logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 45
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLV sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
 
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję w tym: Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych
w Lubaniu, Jana Sajana - Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w ZGiUK, Piotra Browarczyka – Kierownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w ZGiUK.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
  3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
6.1   w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat,
6.2   zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
7.    Pytania i wnioski radnych.
8.    Pytania i wnioski sołtysów.
9.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10.Sprawy różne i informacje.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. (15 głosów za)
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz
z materiałami. Do projektu protokołu wpłynęła uwaga radnego Pawła Hasiuka dotycząca wypowiedzi na str. 6 protokołu.
Zdanie: „Wysokość udzielanej dotacji wzrosła o 25% w stosunku do poprzedniej uchwały podjętej w dniu 29 listopada 2013 r.” powinno brzmieć: „Wysokość udzielanej dotacji wzrosła o 25% w stosunku do poprzedniej uchwały podjętej w dniu 29 listopada 2012 r.”
 
Protokół nr 44 z lutowej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie. (15 głosów za)
 
Ad. 2
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy oraz wyjaśnił, że spotkanie z radnymi i sołtysami na terenie Zakładu nie było możliwe ze względu na prowadzoną inwestycję budowy biokompostowni.
Prezes w oparciu o prezentację multimedialną omówił funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami od momentu wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami gmina jako właściciel odpadów zgromadzonych na jej terenie musi zorganizować system gospodarki odpadami. Odpady muszą trafiać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, który obejmuje swoim zakresem powiaty: Zgorzelecki, Lubański, Bolesławiecki i fragment Lwóweckiego. Zgodnie z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych znajdują się w sześciu regionach gospodarki odpadami: zachodnim, północnym, środkowo-sudeckim, północno-centralnym, wschodnim, południowym. Gmina Sulików wspólnie z innymi gminami podjęła decyzję o przystąpieniu do budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Obecnie trwa budowa kompostowni, wykonane zostały fundamenty, trwa budowa ścian bocznych tuneli kompostowniczych. Ponadto budowane są  fundamenty pod halę dla inwestycji do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz fundamenty pod wiatę dla funkcjonującej instalacji odpadów zmieszanych. Trwają prace uzbrojeniowe i betonowe przy wnoszeniu ścian oporowych placów do kompostowania oraz prace przy budowie zbiornika retencyjnego wody „brudnej i czystej” na potrzeby zraszania wsadu odpadów podczas kompostowania w tunelach.  Prezes omówił proces produkcji komponentów i paliwa alternatywnego.
Prezes omówił obecnie obowiązujący system gospodarki odpadami w Gminie Sulików
w zakresie odpadów zmieszanych, odpadów selektywnie zbieranych i odpadów biodegradowalnych oraz przedstawił propozycję zmian sugerowanych dla systemu odpadami w Gminie Sulików. Zmiany polegałyby na dostarczeniu pojemników na odpady zmieszane, które będą opłacane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.
Prezes zaprezentował również przykładowy regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Gminie Sulików.
 
Radny Andrzej Kurek w związku z tym, że opony samochodowe można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, pytał co w przypadku opon z ciągników rolniczych. Radny pytał również jakie Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych generuje zyski ze sprzedaży pozyskanego plastiku i szkła pochodzącego z segregacji odpadów.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy istnieje szansa na odbiór odpadów mniejszymi pojazdami. Niektóre drogi na terenie gminy są zbyt wąskie, samochody ciężarowe nie są w stanie dojechać do wszystkich mieszkańców, w związku z tym wystawiają oni swoje pojemniki przy drodze głównej. Radny pytał również
o pojemność tuneli kompostowniczych, które powstają na terenie Zakładu.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy papa będzie przyjmowana do punktu selektywnej zbiórki odpadów i w jaki sposób będzie należało ją dostarczać.
 
Prezes odpowiedział, że papa nie może być przyjmowana do PSZOKu, ponieważ nie jest odpadem komunalnym.
 
Pan Piotr Browarczyk odpowiedział, że gmina ma za zadanie zapewnić odbiór wyłącznie odpadów komunalnych. Na terenie Województwa Dolnośląskiego jako jedyne miejsce odbioru papy przewidziany jest Wałbrzych.
 
Radny Nowicki pytał czy mieszkaniec przywożący odpady do PSZOKu sam wrzuca odpady do odpowiednich pojemników.
 
Prezes odpowiedział, że mieszkaniec samodzielnie dostarcza i wrzuca odpady, pod nadzorem pracownika.
 
Radny Bogusław Świątek prosił o informacje na temat opłaty za dzierżawę pojemnika na odpady. Radny pytał jak będzie wyglądała sytuacja mieszkańców, którzy ponieśli już wydatek na zakup własnego kosza.
 
Radny Nowicki pytał czy po zakończeniu wszystkich inwestycji na terenie Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych będzie możliwe obniżenie stawki za odbiór odpadów, która ponoszą mieszkańcy.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy organizacja PSZOKu będzie generowała dodatkowe koszty dla mieszkańców Gminy Sulików.
 
Sołtys Andrzej Polowy nawiązał do wysokich kosztów jakie ponoszą mieszkańcy za odbiór odpadów. Wcześniej rodzina dwuosobowa płaciła 57 zł na kwartał, obecnie taka rodzina kwartalnie ponosi koszt 72 zł. Mieszkańcy dopytują się dlaczego ponoszą takie koszty, skoro pojemnik z którego odbierane są odpady raz w tygodniu zapełniają tylko do połowy.
 
Prezes Michał Turkiewicz w nawiązaniu do pytań o koszty funkcjonowania systemu odpadów stwierdził, że wcześniej obowiązujący system polegał jednie na odbiorze odpadów i dostarczeniu ich na składowisko.
W obecnie funkcjonującym systemie, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady muszą być selektywnie zbierane według określonego harmonogramu. System zbiórki odpadów, należy podzielić na zbiórkę odpadów zmieszanych, surowców wtórnych z ludmerów i odpadów biodegradowalnych. Gminy ponoszą również koszt organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt  utworzenia kompletnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów wyniesie ogółem ok. 70 mln zł. Obecna wartość instalacji wynosi 20 mln zł, po zakończeniu trwających robót wyniesie ok. 40 mln i w dalszym ciągu będzie rozbudowywana. Odpady, które trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, ulegają określonej obróbce, co również generuje koszty ponoszone za paliwo, energię elektryczną i koszty zatrudnienia ok. 140 pracowników.
W kwestii pojemników do odpadów zmieszanych, Prezes zaproponował do rozważenia, możliwość wliczenia opłaty za pojemnik w cenę comiesięcznej opłaty. Wówczas gmina dostarczyłaby pojemniki mieszkańcom.
Koszty organizacji PSZOKu są ujęte w kosztach systemu gospodarki odpadami.
Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych bilansują się z kosztami transportu, segregacji, czyszczenia odpadów. Za tonę szkła Zakład otrzymuje 60 zł.
Częstotliwość odbioru odpadów musi być dostosowana do ilości zbieranych odpadów.
W okresie zimowym w pojemnikach znajduje się np. dużo więcej popiołu. Mieszkańcy musieliby rozważyć, czy pojemniki, którymi dysponują będą wystarczające, jeżeli odbiór odpadów będzie odbywał się raz na dwa tygodnie.
 
Pan Piotr Browarczyk - Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
w ZGiUK
w kwestii częstotliwości odbioru odpadów, stwierdził, że każda uchwała dotycząca regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach wymaga opinii służb sanitarnych m.in. w sprawie czasu gromadzenia odpadów w pojemnikach. Należy mieć również na uwadze fakt, że zmieszane odpady gromadzone przez np. trzy tygodnie trafiają na linię sortowniczą obsługiwaną przez pracownice Zakładu.
 
(godz. 1120 sesję opuścił radny Andrzej Kurek – w posiedzeniu bierze udział 14 radnych)
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał czy mieszkańcy Gminy Zgorzelec z miejscowości graniczących z Gminą Sulików, mogliby przywozić odpady do PSZOKu w Gminie Sulików.
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że mieszkańcy Gminy Zgorzelec wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami do swojej Gminy. Nie jest możliwe przyjmowanie odpadów z Gminy Zgorzelec, skoro opłaty nie będą wnoszone do Gminy Sulików. Opłaty w poszczególnych gminach są dostosowane do kalkulacji kosztów systemu gospodarki odpadami.
 
Pan Piotr Browarczyk w związku z pytaniem o opony ciągnikowe, wyjaśnił, że do PSZOKu dostarczane są wyłącznie odpady komunalne, czyli opony samochodowe. Opony ciągnikowe nie są odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego, tylko z gospodarstwa rolnego. Opony mogą być przyjmowane za dodatkową opłatą poza systemem gospodarki odpadami.
 
Pan Jan Sajan - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w ZGiUK wyjaśnił, że rolnicy mogą przywozić opony z ciągników do Zakładu, za co należy wnieść opłatę. Podobna sytuacja ma miejsce
z papą, którą można przywieść do Zakładu za dodatkową opłatą. Po zebraniu większej ilości Zakład przewiezie odpady do Wałbrzycha. Sprawa dojazdu do mieszkańców  mniejszymi pojazdami zostanie rozeznana.
 
Pan Piotr Browarczyk podał wymiary tuneli kompostowniczych: 5 tuneli o długości 33 m i wysokości 6,5 m i 1 tunel o długości 26 m. Wymiary i pojemność są zgodne z wymogami Ministerstwa Ochrony Środowiska.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że mieszkańcy, którzy segregują odpady, zapełniają pojemniki na odpady zmieszane tylko w połowie. Odbiór odpadów co dwa tygodnie byłby właściwszy w tym przypadku.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że w związku z tym, że Gmina Sulików przekazała do Zakładu kwotę 800 tys. zł, Zakład mógłby ze swojej strony zaoferować pewne ustępstwa jak np. nieodpłatny odbiór opon z ciągników rolniczych.
 
Prezes stwierdził, że rozezna sprawę opon i sprawdzi jaka jest skala problemu. Prezes obawia się sytuacji, w której do Zakładu trafiłaby jednorazowo duża ilość opon. Generalnie system gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że jako rolnik wie, że osoby posiadające gospodarstwa rolne nie wymieniają często opon w ciągniku. Zdaniem radnego opony z ciągników mogłyby być przyjmowane. Ważne żeby były to opony pochodzące ze sprzętu typowo rolniczego. 
 
Wójt podziękował Prezesowi Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych za dotychczasową współpracę. Wiele problemów rozwiązywanych jest na bieżąco dzięki dobremu kontaktowi z Zakładem. Pracownicy Zakładu okazują wiele życzliwości ze swojej strony. Wójt stwierdził, że wszystkie sugestie i pomysły, które padły podczas dyskusji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie podczas organizacji kolejnego przetargu na odbiór odpadów w 2015 roku. Należy rozważyć kwestię częstotliwości odbioru odpadów. Z pewnością, odbiór odpadów raz na dwa tygodnie nie obniżyłby kosztów o połowę. Wójt stwierdził, że nie może  dojść do sytuacji, że mieszkańcy po kilkudziesięciu latach składowania np. opon ciągnikowych, będą chcieli jednorazowo pobyć się wszystkiego co do tej pory gromadzili. Nie wszyscy działają uczciwie, np. poprzez podrzucanie do ludmerów odpadów w workach, które zostają uprzątnięte, ale na koszt wszystkich mieszkańców płacących za odbiór odpadów. Wszystkie odpady, które trafiają do Zakładu są skrupulatnie sprawdzane i ważone, a z końcem miesiąca wystawiana jest faktura z kwotą stosowną do ilości i rodzaju zebranych odpadów.
 
Przewodniczący podziękował Prezesowi Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych i pracownikom Zakładu za udział w sesji.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół
z posiedzenia Komisji w dniu 10 lutego 2014 r.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do protokołu z posiedzenia pytał czy istnieje szansa na organizację w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie zabawy tanecznej dla mieszkańców.
 
Radna Ziółkowska odpowiedziała, że odbyła się dyskusja w tej sprawie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury stwierdził, że istnieje możliwość organizacji imprezy składkowej np. dla osób w średnim wieku.
W przypadku organizacji imprezy składkowej przez mieszkańców nie byłoby konieczności zapewnienia ochrony.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że podczas kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury zadano pytanie Dyrektorowi GOK dlaczego nie została zorganizowana impreza sylwestrowa. Dyrektor stwierdził wówczas, że bardziej opłacalne było wynajęcie sali dla mieszkańców. W sprawie wynajęcia ochrony radny stwierdził, że podczas organizacji imprezy karnawałowej w Świetlicy w Studniskach Dolnych nie wynajmowano ochrony. Osoby organizujące imprezę same pilnowały porządku podczas imprezy.
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, że należy odróżnić imprezy organizowane przez mieszkańców
i imprezy organizowane przez instytucję kultury jak np. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, gdzie konieczne jest wynajęcie firmy ochroniarskiej.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że według Dyrektora GOKu, Ośrodek prowadzi szeroką działalność. Radny nie zgadza się z takim stwierdzeniem, ponieważ Ośrodek nie zatrudnia instruktorów, którzy prowadziliby np. zajęcia z muzyki lub kółko taneczne.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poruszyła sprawę pomieszczeń i księgozbioru pozostałego po filii biblioteki w Biernej, które z czasem coraz bardziej niszczeją. Dyrektor pomimo deklaracji nie podejmuje zadań w tym zakresie. Radna oczekiwała, że w protokole zostanie określony termin, kiedy Dyrektor zajmie się tą sprawą.
 
Radny Bogusław Świątek odnosząc się do treści protokołu z posiedzenia Komisji stwierdził, że postępowanie Dyrektora GOK jest wysoce niepokojące. Radny nie podważa tego że Dyrektor organizuje wiele imprez i zajęć ale, zdaniem radnego działalność Gminnego Ośrodka Kultury nie powinna opierać się wyłącznie na dotacji z budżetu gminy.
Radny pytał dlaczego w protokole z posiedzenia nie ujęto wypowiedzi Dyrektora, na temat muzyki disco polo, która jego zdaniem jest dla wariatów. Zdaniem radnego dzięki tej muzyce przyciągnąłby zainteresowanie większej rzeszy mieszkańców. Radny stwierdził, że w innych ośrodkach kultury, np.
w Godzieszowie organizowane są tego typu imprezy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Radny zapewnił, że jeżeli Dyrektor podejmie się organizacji imprezy tanecznej, na której będzie można bawić się przy muzyce disco polo, frekwencja mieszkańców będzie bardzo duża. Radny podkreślił, że nie podważa kompetencji i operatywności Dyrektora w organizacji różnych zajęć dla dzieci i imprez okolicznościowych, ale jako osoba zarządzająca tą jednostką nie zdaje egzaminu.
 
Radny Paweł Hasiuk w nawiązaniu do treści protokołu pytał, jakie działania w kierunku zapobiegania problemom młodzieży z terenu Gminy Sulików z uzależnieniem od narkotyków ma zamiar podjąć Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Problem został poruszony na posiedzeniu Komisji Społecznej, podczas dyskusji powinny zostać wypracowane wnioski.
 
Radna Weronika Ziółkowska odpowiedziała, że obecna na posiedzeniu Komisji Dyrektor GOPS omówiła problem. Radna poprosiła obecną na sesji Panią Teresę Robaszewską – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie odpowiedzi.
 
Pani Teresa Robaszewska odpowiedziała, że w miarę posiadanych środków w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie i Szkole Podstawowej w Biernej, prowadzone są przez nauczycieli liczne zajęcia, pogadanki i konkursy w temacie profilaktyki uzależnień. Ponadto Policja prowadzi na terenie gminy szerokie działania mające na celu rozwiązanie problemu z rozpowszechnianiem narkotyków, jednak sprawy te nie mogą być jeszcze przedstawiane na forum.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy w zajęciach profilaktycznych organizowanych w szkołach, biorą udział funkcjonariusze Policji.
 
Pani Teresa Robaszewska stwierdziła, że spotkania z Policją się odbywały. Pani Robaszewska stwierdziła, że przekaże sugestie radnego dla Dyrektor GOPS. Policja na bieżąco współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami.
 
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17 lutego 2014 r.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy podczas posiedzenia Prezes Spółki SUPLAZ określił roboczy termin końcowego etapu przyłączania się mieszkańców do kanalizacji. Sprawa ta budzi wiele nieporozumień wśród mieszkańców.
 
Radny Tadeusz Polowy odpowiedział, że Prezes nie określił terminu, przedstawił natomiast zestawienie ilości przyłączy w poszczególnych miejscowościach.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy liczba przyłączy wzrasta czy utrzymuje się w stagnacji.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że trudno określić czy nastąpił wzrost, ponieważ nie zostały przedstawione dane z ubiegłego roku. Radny zaproponował, że przedstawi zestawienie przekazane przez Prezesa Spółki SUPLAZ.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że radna Delijewska miała na myśli czy Prezes określił ostateczny termin, do którego mieszkańcy powinni podłączyć się do kanalizacji.
 
Radny Polowy odpowiedział, że Prezes nie określił tego terminu.
 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół
z posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2014 r.
 
Radna Delijewska odczytała również protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych, które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 r.
 
Radny Paweł Hasiuk wyjaśnił, że  w protokole z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, pojawił się błąd, Projekt Rekultywacja Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych, otrzyma dofinansowanie
z Ministerstwa Ochrony Środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie. Protokół z kontroli zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. (14 głosów za)
 
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym na sesji.
 
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za)
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Wójt dodał, że jednym z ważniejszych wydarzeń był zakup przez Spółkę SUPLAZ w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” dwóch pojazdów  specjalistycznych: samochodu specjalnego pogotowia technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz samochodu wielofunkcyjnego do udrażniania i mycia kanałów kanalizacyjnych oraz odsysania i przewozu nieczystości. Pojazdy i sprzęt, w który są wyposażone można określić jako najlepsze na terenie całego Powiatu.
Wójt poinformował również o porozumieniu zawartym z Agencją Nieruchomości Rolnych, gwarantującym finansowanie budowy sieci wodociągowej w Ksawerowie w kwocie 197 tys. zł. Kwota stanowi 79 % całkowitej wartości zadania. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji.
Wójt poinformował również, że zadanie Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów realizowane przez Spółkę Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa zostało ujęte na liście rankingowej jako podstawowe i otrzyma dofinansowanie na realizację. W ramach tego zadania składowisko odpadów komunalnych w Sulikowe będzie mogło zostać zrekultywowane. Kwota dofinansowania do całości projektu wyniesie ok. 1,5 mln zł.
 
Radny Marian Kurek pytał o porozumienie zawarte z radnym Andrzejem Kurek na wykonanie wycinki drzew. Radny stwierdził, że radny jako osoba publiczna nie powinien zawierać umów z Gminą.
 
Wójt odpowiedział, że w ramach porozumienia radny Andrzej Kurek zobowiązał się do nieodpłatnej wycinki drzew.
 
Sekretarz dodała, że ustawa o samorządzie gminnym określa rodzaje umów, które nie mogą być zawierane z radnymi. Radny nie może zostać zatrudniony w Urzędzie Gminy oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostkach organizacyjnych gminy, radnemu nie można powierzyć pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Wójt dodał, że porozumienie określa w szczególności warunki bezpieczeństwa, jakie muszą być zachowane podczas wycinki drzew. Wycinka jest prowadzona na działkach należących do gminy, jeżeli podczas prac nastąpiłby np. wypadek lub uszkodzenie mienia, osoba z którą zostało zawarte porozumienie ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy umów zawartych na opiekę weterynaryjną z Gabinetem Weterynaryjnym i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami nie można połączyć, ze względu na to że obie umowy generują koszty.
 
Wójt opowiedział, że umowa z Gabinetem Citowet dotyczy opieki nad zwierzętami gospodarskimi, które ulegną wypadkowi, umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 
Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do spotkania Wójta z Wiceprezesem Zarządu TAURON Dystrybucja prosił o zwrócenie uwagi na niewyregulowane wyłączniki czasowe oświetlenia drogowego
w Miedzianej do panujących warunków atmosferycznych. Oświetlenie włącza się o godzinę za szybko, co generuje dodatkowe koszty.
 
Wójt podziękował za przekazaną informację, która jest bardzo cenna, ponieważ nie jest w stanie być jednocześnie w kilku miejscach. Wójt przekaże stosowne uwagi, wystarczające w tym wypadku będzie ustawienie sterownika astronomicznego.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o remonty dróg wojewódzkich na terenie gminy.
 
Wójt odpowiedział, że podejmuje starania, aby poza zadeklarowanym remontem dwukilometrowego odcinka drogi łączącej Osiek z drogą wojewódzką, remontowany był także odcinek drogi Sulików-Mikułowa.
 
Wójt w związku z udziałem w debacie pt. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści” zorganizowanej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu poinformował o działaniach mających na celu prowadzenie kampanii na rzecz poprawy retencji wody na obszarach wiejskich. Działania w ramach projektu będą polegać na wypracowaniu rekomendacji, które powinny zostać uwzględnione na poziomie regionalnym. Projekt ma za zadanie doprowadzić do zmian w przepisach prawa, które ułatwią otrzymanie pozwolenia na  gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych na terenach wiejskich. Pierwsza z dziesięciu debat odbyła się we Wrocławiu, pozostałe będą organizowane w gminach. Wójt zaprosił do zorganizowania jednej z debat w Gminie Sulików, dzięki czemu radni, sołtysi oraz rolnicy będą mogli w niej uczestniczyć. Jeżeli organizacja debaty dojdzie do skutku, należałoby wykorzystać tę szansę na omówienie problemów jakie istnieją na terenie gminy, np. rowami melioracyjnymi i zbiornikami przeciwpożarowymi.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy można spodziewać się realizacji remontów dróg w ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi.
 
Wójt zakłada, że remonty odbędą się bez zbędnej zwłoki. Do końca maja br. należy przedłożyć umowy
z wykonawcą remontów. Wójt spotkał się z Wiceprezesem Zarządu TAURON Dystrybucja m.in. ze względu na planowaną instalację kablową 20 KV, dzięki której zlikwidowana będzie sieć napowietrzna na łączniku ulic Dworcowa i Nowe Miasto. Prace te muszą zostać skoordynowane z remontem ulicy.
 
Radna Delijewska pytała o sprawę ostatecznego terminu, w którym należy przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że Spółka SUPLAZ w ramach projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do końca września br. powinna osiągnąć efekt ekologiczny. W kwestii liczby przyłączeń progres ma miejsce jedynie
w Sulikowie, w innych miejscowościach jak np. w Mikułowej czy w Studniskach Górnych mieszkańcy nie chcą się podłączać.
 
Przewodniczący pytał czy w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu otrzymało środki na remonty dróg.
 
Wójt odpowiedział, że Starostwo otrzymało środki z promesy, również nie w takiej wysokości, o którą wnioskowało, jednak w ramach tych środków będzie wykonany remont drogi powiatowej do Radzimowa.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał o jaką wartość Gmina Sulików wnioskowała, zgłaszając szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień, a jakie środki otrzymała.
 
Wójt odpowiedział, że Gmina Sulików otrzymała środki w wysokości 350 tys. zł. Szkody zgłoszone do Wojewody Dolnośląskiego opiewały na kwotę ok. 3 mln zł.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
6.1 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
6.2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
Ad. 7
Pytania i wnioski radnych.
 
Radny Tadeusz Polowy w związku ze złym stanem dróg powiatowych złożył wniosek o zaproszenie Dyrektora Wydziału Drogownictwa – Cezarego Mostowika na kolejną sesję Rady Gminy dotyczącą stanu dróg. Radny wnioskował o to na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, jednak sprawa jest o tyle istotna, że radny wnioskuje o to ponownie. Jednym z problemów jest droga powiatowa nr 2379D, w przypadku której konieczne jest wyrównanie i poszerzenie poboczy.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak podziękowała Wójtowi za zaangażowanie w sprawę organizacji przewozów osobowych dla mieszkańców z terenu gminy do Zawidowa, Zgorzelca i Sulikowa, które od 24 lutego zaczęły funkcjonować. Przewozy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Radna poinformowała, również, że jako Sołtys Sołectwa Bierna otrzymała pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu w sprawie niezwłocznego przygotowania informacji na temat produkcji rolniczej na wsi. Radna przekaże pismo do Urzędu Gminy, ponieważ nie dysponuje wykazem gospodarstw na terenie Sołectwa.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki odczytał treść informacji dołączonej do nakazów podatkowych, dotyczącej wyroku NSA w sprawie płatności podatków z osobistego rachunku podatnika lub osobistego dokonania opłaty. W przypadku opłacenia podatku przez dziecko, rodzica lub małżonka płatnika, Urząd ma obowiązek zwrócić opłatę, a podatnik  zostanie obciążony  zaległością, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Radny stwierdził, że jest zbulwersowany tą informacją. Nie wszyscy podatnicy są w stanie dokonać opłaty osobiście. Oddźwięk społeczny w tej sprawie jest bardzo negatywny.
 
Wójt odpowiedział, że nastąpiło niezrozumienie. Informacja dołączona do nakazów, opiera się na wyroku NSA, a nie na stanowisku Wójta Gminy Sulików.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przepisy ustawy ordynacja podatkowa wyraźnie wskazują, że opłat dokonuje sam podatnik. Zgodnie z przepisami, jeżeli należność wpłaciła inna osoba niż podatnik, Gmina powinna wykazać ją jako nadpłatę i zwrócić. Urząd Gminy nie postępuje w ten sposób, ale podatnicy są proszeni o wpłacanie podatku z własnego konta. Do nakazów podatkowych, jak i do opłat za odbiór odpadów są dołączane dowody wpłat, co umożliwia dokonanie opłat w banku nie tylko przez podatnika ale np. przez osobę dzierżawiącą.
 
Wójt stwierdził, że każdy podatnik ma swój indywidualny numer w Urzędzie Gminy. Wprowadzane są kolejne udogodnienia, które mają na celu ułatwieniedokonywania opłat.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że korzysta z druków do opłat z Urzędu Gminy i płaci w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Sulikowie. Radny był świadkiem jak osoby narzekają na to, że muszą spędzać godziny stojąc w kolejkach w banku. Często są to osoby starsze. Zdaniem radnego opłaty powinny być przyjmowane w Urzędzie Gminy, aby każdy mógł dokonać wpłaty.
 
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości dokonywania opłat w Urzędzie Gminy Sulików. Jeżeli ktoś czeka do ostatniej chwili z opłaceniem rachunków zawsze będzie stał w kolejkach. Mieszkańcy mają wystarczająco dużo czasu na dokonanie wpłat.
(godz. 1310- radny Andrzej Kurek powrócił na sesję. W sesji bierze udział 15 radnych)
 
Radny Polowy stwierdził, że w banku przyjmuje jedna kasjerka i przez to bez względu na to czy ktoś płaci
w terminie czy nie, stoi w kolejce bardzo długo.
 
Wójt stwierdził, że na drukach do opłat za gospodarowanie odpadami są umieszczone kody kreskowe, które wystarczy jedynie zeskanować. Wójt nie zna przyczyn, które  powodują kolejki w banku.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy kluby sportowe działające na terenie gminy, mogą przyjmować na swoje konto wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych.
 
Sekretarz odpowiedziała, że wpłaty może otrzymywać każda organizacja znajdująca się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał o informacje na temat remontu drogi powiatowej w Studniskach.
 
Wójt odpowiedział, że według informacji ze Starostwa, opracowywana jest dokumentacja techniczna na potrzeby remontu tej drogi. Zarówno Starostwo, jak i Gmina wyrażają wolę remontu tej drogi, jednak istnieją obawy, że podczas procedury środowiskowej mogłaby powtórzyć się sytuacja jaka miała miejsce
w przypadku remontu drogi w Małej Wsi Dolnej. W związku z tym Starostwo proponuje wykonać krótszy odcinek, który nie będzie wymagał pozwolenia na budowę. Droga byłaby wówczas remontowana krótszymi etapami.
 
Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do informacji Komisji Budżetu i Finansów na temat zaległości
w opłatach za odbiór odpadów w wysokości ok. 31 tys. zł. stwierdził, że mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że zaległości w opłatach będą egzekwowane i przekazane do windykacji. Radny w związku z tym, że na terenie gminy znajdują się ludmery do segregacji odpadów, ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, wystąpił z wnioskiem o zmianę częstotliwości odbioru odpadów z cotygodniowej na codwutygodniową.
 
Wójt stwierdził, że nie jest to odpowiedni czas na składanie takich wniosków. W ciągu roku będzie przedkładana radnym uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wówczas będzie możliwa zmiana częstotliwości odbioru odpadów i ujęcie zmiany w stosownej uchwale. Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu obowiązuje do końca bieżącego roku. Podczas przygotowania kolejnego przetargu będzie odpowiedni moment do przekazania stosownych uwag. Wójt rozumie intencje radnego, jednak z takimi wnioskami należy się wstrzymać.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że cotygodniowy odbiór odpadów odpowiada mieszkańcom Starego Zawidowa. Sprawę należy poddać pod dyskusję np. na zebraniach wiejskich. 
 
Wójt odpowiedział, że radni mogą sprawę na bieżąco konsultować z mieszkańcami.
 
Ad. 8
Pytania i wnioski sołtysów.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała o remont drogi na terenie Małej Wsi Górnej ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Sołtys pytała również o uchwałę w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody. W ostatnim czasie najcenniejsze drzewo w Małej Wsi Górnej – czereśnia ptasia, która jest drzewem owocowym i znajduje się na terenie prywatnym została okaleczona przez podcięcie zdrowego konara. Drzewo zostało wpisane do rejestru drzew, które mogą stanowić pomniki przyrody. W związku z tym Sołtys ponowiła swoje pytanie.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 
Wójt odpowiedział, że droga boczna od drogi powiatowej Sulików – Radzimów, została zgłoszona
i zakwalifikowana do otrzymania środków z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jednak w tym rozdaniu Gmina Sulików nie otrzymała środków na jej remont.
W kwestii drzewa, o którym mówiła Sołtys, Wójt odpowiedział, że drzewa owocowe nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na ich wycinkę. Na terenie prywatnym, właściciel sam decyduje
o wycięciu drzew owocowych bez względu na ich rozmiar i wiek. Ewidencja drzew które mogą stać się pomnikami przyrody została wykonana przez Panią Jolantę Loritz-Dobrowolską, służy pracownikom Urzędu Gminy, przy rozpatrywaniu wniosków o wycinkę. Wnioskujący o wycinkę drzew znajdujących się w tym opracowaniu nie uzyskują pozwolenia. Objętość tego opracowania i ilość drzew określonych jako potencjalne pomniki przyrody budzi wątpliwości. Jeżeli drzewo, znajduje się na prywatnej działce, konieczne jest uzyskanie zgody jej właściciela na ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. Temat jest bardzo delikatny
i skomplikowany, dlatego do tej pory nie zmaterializował się w formie uchwały. Z pewnością nie wszystkie drzewa ujęte w opracowaniu Pani Loritz-Dobrowolskiej znajdą się w uchwale rady, a jedynie kilkanaście najbardziej okazałych i wartościowych. Zdaniem Wójta należy chronić przyrodę, jednak należy podchodzić do tego w przemyślany i rozsądny sposób. Ustanowienie kilkuset drzew na terenie Gminy Sulików pomnikami przyrody nie będzie tego dobrym przykładem.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)    Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy Sulików odbędzie się w miesiącu marcu. Radni zostaną poinformowani o terminach posiedzeń komisji i terminie sesji odrębnymi zawiadomieniami.
2)    Radna Genowefa Wilczak – Raczak nawiązując do komunikatu Przewodniczącego stwierdziła, że po dzisiejszej sesji można sądzić, że wspólne posiedzenia komisji stałych sprawdzały się. Wielu radnych było zainteresowanych tematami, które nie dotyczyły posiedzeń ich komisji. Radna poprosiła o rozważenie czy Rada nadal nie powinna pracować na wspólnym posiedzeniach.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że nic nie stoi na przeszkodzie aby radni uczestniczyli
w posiedzeniach komisji, której nie są członkami, jeżeli temat posiedzenia ich interesuje.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XLV sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików (godz. 1325).
 
Protokołowała:
A.Adamiak  

Ilość odwiedzin: 5137
Nazwa dokumentu: Protokół nr 45
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-04-01 11:22:14
Data udostępnienia informacji: 2014-04-01 11:22:14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-01 11:24:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner