować, że brak Straży Gminnej znacznie utrudni utrzymanie porządku.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych.
 
6.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
6.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radny Marian Kurek prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie zasypywania rowów przy drodze powiatowej koło placu zabaw przez jednego z rolników.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy miejsce składowania odpadów wielkogabarytowych w Sulikowie zostało przygotowane oraz jaki jest plan dostawiania pojemników do segregacji odpadów w poszczególnych miejscowościach. Przez małą liczbę pojemników mieszkańcy pozostawiają odpady na terenie wokół miejsca zbiórki.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie usunięcia uschniętych konarów drzew zwisających nad drogą powiatową relacji Studniska Dolne – Zgorzelec. Gałęzie stanowią zagrożenie dla użytkowników tej drogi.
 
Radny Józef Ziomek pytał kto jest właścicielem placu przy kościele w Radzimowie. Na placu przy drodze powiatowej utworzyły się głębokie wyrwy.
Radny Bogusław Świątek prosił o interwencję w sprawie kradzieży słupów z oznakowania miejscowości
i ograniczenia tonażu na terenie gminy. Brak oznakowania zbiegł się w czasie z wywozem koszonej kukurydzy przez ciężki sprzęt.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła aby w przyszłorocznych Sulikowskich Mistrzostwach Europy w Zupie wyróżnić wszystkie sołectwa zaangażowane w przygotowania do udziału w konkursu nawet symbolicznymi nagrodami pieniężnymi.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak prosiła o interwencję w sprawie uszkodzonego mostu w Biernej na wysokości remizy OSP.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił sprawę niewykoszonych rowów przy drogach powiatowych. Zarośnięte rowy powodują wylewanie wody przy obfitych opadach deszczu na drogi. Radny mówił również o potrzebie wykaszania krzewów przy drogach powiatowych.
 
Radny Paweł Hasiuk zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie uszkodzenia chodnika na ulicy Pocztowej.
Przy budynku poczty zapadł się asfalt w miejscu gdzie stała wcześniej latarnia.
 
Radny Marian Kurek prosił o interwencję w sprawie zwisających gałęzi nad drogą ze Skrzydlic do Wrociszowa Górnego. Gałęzie utrudniają przejazd m.in. autobusu szkolnego.
 
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Wszystkie sprawy dotyczące dróg, powiatowych i rowów należących do Starostwa Powiatowego zostaną przekazane do realizacji.
-Sprawa mostu w Biernej zostanie rozpoznana.
-Uszkodzony chodnik na ulicy Pocztowej zgodnie z deklaracjami Zakładu będzie naprawiony jak tylko to będzie możliwe.
-Wszystkie sołectwa biorące udział w konkursach takich jak Mistrzostwa Europy w Zupie powinny być nagradzane za swoje zaangażowanie. Wójt zwróci uwagę Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, aby planując kolejne konkursy wziął tę sprawę pod uwagę.
 
Zastępca Wójta w kwestii dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przypomniał, że jest to zależne od środków jakie wpłyną z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów. Po pierwszym rozliczonym miesiącu, wpływy od mieszkańców pozwalają wyłącznie na pokrycie kosztów wnoszonych do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych.
W kwestii odpadów wielkogabarytowych Zastępca poinformował, że trwają rozmowy z ZGiUK, który miałby przeprowadzić zbiórkę odpadów bezpośrednio od mieszkańców. Zbiórka zostanie zorganizowana wówczas, gdy Zakład otrzyma zamówiony sprzęt do rozdrabniania odpadów. Miejsce do zbiórki odpadów zostało wskazane koło budynku na ul. Pocztowej 7. W związku z tym, że działka miała też właścicieli prywatnych, konieczny był geodezyjny podział działki. Konieczna będzie też organizacja dozoru nad miejscem zbiórki.
 
Wójt dodał, że zanim zostanie zorganizowany punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w październiku firma
z Żagania zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i będzie odbierać odpady bezpośrednio od mieszkańców.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego zawsze były przeprowadzane bardzo sprawnie. Jednak konieczne jest, aby mieszkańcy zmobilizowali się do takiego działania a nie wystawiali odpadów pod pojemniki do segregacji.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał jak wygląda ściągalność opłat za odbiór odpadów z poszczególnych miejscowości.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z zestawieniem opłat z poszczególnych sołectw, przypadki nieopłacenia tej usługi to indywidualne przypadki. Obecna ściągalność utrzymuje się na poziomie dziewięćdziesięciu kilku procent. Sytuacja
w innych samorządach jest znacznie gorsza.
 
Radny Grzegorz Konarski zwrócił uwagę, że odpady powinny być odbierane raz na dwa tygodnie, ponieważ mieszkańcy, którzy segregują odpady mają praktycznie puste pojemniki, których nie zapełniają w ciągu tygodnia. 
 
Wójt odpowiedział, że taka dyskusja powinna mieć miejsce kiedy przygotowywany będzie kolejny przetarg na wyłonienie przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Wówczas konieczne będzie wyciągnięcie wniosków z funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami i podjęcie decyzji np. odnośnie częstotliwości odbioru odpadów.
 
Radny Konarski stwierdził, że w niektórych gminach opłaty np. za dzieci są o połowę niższe.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie funkcjonujący system i stawki zapewniają wysokość opłat, która jest konieczna do wniesienia co miesiąc do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że w Studniskach Dolnych miejsce do segregacji odpadów wygląda bardzo estetycznie i nie ma problemu z odpadami pozostawionymi przy pojemnikach. Zdaniem radnego sprawa ta zależy
w dużej mierze od mieszkańców.
 
Radny Andrzej Dominikowski w związku z opuszczeniem sesji przez większość sołtysów stwierdził, że należy zastanowić się nad sprawą wysokości diet sołtysów.
 
Sołtys Anna Marczyk stwierdziła, że rzadko jest obecna na sesji, ale pracuje aktywnie na rzecz swojego Sołectwa przez cały miesiąc i podobnie funkcjonuje wielu innych sołtysów.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)    Przewodniczący poinformował, że o terminie  sesji październikowej radni zostaną powiadomieni odrębnym zaproszeniem.
2)    Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie złożyła podziękowania dla radnej Bogusławy Delijewskiej w imieniu rodziny z Radzimowa za przekazanie znacznej pomocy w formie opału.
Dyrektor w związku z likwidacją Straży Gminnej w Sulikowie złożyła podziękowania dla Komendanta za bardzo udaną współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Sulikowie, szczególnie w trudnych okresach podtopień
i powodzi.
3)    Radna Bogusława Delijewska w związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych wnioskowała
o zorganizowanie inicjatywy społecznej, w której sama wzięłaby udział, mającej na celu uporządkowanie działki przy cmentarzu komunalnym w Sulikowie i terenu przy cmentarzu. Radna pytała czy wywożony gruz przy parkingu koło cmentarza jest celowe.
 
Wójt odpowiedział, że nie jest to działanie celowe, mieszkańcy widząc wcześniej wywiezione odpady dowożą tam kolejne. Działka należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, Wójt miał zamiar wystąpić o wykoszenie i uporządkowanie działki.
 
Radna Delijewska prosiła o nawiezienie tłucznia w okolicach cmentarza.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w nawiązaniu do terenów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych stwierdziła, że ich stan na terenie wszystkich sołectw jest bardzo zły. Wszystkie nie użytkowane działki są zarośnięte chwastami i nieuporządkowane. Radna prosiła, aby Wójt występując do Agencji w sprawie uporządkowania działki przy cmentarzu w Sulikowie zwrócił uwagę na ten problem na terenie całej Gminy.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych o wykup działki sąsiadującej z jego nieruchomością i otrzymał odpowiedź, że sprawa może być rozwiązana dopiero w ciągu roku. W związku z tym, że działania Agencji są tak opieszałe w przypadku wykupu działek, sprawa ich uporządkowania również może być niezrealizowana.
 
Wójt stwierdził, że chętnie podejmie działania o których mówiła radna Delijewska i sam weźmie udział
w porządkowaniu terenu przy cmentarzu, podobnie jak robił to podczas akcji sprzątania świata w Biernej.
 
4)    Przewodniczący odczytał informację Starosty Zgorzeleckiego i Zarządu Łużyckiego Stowarzyszenia Sołtysów na temat Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. o godz. 1700 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.
 
5)    Wójt poinformował o sukcesie Sołectwa Mikołowa, które zajęło trzecie miejsce w kategorii „Najlepszy Start
w Odnowie Wsi Dolnośląskiej” w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2013” za realizację projektu „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców wszystkich pokoleń”.
Sołtys Anna Marczyk poinformowała, że Sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł. Środki zostaną zagospodarowane na zakup kamizelek ochronnych do pływania kajakami, które wbrew opinii niektórych są wykorzystywane. Ponadto Pani Sołtys chciałaby zakupić namiot, w którym Sołectwo mogłoby organizować swoje stanowisko promocyjne oraz upominki dla aktywnych mieszkańców.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XL w obecnej sesję Rady Gminy Sulików.
(godz. 1530)
 

Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 5212
Nazwa dokumentu: Protokół nr 40
Skrócony opis: Protokół nr 40 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 września 2013 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 14:33:08
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 14:33:08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 14:07:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner